Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tráng gươngChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Phản ứng tráng gương

Câu 1: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:

A. anđehit axetic, butin-1, etilen.     B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.     D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

Quảng cáo

Câu 2: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với dung dịch dư AgNO3/NH3 thu được

0,4 mol Ag. Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 22,4 lít H2

(đktc). Công thức cấu tạo phù hợp với X là:

A. HCHO     B. CH3CHO     C. (CHO)2     D. cả A và C đều đúng

Câu 3: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm CTPT của A

A. CH3CHO.    B. CH2=CHCHO.    C. OHCCHO.    D. HCHO.

Câu 4: Cho 0,15 mol một anđehit Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch

AgNO3/NH3 thu được 18,6 gam muối amoni của axít hữu cơ. Công thức cấu tạo

của anđehit trên là:

A. C2H4(CHO)2    B. (CHO)2     C. C2H2(CHO)2    D. HCHO

Quảng cáo

Câu 5: Khi cho 0,l mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư/NH3 ta thu được Ag

kim loai. Hoà tan hoàn toàn lượng Ag thu được vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư

thu được 8,96 lít NO2 (đktc). X là:

A. X là anđêhit hai chức    B. X là anđêhitformic

C. X là hợp chất chứa chức – CHO    D. Cả A, B đều đúng.

Câu 6: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3/ NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3CHO.     B. HCHO.     C. CH3CH2CHO.     D. CH2 = CHCHO

Câu 7: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 7,8.     B. 8,8.    C. 7,4.    D. 9,2.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hóa hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 54 gam Ag. Giá trị của m là

A. 15,3.     B. 13,5.    C. 8,1.     D. 8,5.

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là

A. 9,5.    B. 10,9.    C. 14,3.     D. 10,2.

Câu 10: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là

A. 49%.    B. 40%.    C. 50%.    D. 38,07%.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. C2. C3. C4. B5. D
6. A7. A8. D9. B10. B

Câu 2:

nX : nAg = 1:4 và nX : nH2 = 1: 1

=> CTCT đúng là: (CHO)2

Câu 3:

nAg = 43,2 /108 = 0,4 mol => nA = 0,1 mol

=> MA = 58 => A là: OHCCHO.

Câu 4:

nmuối = nandehit = 0,15 mol; Mmuối = 18,6/0,15 = 124

=> R + (44 + 18).2 = 124 => R = 0

Câu 5:

nAg = nNO2 = 0,4 mol; nX : nAg = 1: 4

Câu 6:

nAg = 3nNO2 = 0,3 mol => nX = 0,15 mol

=> MX = 6,6/0,15 = 44 => R = 15

Câu 8:

nAg = 0,5 mol; nAg /nX > 1

=> 2 ancol là CH3OH và C2H5OH; hỗn hợp Y gồm HCHO và CH3CHO;

x + y = 0,2 và 4x + 2y = 0,5

=> x = 0,05 mol và y = 0,15 mol; mX = 0,05.32 + 0,15.46 = 8,5 g

Câu 9:

nmuối = nAg/2 = 0,2 mol

=> Mmuối = 17,5/0,2 = 87,5

=> R ̅ = 25,5 => m = 0,2. (25,5 + 29) = 10,9 g

Câu 10:

nAg = 10,8/108 = 0,1 mol;

=> nfocmandehit = 0,025 mol

=> mandehit = 30.0,025 = 0,75 g

=> C% = 0,75.100/1,97 = 38,07%

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12