Bài tập trắc nghiệm Bài tập về phản ứng trung hoàChuyên đề: Andehit - xeton - Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Bài tập về phản ứng trung hoà

Câu 1: Cho 11,84 gam một axit hữu cơ đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dug dịch sau phản ứng thu được 15,36 gam muối khan. Vậy tên của Axit đó là:

A. Axit axetic    B. Axit propionic     C. Axit acrylic    D. Axit fomic

Quảng cáo

Câu 2: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. CTCT X là

A. CH2=CH-COOH     B.CH3COOH.     C. HC≡C-COOH.    D. CH3-CH2-COOH

Câu 3: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dd gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dd thu được 8,28 gam hh chất rắn khan. CTPT của X là

A. C2H5COOH.    B. CH3COOH.    C. HCOOH.    D. C3H7COOH.

Câu 4: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là:

A. C2H4O2 và C3H4O2    B. C2H4O2 và C3H6O2

C. C3H4O2 và C4H6O2     D. C3H6O2 và C4H8O2.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho a gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 15 gam hỗn hợp 2 muối hữu cơ khan. CTCT của 2 axit:

A. CH3COOH và C2H5COOH.    B. C2H5COOH. và C3H7COOH

C. C3H7COOH và C4H9COOH    D. C3H5COOH và C4H7COOH

Quảng cáo

Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở. Trung hoà 8,3 gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,6 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho 8,3 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 21,6 gam bạc. Công thức của 2 axit là:

A. HCOOH; C2H5COOH    B. HCOOH; CH3COOH

C. C2H5COOH; C3H7COOH    D. CH3COOH; C2H5COOH

Câu 7: Hỗn hợp X chứa ba axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm một axit no và hai axit không no đều có một liên kết đôi (C=C). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 25,56 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NaOH dư, khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 gam. Tổng số mol hai axit cacboxylic không no trong m gam X là

A. 0,1 mol    B. 0,15 mol    C. 0,2 mol    D. 0,25 mol

Câu 8: Cho 14,8 gam hỗn hợp 2 axit hữu cơ đơn chức tác dụng với một lượng vừa đủ Na2CO3 sinh ra 2,24 lít khí CO2 ở đktc. Khối lượng muối thu được là:

A. 17,6    B. 19,2    C. 21,2    D. 29,1

Câu 9: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn khan có khối lượng là:

A. 8,64g    B. 6,84g    C. 4,9g    D. 6,8g

Câu 10: Cho 0,04 mol một hh X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dd chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dd NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là

A. 0,72 gam.    B. 1,44 gam.    C. 2,88 gam.     D. 0,56 gam.

Đáp án và hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. B2. B3. B4. B5. B
6. B7. B8. B9. D10. A

Câu 1:

naxit = (15,36-11,84)/22 = 0,16 mol

=> Maxit = 11,84/0,16 = 74

=> axit là: C2H5COOH

Câu 2:

nX = (7,28-5,76)/38 = 0,04 mol;

MX = 5,76/0,04.2 = 72

=> Axit X là: CH2=CH-COOH

Câu 3:

naxit = nH2O (3,6+0,06.40+0,06.56-8,28)/(18 ) = 0,06 mol;

MX = 3,6/0,06 = 60 => Axit là CH3COOH.

Câu 5:

nmuối = nNaOH = 0,15 mol => Mmuối = 100

=> n̅ = 2,3 => 2 axit là: CH3COOH và C2H5COOH.

Câu 7:

nX = 0,3 mol => mX = 25,56 – 0,3.22 = 18,96;

gọi nCO2= x và nH2O = y mol

=> 44x + 18 y = 40,08; mX = 18,96 = 12x + 2y + 0,6.16

=> 12x + 2y = 9,36 => x = 0,69 và y = 0,54

=> số mol 2 axit không no = 0,69 – 0,54 = 0,15 mol

Câu 9:

nNaOH = 0,6.0,1 = 0,06 mol; mmuối = 5,48 + 0,06.22 = 6,8 g

Câu 10:

gọi số mol của CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO lần lượt là: x , y, z;

x + y + z = 0,04 (1);

x + 2z = 6,4/160 = 0,04 (2);

x + y = 0,03 (3); từ (1), (2), (3)

=> x = 0,02 , y = 0,01 và z = 0,01;

mCH2=CH-COOH = 0,01. 72 = 0,72 g

Tham khảo các bài Chuyên đề 9 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-de-andehit-xeton-axit-cacboxylic.jsp


Khóa học 12