Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 Phần 3 có đáp án, cực hayTop 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 Phần 3 có đáp án, cực hay

Để học tốt Lịch Sử lớp 10, phần dưới đây liệt kê Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 3 Phần 3 có đáp án, cực hay. Bạn vào tên đề kiểm tra hoặc Xem đề kiểm tra để theo dõi các đề kiểm tra Sử 10 tương ứng.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 phần 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ đâu?

A. Nông dân mất ruộng đất đi làm thuê

B. Thợ thủ công bị phá sản

C. Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán

D. Câu A và B đúng

Câu 2: (0,5 điểm). Giai cấp vô sản thế giới ra đời vào thời gian nào và sớm nhất ở đâu?

A. Khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII, sớm nhất ở Pháp

B. Khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII, sớm nhất ở Anh

C. Khoảng nửa cuối thế kỷ XIX, sớm nhất ở Mỹ

D. Khoảng nửa cuối thế kỷ XIX, sớm nhất ở Đức

Câu 3: (0,5 điểm).hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì?

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng

B. Bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm

C. Bỏ trốn tập thể khi bị đàn áp

D. Tất cả các hình thức trên

Câu 4: (0,5 điểm). Ở Pháp năm 1831, công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa đòi quyền lợi gì?

A. Thiết lập nền cộng hòa

B. tăng lương, giảm giờ làm

C. Nghỉ ngày chủ nhật có lương

D. Phụ cấp giá đắt đỏ

Câu 5: (0,5 điểm). PHong trào HIến chương của công nhân Anh diễn ra trong thời gian nào?

A. Trong những năm 1836-1846

B. Trong những năm 1836-1864

C. Trong những năm 1836-1884

D. Trong những năm 1836-1848

Câu 6: (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây:

TT Nội dung Đúng Sai
1 Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản
2 Năm 1834, công nhân các nhà máy tơ ở Li-ông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm
3 Khẩu hiệu "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu" là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân Anh
4 Ở Anh từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào "Hiến chương" đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm giờ làm
5 Ở Đức năm 1844 công nhân Sơ-le-đin khởi nghĩa
6 Nguyên nhân cơ bản làm cho phong trào đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức bị thất bại là "thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (4 điểm). Hãy trình bày sự ra đời và tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản có tác dụng như thế nào?

Câu 8 (3 điểm). Nêu những ưu điểm và hạn chế của các cuộc khởi nghĩa công nhân ở Anh, PHáp, Đức nửa đầu thế kỷ XIX?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B A B D 1.Đ; 2.S; 3.S; 4.Đ; 5.Đ; 6.Đ

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Sự ra đời và tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp:

   - Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản dẫn đến sự ra đời của giai cấp tư sản và vô sản.

   - Nguồn gốc giai cấp vô sản: Nông dân mất ruộng đất đi làm thuê, thợ thủ công phá sản.

   - Đời sống của giai cấp công nhân:

      + Không có đủ tư liệu sản xuất, làm thuê bán sức lao động của mình.

      + Lao động vất vả, những đồng lương chết đói, luôn bị đe dọa sa thải.

   - Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản ngày càng gay gắt, dẫn đến các cuộc đấu tranh.

   - Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt công xưởng, hình thức đấu tranh tự phát.

* Tác dụng:

   - Phá hoại cơ sở vật chất của tư sản.

   - Công nhân tích lũy thêm được kinh nghiệm đấu tranh.

   - Thành lập được tổ chức công đoàn.

Câu 8 :

   - Thể hiện tinh thần đấu tranh của giai cấp công nhân.

   - Ý thức giác ngộ và sự đoàn kết của công nhân được nâng cao.

   - Phong trào đấu tranh đã có mục tiêu rõ ràng.

* Hạn chế:

   - Chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

   - Chưa có sự liên hệ phong trào đấu tranh giữa các nước với nhau.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 phần 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 : (0,5 điểm). Công nhân Sơ-le-đin ở Đức khởi nghĩa vào năm nào?

A. Năm 1884

B. Năm 1848

C. Năm 1847

D. Năm 1831

Câu 2 : (0,5 điểm). Ba nhà đại diện cho chủ nghĩa xã hội không tưởng là ai?

A. Xanh –xi-mông, Phu-ri-ê, Crôm-oen

B. Xanh –xi-mông, Vôn-te, Rut-xô

C. Xanh –xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen

D. Mông-te-xki-ơ, Phu-ri-ê và Ô-oen

Câu 3 : (0,5 điểm). Nội dung nào dưới đây được coi là mặt tích cực của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. Thấy được sức mạnh của quần chúng lao động

B. Thấy được vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân

C. NHận thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột người lao động

D. Vạch ra được lối thoát và giải thích được bản chất của chế độ tư bản chủ nghĩa

Câu 4 : (0,5 điểm). Ý nào dưới đây không nằm trong nội dung của học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng?

A. phê phán xã hội tư bản

B. Dự đoán xã hội tương lai

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp vô sản

D. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Câu 5 : (0,5 điểm). Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

A. Giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên toàn thế giới

B. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân ngày càng gay gắt

C. Giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập

D. Chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó

Câu 6 : (0,5 điểm). Hãy ghi đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào các câu sau đây?

TT Nội dung Đúng Sai
1 Ô-oen chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội bằng tuyên truyền thuyết phục và nêu gương
2 Phu-ri-ê là một thương gia người Pháp
3 Chủ nghĩa xã hội không tưởng là tiền đề của triết học Mác
4 Xanh –xi-mông kịch liệt lên án chế độ áp bức bóc lột, kêu gọi xây dựng xã hội chủ nghĩa
5 Ô-oen tổ chức một số công xưởng kiểu mẫu ở Anh, ở mỹ, trong đó công nhân chỉ làm việc 10 giờ 30 phút một ngày, được trả lương cao và được hưởng phúc lợi tập thể
6 Công lao của các nhà xã hội không tưởng là phê phán sâu sắc xã hội tư bản, có ý thức bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (4 điểm). Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng?

Câu 8 (3 điểm). Lập bảng tóm tắt về các quan điểm và chủ trương của các nhà xã hội không tưởng?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C C D D 1.Đ; 2.Đ; 3.S; 4.S; 5.Đ; 6.S

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Hoàn Cảnh Ra Đời:

    - Chủ nghĩa tư bản ra đời với những mặt trái của nó: Bóc lột tàn nhẫn người lao động.

    - Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của người lao động, mong muốn xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn không có tư hữu và bóc lột.

    - Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

* Những mặt tích cực và hạn chế:

    - Tích cực:

        + Nhận thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột người lao động.

        + Phê phán sâu sắc xã hội tư bản, dự đoán tương lai.

    - Hạn chế:

        + Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.

        + Không thấy được vai trò và sức mạnh của giai cấp công nhân.

Câu 8 : Bảng tóm tắt về các quan điểm và chủ trương của các nhà xã hội không tưởng:

Các nhà xã hội Không tưởng Quan điểm và chủ trương
Xanh-xi-mông Kịch liệt phê phán chế độ áp bức bóc lột; kêu gọi xây dựng xã hội công bằng, trong đó mọi người được thỏa mãn về vật chất và tinh thần.
S.Phu-ri-ê Phê phán xã hội tư bản một cách sâu sắc; đề ra kế hoạch cải tạo xã hội bằng việc lập ra những đơn vị lao động, trong đó mọi người lao động theo kế hoạch, có thời gian nghỉ ngơi.
R.Ô-oen Chủ trương đi đến chủ nghĩa xã hội bằng cách tuyên truyền. thuyết phục và nêu gương.
Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 phần 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Cơ sở hình thành tình bạn vĩ đại và cảm động của Mác và Ăng-ghen là gì?

A. Cùng ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất

B. Đều có học thức uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động

C. Cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột

D. Tất cả các cơ sở trên

Câu 2: (0,5 điểm). Vào thời gian nào Mác xuất bản tạp chí Biên niên Pháp-Đức?

A. Năm 1843

B. Năm 1834

C. Năm 1844

D. Năm 1845

Câu 3 : (0,5 điểm). Mác đánh giá vai trò và sứ mệnh của giai cấp vô sản như thế nào?

A. Giai cấp bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất

B. Giai cấp đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản

C. Giai cấp có vai trò và sứ mệnh giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột

D. Giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất

Câu 4 : (0,5 điểm). Tác phẩm “tình cảnh giai cấp công nhân Anh” được Ăng-ghen viết vào năm nào?

A. Năm 1843

B. Năm 1842

C. Năm 1840

D. Năm 1844

Câu 5: (0,5 điểm). Tháng 2-1848, một tác phẩm nổi tiếng của mÁc, Ăng-ghen ra đời đó là tác phẩm nào?

A. Đồng minh những người vô sản

B. Đồng minh những người cộng sản

C. Tuyên ngôn Đảng cộng sản

D. Tuyên ngôn những người chính nghĩa

Câu 6: (0,5 điểm). ý nghĩa nào dưới đây không nằm trong nội dung của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản?

A. Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến , song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất yếu nổ ra

B. Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi, vô sản cần phải có chính đảng tiên phong của mình

C. Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

D. Từ đây, phong trào công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). Hãy trình bày vai trò của Mác và Ăng-ghen trong việc thành lập Đồng minh những người cộng sản. Nội dung cơ bản và ý nghĩa của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D A C D C D

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Vai trò:

   - Mác và Ăng-ghen đã đề nghị đổi tên tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa thành Đồng minh những người cộng sản (6/1847)

   - Mác và Ăng-ghen vận động thông qua Điều lệ của Đồng minh (1847)

   - Mác và Ăng-ghen soạn thảo Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản (2 – 1848)

* Nội dung và ý nghĩa:

   - Nội dung:

      + Chủ nghĩa tư bản ra đời là một bước tiến, song chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa tư bản và vô sản tất yếu nổ ra.

      + Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi, vô sản cần phải có chính đảng tiên phong của mình.

      + Trình bày một cách hệ thống những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản.

   - Ý nghĩa:

      + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học, bước đầu kết hợp với chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

      + Từ đây, phong trào công nhân đã có lí luận cách mạng soi đường.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 phần 3 Học kì 1

Môn: Lịch Sử 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm). Đầu thập niên 60 của thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của công nhân chịu ảnh hưởng của khuynh hướng nào?

A. Khuynh hướng vô sản

B. Khuynh hướng phi vô sản

C. Khuynh hướng tiểu tư sản

D. Tất cả cac khuynh hướng trên

Câu 2 : (0,5 điểm). Ai là linh hồn của quốc tế thứ nhất?

A. Các -MÁc

B. Ăng-ghen

C. Lê-nin

D. Xta-lin

Câu 3 : (0,5 điểm). Quốc tế thứ nhất được thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

A. Ngày 29-8-1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân đôn (Anh)

B. Ngày 20-9-1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Pari (Pháp)

C. Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân đôn (Anh)

D. Ngày 28-9-1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Beclin (Đức)

Câu 4 : (0,5 điểm). Mục đích của Quốc tế thứ nhất là gì?

A. NHằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ

B. NHằm truyền bá học thuyết của Mác, ăng-ghen

C. NHằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng của tư sản

D. NHằm truyền bá học thuyết của Mác, ăng-ghen, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ

Câu 5 : (0,5 điểm). Quốc tế thứ nhất tồn tại trong thời gian bao lâu?

A. 10 năm

B. 12 năm

C. 15 năm

D. 14 năm

Câu 6 : (0,5 điểm). Vai trò lớn nhất của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là gì?

A. Đấu tranh kiên quyết chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ Quốc tế

B. Lên án các cuộc chiến tranh thuộc địa

C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển

D. Đòi thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 (7 điểm). Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, hoạt động và vai trò của Quốc tế thứ nhất

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu hỏi Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A C A B A

Câu hỏi Tự luận

Câu 7 :

* Hoàn cảnh ra đời:

   - Giữa tế kỉ XIX, đội ngũ công nhân phát triển thêm đông đảo và mức độ tập trung cao. Giai cấp tư sản tăng cường áp bức bóc lột vô sản.

   - Đầu thập niên 60 của thế kỉ XIX phong trào đấu tranh của công nhân phục hồi nhưng vẫn trong tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng của nhiều khuynh hướng.

   - Trong thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập của phong trào ở mỗi nước làm cho kết quả còn hạn chế. Tình hình đặt ra yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế các nước.

   - Ngày 28 – 9 – 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân – Đôn với sự tham gia của Mác.

* Hoạt động của Quốc tế thứ nhất:

   - Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu được thông qua các kì đại hội, nhằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc trong nội bộ, thông qua những nghị quyết quan trọng.

   - Dưới ảnh hưởng của Quốc tế thứ nhất, công nhân các nước tham gia ngày càng nhiều vào cuộc đấu tranh chính trị. Các tổ chức của công nhân như công đoàn ra đời, hội tương tế được thành lập ở nhiều nơi. Quốc tế có nhiều đóng góp cụ thể giúp đỡ phong trào công nhân, đặc biệt là kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của những người lao động Pa-ri (1871).

* Vai trò:

   - Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

   - Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác.

   - Đấu tranh kiên quyết chống tư tưởng lệch lạc trong nội bộ Quốc tế.

Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 10 có đáp án theo chương:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học