[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (9 đề)

[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (9 đề)

Tuyển chọn 9 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 - 2022 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 3 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 3.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Tăng 14l lên 6 lần được:

A. 94l

B. 90l

C. 82l

D. 84l

Câu 2: Số “bốn trăm hai mươi hai” được viết là:

A. 412

B. 422 

C. 242

D. 224

Câu 3: Phép chia 71 : 3 có số dư bằng:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 4: Để may một bộ quần áo cần 4m vải. Số mét vải để may hết 27 bộ quần áo là:

A. 108m

B. 110m

C. 112m

D. 114m

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 62 x 5                b) 96 : 3                 c) 27 x 4                d) 90 : 5 

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 1dam = ….m 

b, ….dam = 70m

c, ….hm = 30dam

d, 6dam = …m 

e, 6hm = ….dam

f, 1hm = ….m

Bài 3 (1 điểm): Có 85kg gạo chia đều vào các túi, mỗi túi chứa được 2kg gạo. Hỏi có thể chia được số gạo vào bao nhiêu túi và thừa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Tính độ dài của đường gấp khúc ABCD biết AB = 37cm, độ dài cạnh BC dài hơn AB 5cm và độ dài cạnh CD gấp 5 lần độ dài cạnh AB.

Bài 5 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

D

B

C

A

II. Phần tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 62 x 5 = 310

b, 96 : 3 = 32

c, 27 x 4 = 108 

d, 90 : 5 = 18 

Bài 2:

a, 1dam = 10m 

b, 7dam = 70m

c, 3hm = 30dam

d, 6dam = 60m 

e, 6hm = 60dam

f, 1hm = 100m

Bài 3:Số túi gạo chia được là:

85 : 2 = 42 (túi) (dư 1kg)

Đáp số: 42 túi gạo, dư 1kg gạo

Bài 4:

Độ dài cạnh BC là:

37 + 5 = 42 (cm)

Độ dài cạnh CD là:

37 x 5 = 185 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

37 + 42 + 185 = 264 (cm)

Đáp số: 264cm

Bài 5:

25 + 44 + 33 + 75 + 67 + 56 = (25 + 75) + (44 + 56) + (33 + 67) = 100 + 100 + 100 = 300

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1.  Số cần điền vào chỗ chấm là:

    A. 10                           B. 55                                C. 505                        D. 550

Câu 2. Kết quả của phép tính là: 

    A. 127                         B. 117                              C. 163                        D. 173     

Câu 3. Tìm x biết: 48 : x = 6 

     A.  x= 42                    B.x = 288                           C. x= 54                      D. x=8 

Câu 4. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2của 30kg là..............kg . Số cần điền vào chỗ chấm là:

     A. 10                           B. 33                                C. 27                                    D. 90

Câu 5.  42: x= 6 thì x=?

  A. x=6                             B.x= 9                              C.x=7                                   D.x=8

Câu 6. 7 x 6 + 14 =? Kết quả của phép tính là:

    A. 17                             B. 56                               C. 63                                    D. 42

Câu 7. 96: 3=? Kết quả của phép tính là:

    A. 93                           B. 23                               C. 32               D. 99

Câu 8. 6 gấp lên 6 lần rồi giảm đi 4 lần được kết quả là:          

     A. 36                           B. 40                               C. 8                      D. 9

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:  

    a)126+187                   b)233-72                           c) 12x6               d) 68:2

Câu   2. Tính 

    a) 26x 7 -109                                               b) 56 : 7 + 98

Câu 3. Tìm x biết: 

    a) 24: x= 6                                                     b) X x 3= 27

Câu 4. Chị hái được 23 quả cam, mẹ hái được gấp ba số cam của chị. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?       

Câu 5. Mẹ có một tấm vải dài 56m. Mẹ đã may áo cho cả nhà hết  số vải đó. Hỏi mẹ đã may bao nhiêu mét vải ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. TRẮC NGHIỆM

1.C

2.B

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

Câu 1: Phương pháp: Đổi 5m= 500cm , rồi cộng 5cm với . Ta tìm được số thích hợp điền vào chỗ chấm. 

Cách giải: 5m5cm= 505 cm

CHỌN C.

Câu 2: Phương pháp: Thực hiện phép trừ, sau đó chọn kết quả đúng. 

Cách giải:

Ta có:  145- 28= 117

CHỌN B.

Câu 3: Phương pháp: Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Cách giải: Ta có: 

48: x = 6

      x = 48: 6

      x = 8

Vậy x= 8

CHỌN D. 

Câu 4: Phương pháp: Muốn tìm  Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2của 30kg ta lấy 30 chia cho 3.  

Cách giải: 

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2của 30 là: 10

Số cần điền là: 10. 

CHỌN A. 

Câu 5: Phương pháp: Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Cách giải: Ta có: 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2

Vậy  x=7

CHỌN C. 

Câu 6: Phương pháp: Ta thực hiện tính nhân trước, sau đó thực hiện tính cộng. 

Cách giải: 

Ta có: 7x6+14=42+14=56

CHỌN B. 

Câu 7: Phương pháp: Thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số. 

Cách giải: 

96:3=32

CHỌN C.

Câu 8: Phương pháp: Dựa vào đề bài viết phép tính và tìm ra kết quả. 

Cách giải: 

6 gấp lên 6 lần ta được: 6x6=36

rồi giảm đi 4 lần ta được: 36: 4=9

Vậy kết quả là 9. 

CHỌN D. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1.

a b c d

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 2

Câu 2: 

    a) 26x7 -109

       = 182 - 109

       = 73

b) 56 : 7 + 98

= 8+ 98

= 106

Câu 3:                                                                                                            

a) 24: x = 6

          x= 24: 6

          x= 4

Vậy x= 4

b) X x 3= 27 

    X       = 27:3

    X       = 9

Vậy X= 9

Câu 4: 

Mẹ hái được số quả cam là: 

23x 3= 69 (quả cam)

Đáp số: 69 quả cam. 

Câu 5: 

Mẹ đã may hết số vải là: 

56 : 2= 28 (m)

Đáp số:   28 m


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Số 42 là kết quả của phép nhân nào?

    A. 6 x 6                       B. 6 x 7                   C. 6 x9                 D. 6 x 5

Câu 2.  Số cần điền vào chỗ chấm là:

    A. 42                           B. 49                               C. 50                 D. 56     

Câu 3. 4hm =..................m

     A. 40m                       B. 400m                           C.  4000m              D. 400m

Câu 4. Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3 của 80 kg là:

     A. 20kg                       B. 30kg                              C. 40kg                          D. 50kg

Câu 5.  54:x = 6 thì x =?

  A. x= 9                           B. x= 7                               C. x= 8                           D. x= 6

Câu 6. Số “Chín trăm linh chín” viết là:

    A. 99                           B. 909                                  C. 919                            D. 900

Câu 7. Đoạn dây thứ nhất dài 27dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

    A. 168dm                     B. 162dm                             C.  122 dm                    D. 142dm

Câu 8. Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …. Các số thích hợp để điền vào chổ chấm là:

     A. 18; 21; 24                B. 16; 17; 18                    C. 17; 19; 21                 D. 18; 20; 21

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 285+108                         b) 452- 136                     c)  48: 4                          d) 77: 7

Câu 2. Tìm x, biết: 

a)   439-x= 145                                              

b)   X x 7= 70

Câu 3. Một trại có 70 con lợn, trại đã bán Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3 số lợn đó. Hỏi trại đã bán bao nhiêu con lợn ?

Câu 4. Một cửa hàng bán vải ngày đầu bán được 35m vải, ngày thứ hai bán được số vải gấp ba lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Câu 5. Một thùng dầu có 40 lít. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?       

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3


I. TRẮC NGHIỆM

1.B

2.D

3.B

4.A

5.A

6.B

7.B

8.A

Câu 1: 

42 là kết quả của phép nhân: 6x7

Chọn B. 

Câu 2: 

Ta có: 7x8=56

Chọn D. 

Câu 3: 

4hm= 400m

Chọn B. 

Câu 4: 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3 của 80kg là: 80 : 4 = 20 (kg)

Đáp số: 20kg. 

Chọn A. 

Câu 5: 

54: x= 6

      x= 54:6

      x = 9

Vậy x= 9

Chọn A. 

Câu 6: 

Số "chín trăm linh chín" viết là: 909.

Chọn B. 

Câu 7: 

Đoạn dây thứ hai dài là: 27 x6= 162 (dm)

Đáp số: 162 dm

Chọn B.

Câu 8: 

Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 18; 21; 24. 

Chọn A. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: 

a) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3

b) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3

c) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3

d) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 3

Câu 2: 

a) 

439- x= 145

x= 439-145

x= 294

Vậy x= 294

b) X x 7-= 70

X= 70:7 

X= 10

Vậy x= 10

Câu 3: 

Trại đã bán số con lợn là: 

70:7 = 10 (con lợn) 

Đáp số: 10 con lợn. 

Câu 4: 

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số mét vải là: 

35x 3= 105 (m)

Đáp số: 105m vải. 

Câu 5: 

Trong thùng còn lại số lít dầu là: 

 40:4= 10 (lít) 

Đáp số: 10 lít. 


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1. Trong phép tính 63:7= ?Kết quả là:

    A.7                              B. 8                         C. 6                         D. 9

Câu 2. Trong phép tính 34x4 =?  Kết quả là:

    A. 124                         B. 136                     C. 140                    D. 130        

Câu 3. 1km= ......m

    A. 10m                        B.100m                     C.1000m                D. 500m

Câu 4. Một lớp học có 35 bạn, xếp đều thành 5 hàng. Vậy mỗi hàng có bao nhiêu bạn? 

    A. 5 bạn                       B. 6 bạn                                       C. 7 bạn                                 D. 8 bạn

Câu 5. 32: x= 8 thì x=?

  A. x=3                             B. x=5                                         C. x=4                                     D. x= 264

Câu 6. Có 24 bông hoa, Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4số bông hoa là:

    A. 6 bông hoa             B. 24 bông hoa       C. 4 bông hoa        D. 8 bông hoa                                   

Câu 7. 12 gấp 2 lần được:

    A.14                            B.16              C. 24                      D. 12

Câu 8. 1m5dm bằng:

    A. 15m                        B. 15dm                  C. 10dm                           D. 10m

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính:   

    a) 624+ 282               b)  593- 327              c)48x 6                             d) 84:4

Câu  2. Tính 

  a) 28x 3-25               b) 84:4 + 139                 

Câu 3. Tìm  biết: 

    a) X x 4= 32                  b) 27: x= 3

Câu 4. Nga hái đuợc 6 bông hoa. Hằng hái được gấp 3 lần số hoa của Nga hái. Hỏi Hằng hái được mấy bông hoa ?

Câu  5. Một buổi tập múa có 7 bạn nam, số bạn nữ gấp 3 lần số bạn nam. Hỏi buổi tập múa có bao nhiêu bạn nữ?  

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. TRẮC NGHIỆM

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.A

7.C

8.B

Câu 1: 

Ta có: 63:7 = 9

Chọn D. 

Câu 2: 

Ta có: 34 x 4= 136 (4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1, 4 nhân 3 bằng 12 thêm 1 bằng 13 viết 13). 

Chọn B. 

Câu 3: 

1hm=100m

Chọn B. 

Câu 4: 

Cách giải: 

Mỗi hàng có số bạn là: 

35: 5= 7 (bạn) 

Đáp số: 7 bạn.

Chọn C. 

Câu 5: 

32: x= 8

      x= 32: 8

      x= 4

Vậy x =  4

Chọn C. 

Câu 6: 

 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4 số bông hoa là:

24:4= 6 (bông hoa). 

Đáp số: 6 bông hoa. 

Chọn A. 

Câu 7: 

12 gấp 2 lần được: 

Đáp số: 24. 

Chọn C. 

Câu 8: 

Ta có: 1m5dm= 1m+ 5dm= 10dm+ 5dm = 15dm

Chọn B. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1

a) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4

b) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4

c) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4

d) 

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án năm 2021 Đề 4

Câu 2: 

      a) 28x 3-25 

          = 84-25

          = 59

             

b) 84: 4 + 139

     =21 + 139

     = 160

Câu 3: 

a) 

X x 4= 32

X= 32:4

X= 8

b)

27: x = 3

x= 27:3 

x= 9

Câu 4: 

Hằng hái được số bông hoa là: 

6x 3= 18 (bông hoa) 

Đáp số: 18 bông hoa. 

Câu 5: 

Số bạn nữ là: 

 7x3= 21(bạn) 

Đáp số: 21 bạn nữ. 

................................................

................................................

................................................

Tải xuống để xem tài liệu đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.