Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (15 đề)

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (15 đề)

Tuyển chọn 15 Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 3 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 3.

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 3

Mạch kiến thức,

 kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

4


4


11

9

1

Số điểm

2,0


2,0


1,01,0

5,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo độ dài, khối lượng,...

Số câu

2
2


Số điểm

1,0
1,0


Yếu tố hình học: góc vuông, góc không vuông; hình chữ nhật, hình vuông,...

Số câu2


2


Số điểm1,0


1,0


Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu


1
1

Số điểm


2,0
2,0

Tổng

Số câu

6


6


1

1


1

13

2

Số điểm

3,0


3,0


1,0

2,0


1,0

7,0

3,0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số nào dưới đây được đọc là: Ba nghìn không trăm linh năm

A. 3500                      B. 305                    C. 3050                  D. 3005

Câu 2.  Kết quả của phép tính: 23 + 5 x 3 là

A. 28                       B. 84                          C. 38                     D. 48

Câu 3. Tìm x biết 35 <Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1 < 37

A. x = 5                  B. x = 6                        C. x = 7                D. x = 8

Câu 4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất có thể có là

A. 3                          B. 4                             C. 5                      D. 6

Câu 5.  Cô giáo chia một lớp có 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi lớp đó chia được thành bao nhiêu nhóm?

A. 4 nhóm           B. 5 nhóm      C. 6 nhóm           D. 7 nhóm

Câu 6. Đã tô màu vào ¼ số hình tam giác của hình nào? 

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1           Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1           Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu *

a.    Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1                                           b.  Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận đề 1

Câu 2.  (2 điểm) Viết số bé nhất, lớn nhất trong từng trường hợp sau

a. Số đó có hai chữ số

b. Số đó có 3 chữ số

c. Số đó có 3 chữ số lẻ khác nhau

d. Số đó có 3 chữ số chẵn khác nhau

Câu 3. (2 điểm) Năm nay mẹ 35 tuổi.Cách đây 5 năm, tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4. (2 điểm) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 20.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số lớn nhất trong các số sau là 5348, 5438, 5834, 5843

A.5348            B. 5438                  C. 5834                  D. 5843

Câu 2. Có 63 quả bóng bàn chia đều vào 7 hộp. Mỗi hộp có bao nhiêu quả bóng bàn?

A. 10 quả bóng bàn      

B. 9 quả bóng bàn

C. 19 quả bóng bàn  

D.8 quả bóng bàn

Câu 3. Chọn đáp án đúng 

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2                   Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2               Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2              Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2

Câu 4. 7 lít gấp lên 6 lần thì được

A. 13 lít                 B. 14 lít        C. 42 lít                  D. 48 lít

Câu 5.  Hình tam giác có độ dài các cạnh là 15cm,  12 cm, 18 cm thì chu vi hình tam giác đó là

A. 48 cm            B. 55 cm            C. 45 cm                D . 54cm

Câu 6. Hình bên có

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2

     A. 3 hình tam giác, 3 hình tứ giác

     B. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác                       

     C. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác

     D. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống

a. Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2của 15 lít = … lít                  b.  Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 2của 54 phút = … phút

c. 4m 4dm = … dm                       d. 8 cm = … mm

Câu 2.  (2 điểm) Tính : 

a) 5 x 7 + 14                                            b) 48 : 6 + 13

c) 6 x 8 – 26                                            d) 24  - 4 x 5 

Câu 3. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài 60 cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài

a.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

b. Chu vi hình chữ nhật gấp mấy lần chiều rộng?

Câu 4 (1 điểm) Tổng của hai số là 96. Nếu xóa bỏ chữ số 2 ở tận cùng của số lớn ta được số bé. Tìm hiệu hai số đó

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Kết quả của phép tính: 13 x 5 + 8 là

A.73                     B. 65                      C. 169          D. 83

Câu 2. 7kg 6 g = ... g

A. 7006                   B. 706                    C. 760                     D. 7600 

Câu 3. Tìm x biết x : 4 = 22 dư 3

 A. x = 26                  B. x = 85                 C. x = 88                  D. x = 91

Câu 4. Số đo độ dài nào dưới đây nhỏ hơn 5m15 cm:

A. 505 cm              B. 515 cm              C. 550 cm              D.   551 cm      

Câu 5.  Lan có 12 nhãn vở, Hoa có số nhãn vở gấp 3 lần số nhãn vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở?

A. 36 nhãn vở           B. 24 nhãn vở      C. 48 nhãn vở           D . 15 nhãn vở

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 3

     A. 10

     B. 7                             

     C. 8

     D. 9

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm)Tính

a.105 + 428 : 2                   b. 34 x 6 – 97 

Câu 2.  (2 điểm) Điền dấu ( >, < , =) thích hợp vào chỗ chấm

a. 13 × x… 12 × x      (x khác 0)

b. 215 × 3… 215 + 215 + 215 + 215

c. m × n … m – n      (n khác 0, m lớn hơn hoặc bằng n)

Câu 3. (2 điểm)  Lớp 3A ngồi đủ 9 bàn học, mỗi bàn 4 chỗ ngồi. Bây giờ cần thay bàn 2 chỗ ngồi thì phải kê vào lớp đó bao nhiêu bàn 2 chỗ ngồi như vậy để đủ chỗ ngồi cho cả lớp học?

Câu 4 (2 điểm) Chu vi hình chữ nhật gấp 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài hình chữ nhật gấp mấy lần chiều rộng?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A.900              B. 999                    C. 998                    D. 990

Câu 2. Kết quả của phép tính   764 -135 là

A. 621                     B. 619                C. 629                 D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài bẳng 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

 A. 18 cm                  B. 8cm                 C. 16 cm                   D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta lấy đi 1/7 số lít dầu trong thùng. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

 A. 6 lít                   B. 7 lít                    C. 35 lít                 D. 36 lít

Câu 5.  Tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. x = 5                   B. x = 6                   C. x = 7           D . x = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 4

     A. 12

     B. 11                           

     C. 10

     D. 9

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

a.234 + 546              b. 478 – 154          c. 127 x 3     d. 865 : 5

Câu 2.  (2 điểm) Tìm y biết

a.y + 17 < 5 + 17                b.  19 < y + 17 < 22

Câu 3. (2 điểm) Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng 1/3 quãng đường từ bưu điện tỉnh đển chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài bao nhiêu km?

Đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận Đề 4

Câu 4 (2 điểm) Tính tổng

a. x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

b. y = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

................................................

................................................

................................................

Tải xuống để xem tài liệu đề thi Toán lớp 3 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.