Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Cuối kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Choose the correct answer

Quảng cáo

1. When did you go to the zoo? I ___________ there yesterday.

a. go

b. went

c. goes

d. was

2. ________ did you do at the party? We chatted with friends.

a. Where

b. What

c. Why

d. When

3. Last summer, I went to NhaTrang ________________ train.

a. at

b. for

c. on

d. by

4. What did the lions do when you were at the zoo? They ____________ loudly.

a. moved

b. ate

c. roared

d. sang

II. Read and complete.

hobby singing writes because speaks
Quảng cáo

Trung is a newcomer in Class 5B. Today, he’s happy (1) _________ he has two English lessons. To practice speaking English, he (2) ___________ it every day with his friends. To learn vocabulary, he (3) __________ new words and reads them aloud. He also learns English by (4) ____________ English songs. His (5) __________ is singing English songs!

III. Put the words in order.

1. holiday/ did/ Where/ you/ last/ go/ ?

___________________________

2. birthday/ party/ When/ your/ last/ was/ ?

______________________________

3. comic/ I / read/ books/ English/ ./

_________________________________

4. The tigers/ and/ they/ saw/ the elephants/ ./

______________________________

5. uncle /works/ farm/ on /My/ the.

__________________________________________

6. did / they / What / yesterday / do ?

________________________________________

7. watching / We /TV /now /are .

___________________________________________

8. dancer /Lan /to /wants /a /be.

_____________________________________________

IV. Match the sentences.

1.What’s your address? a. Yes. I did.
2. Did you go to the party? b. I watch English cartoons on TV.
3. How do you learn English? c. Yes, I will.
4. What are you reading? d. I’m reading Aladdin and the Magic lamp.
5. Will you take part in Sports Day? e. It’s 75 Hai Ba Trung street.

Đáp án:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

V. Read the passage and answer these following question.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Hello! My name is Peter. I am from America. I’m having a wonderful time in Da Nang. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Ha Noi. She was very friendly.

1. Where is Peter from?

________________________

2. Where is he now?

____________________________

3. What is seafood like?

____________________________

4. What is the weather like?

_____________________________

5. Did he meet a pretty girl from Hanoi?

_______________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1 – b 2 – b 3 – d 4 - c

II.

1. because 2. speaks 3. writes 4. singing 5. hobby

III.

1. Where did you go last holiday?

2. When was your last birthday party?

3. I read English comic books.

4. They saw the tigers and the elephants.

5. My uncle works on the farm.

6. What did they do yesterday?

7. We are now watching TV.

8. Lan wants to be a dancer.

IV.

1 – e 2 – a 3 – b 4 – d 5 - c

V.

1. He is from America.

2. He is in Da Nang.

3. The seafood is excellent.

4. The weather is lovely.

5. Yes, he did.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.