Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Cuối kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct.

Quảng cáo

1. STAIDIUM    ______________________________

2. HOISPITAL    ______________________________

3. SUPERIMARKET    ______________________________

4. CINEIMA    ______________________________

5. POEST OFFICE    ______________________________

6. PHAREMACY    ______________________________

7. THEATREA    ______________________________

8. BEETWEEN    ______________________________

II. Choose the correct answer to complete the sentences.

1. He looks different his father.

A. at

B. with

C. from

D. for

2. Mr. Ba has days off than Mr. Trung.

A. much

B. many

C. less

D. fewer

3. Hung is in his room. He _______ the guitar now.

A. play

B. plays

C. will play

D. is playing

4. a lovely house!

Quảng cáo

A. How

B. What

C. When

D. Where

5. My brother is the in my family.

A. more intelligent

B. intelligent

C. most intelligent

D. less intelligent

6. A works on the farm.

A. teacher

B. doctor

C. farmer

D. journalist

7. do you usually do after school? – I read books and watch TV.

A. How

B. What

C. When

D. Why

8. Lan lives 20 Nguyen Tat Thanh Street.

A. on

B. at

C. to

D. in

III. Reorder the words to complete sentences.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. doctor / see / you / the / should/ ./

_______________________________________

2. My / anything / didn’t / mother / buy/ ./

_______________________________________

3. the / is / warm / spring / in / weather/ ./

_______________________________________

4. going / we / to / are / Nha Trang / next weekend / visit/ ./

_______________________________________

5. fly / he / the / wants / kite / to/ ./

_______________________________________

IV. Read and answer the questions.

Hello! My name is John. I am from London. I’m having a wonderful holiday in Phuket, Thailand. The beach is nice. The hotels look beautiful and the seafood is very tasty. The weather is nice, so I go swimming most of the time. Yesterday, I met a pretty girl from Ha Noi. She was very friendly.

1. Where is John from?

_______________________________________

2. Where is he now?

_______________________________________

3. What does he do during this holiday?

_______________________________________

4. Is the weather bad?

_______________________________________

5. Did he meet a pretty girl from China?

_______________________________________

Đáp án & Thang điểm

I.

1. stadium 2. hospital 3. supermarket 4. cinema
5. post office 6. pharmacy 7. theatre 8. between

II.

1. A 2. D 3. D 4. B
5. C 6. C 7. B 8. B

III.

1. You should see the doctor.

2. My mother didn’t buy anything.

3. The weather in spring is warm.

4. We are going to visit Nha Trang next week.

5. He wants to fly the kites.

IV.

1. He is from America.

2. He is in Phuket, Thai land.

3. He goes swimming.

4. No, it isn’t.

5. No, he didn’t.

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.