Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Cuối kì 1

    Thời gian: 45 phút

I. READING

Part 1: 1-6. Read and match

Quảng cáo

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Part 2: 7-12. Read and tick true (T) or false (F)

My name is Nam. I’m in class 5B, Nguyen Du primary school. My school year started in August. I go to school every day except Saturday and Sunday. I have four lessons a day. Today is Wednesday I have Maths, Vietnamese, Music and English. I have Maths and Vietnamese every school day. I have Music once a week and English four times a week.

EXAMPLE. - His name is Nam (T)

- He’s in class 5B (F)

7. His school is Nguyen Du primary school.

8. His school year started in September.

9. He goes to school from Monday to Friday.

10. He has five lessons a day.

11. He has Maths and Vietnamese every school day.

12. He has English twice a week.

Part 3: 13-18. Reorder number the sentences to make a dialogue.

13. I hope I will go there this holiday.

14. The street was noisy and crowded but the food was delicious.

15. I went to Ho Chi Minh city.

16. Yes, I will.

17. What do you think of it?

18. Will you go there again?

0 - What do you do last weekend?

Your answer: _____________________________

Part 4: 19-25. Read and complete.

Quảng cáo
four emails practise Monday Minh Vietnamese because TV

Hello. My name is (0) Minh. I go to school from (19)______ to Friday. I have Maths and (20)__________ every school day. I have English (21)_______ times a week. English is my favourite subject. I (22)_______ reading by reading English comic books. Every day I practise writing English by sending (23)_________ to my friend Ha lim in Malaysia. I learn English (24) __________ I want to watch English cartoons on (25) ______.

II. WRITING

Part 1: 1-6. Fill in the blank.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Part 2: 7-13. Reorder the words to make sentences.

Example. early. / up / always / I / get

- I always get up early.

7. did/ on/ do/ holiday?/ you/ What

_____________________________

8. lessons/ How/ today?/ many/ have/ you/ do

_______________________________________

9. English/ every/ speak/ day./ I

_______________________________

10. reading/ of/ the/ I’m/story/ Mai An Tiem.

_______________________________________________

11. fast./ They/ really/ were

__________________________________________________

12. play/ I’m/ to/ going/ badminton.

______________________________________________

Part 3: 13-18. Read and complete.

My name is Nam. It was my birthday last Sunday. I invited some of my classmates to the party. They gave me presents like comic books, robots and teddy bear. We ate cakes, sweets, fruit and ice-cream. We drank fruit juice. We sang English and Vietnamese songs. We dance, too. Phong played the guitar and Linda played the piano. The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.

13. What is his name?

_______________________

14. When was Nam’s birthday party?

________________________________

15. Who went to Nam’s birthday party?

_________________________________

16. What did Phong do at the party?

________________________________

17. What did Linda do at the party?

__________________________________

18. What time did the party end?

______________________________________

Part 4: 19-25. Write about you.

19. What’s your name? _________________

20. How old are you? ______________________

21. Where do you live? _________________________________

22. Who do you live with? ____________________________

23. Where did you go last holiday? __________________________

24. How do you learn English? ________________________________

25. How do you practice speaking English? ________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. READING

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Part 1. Read and match

1. C 2. A 3. F 4. E 5. D 6. G

Part 2. Read and tick

7. F 8. T 9. F 10. T 11. T 12. F

Part 3. Reorder the number to make a dialogue

15 – 17 – 14 – 18 – 16 - 13

Part 4. Read and complete.

19. Monday 20. Vietnamese 21. four 22. practice
23. emails 24. because 25. TV

II. WRITING

Part 1. Read and complete

1. village 2. motorbike 3. boat
4. peacock 5. zoo 6. countryside

Part 2. Reorder the words to make sentences.

7. Where did you go on holiday?

8. How many lessons do you have today?

9. I speak English every day.

10. I am reading the story of Mai An Tiem.

11. They were really fast.

12. I am going to play badminton.

Part 3. Read and complete.

13. His name is Nam.

14. It was last Sunday.

15. Phong and Linda went to Nam’s birthday party.

16. Phong played the guitar

17. Linda played the piano

18. The party ended at 7 p.m.

Part 4. Write about you. (ĐÂY LÀ MẪU)

19. My name…….

20. I’m……. years old.

21. I live in……

22. I live with……..

23. I went to…….

24. Because I want to ……..

25. I speak English with…………………..

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 5 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt 5 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.