Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 8

Quảng cáo

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 1)

Thời gian: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. public     B. dust     C. student     D. drug

2. A. tidy     B. injure     C. scissors     D. foolish

II. Choose the best answer

1. We used to _____________ in the countryside.

A. live     B. living

C. lived    D. to live

2. He is going _____________ a driver.

A. be     B. become

C. being     D. to became

Quảng cáo

3. My brother and I _____________ e-mails to each other every day.

A. sending     B. sends

C. send     D. is sending

4. Do I have to _____________ this test?

A. do     B. doing

C. be doing     D. will do

5. My friend Daisy comes to class _____________ foot.

A. at     B. on

C. by     D. in

6. Deaf-mutes can _____________ speak _____________ hear.

A. both… and

B. not only… but also

C. neither… nor

D. either… or

III. Choose the word of phrase that best fits the blank space in the following passage

I’m (1) _______________ to hear you had an (2) _______________ Christmas vacation. I (3) _______________ my first report few days ago. I got good grades (4) _______________ English, but my math result (5) _______________ poor. My math teacher asked me to spend more time on it. I must study (6) _______________ for the next semester.

1. A. please     B. pleasant    C. pleasure    D. please

2. A. enjoy     B. enjoyable    C. enjoyed     D. happily

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

3. A. receive     B. easily     C. received    D. will receive

4. A. at     B. in    C. so    D. for

5. A. is    B. was    C. will be    D. seems

6. A. hardly     B. lazily     C. good    D. harder

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. “I like to play the piano tomorrow” she said.

She said that __________________________________________________.

2. “Can you lend me the Math book, Tom?” she said.

→ She asked Tom _______________________________________________.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án C phát âm là /ju/, các đáp án khác phát âm là /ʌ/)

2. (Đáp án A phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/)

II. Choose the best answer

1. A 2. D 3. C 4. A 5. B 6. C

III. Choose the word of phrase that best fits the blank space in the following passage

1. B 2. B 3. C 4. A 5. A 6. D

IV. Rearrange the word to make meaningful sentences

1. She said that she liked to play the piano the next day.

2. Peter asked Tom if he could lend her the Math book.

Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 8 (Đề số 2)

Thời gian: 45 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. enough     B. although     C. though    D. plough

2. A. friend     B. beneath     C. empty     D. chemical

II. Choose the best answer

1. I’d like to go on holiday but I haven’t __________________ yet.

A. got enough money

B. got money enough

C. to get enough money

D. to get money enough

2. There is a sink ___________ the right side of the room.

A. at     B. in

C. on     D. into

3. The children aren’t old enough to look after ___________.

A. themselves    B. ourselves

C. herself    D. for themselves

4. Lan can’t go to the movies because she has ___________ her chores

A. to make     B. make

C. to do    D. do

5. There ___________ some sugar in the jar.

A. are     B. is

C. am     D. was

6. Children ___________ drink coffee.

A. oughtn’t to

B. ought not to

C. does not ought to

D. ought to not

III. Read the passage and answer the questions

This is my close friend, Marry. She is fourteen years old. She lives at 25 Washington street with her parents and her brother, Henry. She is tall and rather fat with long curly dark hair. Marry is sociable, generous and kind. Mai has a lovely smile. She is very sporty. She spends most of her free time playing sports. She is a volleyball star of our school. I love playing volleyball with her.

1. How old is Marry?

______________________________________________________

2. Who does she live with?

______________________________________________________

3. What does she look like?

______________________________________________________

4. Is Mai sporty?

______________________________________________________

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. The dress was short. She couldn’t wear it.

Her dress wasn’t long __________________________________________

2. I started studying English 5 years ago.

I have studied _________________________________________________

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. (Đáp án A phát âm là /f/, các đáp án khác là âm câm)

2. (Đáp án B phát âm là /i/, các đáp án khác phát âm là /e/)

II. Choose the best answer

1. A 2. C 3. A 4. C 5. B 6. B

III. Read the passage and answer the questions

1. She is fourteen years old.

2. She lives with her parents and her brother.

3. She is tall and rather fat with long curly dark hair.

4. Yes, she is.

IV. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Her dress wasn’t long enough for her to wear.

2. I have studied English for 5 years.

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Hóa 8 | Đề kiểm tra Hóa 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình sách giáo khoa Hóa học 8 và cách ra đề thi trắc nghiệm mới nhất.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.