Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 1 mới có đáp ánPhần dưới là danh sách Top 15 Đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 Học kì 1 mới có đáp án gồm các đề kiểm tra 15 phút, đề thi giữa kì, đề thi học kì 1. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Tiếng Anh lớp 9 mới.

Mục lục Đề thi Tiếng Anh 9 mới

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1 có đáp án

Quảng cáo

Top 5 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 mới Giữa học kì 1 có đáp án

(mới) Top 4 Đề thi Tiếng Anh lớp 9 Giữa kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 9 mới có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 mới Học kì 1

Quảng cáo

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the best answer in the brackets to complete these sentences.

1. Lan (are used to/ used to) go to Sam Son in the summer.

2. We (are used to / used to) playing soccer in the garden.

3. He is used to (get/ getting) up early.

4. Nam is (used to/ use to) doing his homework in the afternoon. 

5. I wish I (were/ was/ am) a doctor.

6. I’d rather (go/ went) to school today.

II. Change into passive voice. 

1. She has a hairdresser wave her hair once a week.

……………………………………………………

2. Mrs. Green had had Mary feed the cat.

…………………………………………………………….

3. The teacher is going to tell a story.

…………………………………………………………………………….

4. Mary is cutting the cake with a sharp knife.

……………………………………………………………………

5. We can never find him at home for he is always on the move.

…………………………………………………………..

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

6. Science and Technology have completely changed human life.

………………………………………………

7. Someone painted the house last week.

……………………………………………………….

8. They are building a new motorway.

………………………………………………

9. I was watching the news on TV at 8.00 last night.

………………………………………………………………….

Đáp án

I. Choose the best answer in the brackets to complete these sentences.

1. used to 4. used to
2. used to 5. were
3. getting 6. go 

II. Change into passive voice. 

1. Her hair has a hairdresser waved once a week.

2. Mrs. Green’s cat had been fed by Mary.

3. A story is going to be told by the teacher.

4. The cake is being cut with a sharp knife by Mary.

5. He can never be found at home for he’s always on the move.

6. Human life has been completely changed by Science and Technology.

7. The house was painted last week.

8. A new motorway is being built.

9. The news was being watched on TV at 8.00 last night

Đề thi Tiếng Anh 9 mới Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. A. climb      B. limb

    C. lime      D. crime

2. A. garage      B. storage

    C. shortage      D. encourage

3. A. ticked      B. looked

    C. booked      D. naked

4. A. shelf      B. knif e

    C. of      D. leaf

5. A. dry      B. carry

    C. bury      D. lorry

II. Choose the best option to complete each sentence. 

1. I don’t know how to drive a car. I wish   I ….drive it.

    A. could                 B. couldn’t

    C. can                     D. can’t

2. Peter isn’t here. I wish he ……here.

    A. is                       B. was  

    C. were                  D. weren’t

3.  I ….. him since 1990 .

    A. have known      B. know

    C. knew                  D. has known

4.  Rice …..   in tropical country .

    A. grow                 B. aren’t grown

    C. grows               D. is grown

5. Her …………. handkerchief looks very nice. She has spent the whole week making it.

    A. embroidery

    B. embroidering

    C. embroiders

    D. embroidered

III. Use the correct tense or form of verb in brackets.  

1.  You ever (use)………………………... a computer?

    - Yes, I (have) ………………

    When you last (use)………………………… it?

    - I (use)…………………………… it last night.

2.  They (be)…………………….. pen pals  for two years.

IV. Rewrite these sentences.

1 . He often played the piano at night.

He used to …………………………………..

2 . They built this house last month.

This house ……………………………………

3 . What about playing soccer?

Why don’t we …………………………………………

4.  How long is it since you saw Tom?

When ………………………………………………

5 . They have worked in that factory for 10 years.

They started ……………………………….

6 . She enjoys going swimming

She is interested in ……………………………..

Đáp án

I. Pick out the word that has the underlined part pronounced differently from the rest

1. B 2. A 3. D 4. C 5. A

II. Choose the best option to complete each sentence. 

1. A 2. C 3. A 4. D 5. D

III. Use the correct tense or form of verb in brackets.

1.  Have you ever used – have – did you last use – used

2.  have been

IV. Rewrite these sentences.

1.  play the piano at night

2.  was built last month

3.  play soccer?

4.  did you last see Tom

5.  working in that factory 10 years ago

6.  going swimming

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6