Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số lần là:

Quảng cáo

 A. 1 lần

 B. 10 lần

 C. 100 lần

 D. 1000 lần

Câu 2: (1 điểm) Số thập phân 0,009 đọc là :

 A. Không phẩy linh chín

 B. Không phẩy không linh chín

 C. Không phẩy không trăm không chục chín đơn vị

 D. Không phẩy không không chín

Câu 3: (1 điểm) 8 dm = ...m . Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm là :

 A. 0,8

 B. 0,08

 C. 0,008

 D. 0,0008

Câu 4: (1 điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là :

 A. 0,67

 B. 6,07

 C. 6,7

 D. 6,007

Câu 5: (1 điểm) 0,096 được viết dưới dạng phân số thập phân là :

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) Trước đây mua 10 mét vải phải trả 450 000 đồng.Nay mỗi mét vải tăng 5000 đồng .Với 450 000 đồng , hiện nay có thể mua được số mét vải là :

 A. 8 mét

 B. 9 mét

 C. 10 mét

 D. 11 mét

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Một người đi từ A đến B dài 60 km . Giờ thứ nhất người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường , giờ thứ hai người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường . Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Một người đi bán cam . Sau khi bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số cam thì còn 24 quả . Hỏi người đó đem đi bán bao nhiêu quả cam ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D A C C B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Một người đi từ A đến B dài 60 km . Giờ thứ nhất người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường , giờ thứ hai người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường . Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường .

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một người đi bán cam . Sau khi bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số cam thì còn 24 quả . Hỏi người đó đem đi bán bao nhiêu quả cam ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7

Thời gian: 45 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Số thập phân 405,078 chữ số 7 thuộc hàng

 A. Hàng chục

 B. Hàng phần mười

 C. Hàng phần trăm

 D. Hàng phần nghìn

Câu 2: (1 điểm) Số thập phân gồm sáu mươi sáu đơn vị , sáu phần trăm , sáu phần nghìn được viết là :

 A. 66,6

 B. 6,066

 C. 66,66

 D. 66,066

Câu 3: (1 điểm) Số thập phân 34,06 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: (1 điểm) Phân số thập phân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là :

 A. 0,0007

 B. 0,007

 C. 0,07

 D. 0,7

Câu 5: (1 điểm) Dòng nào nêu đúng nhất về cấu tạo của số thập phân :

 A. Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên và phần thập phân .

 B. Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên và phần thập phân chúng được phân cách bởi dấu chấm .

 C. Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên (đứng sau dấu phẩy) và phần thập phân (đứng trước dấu phẩy),chúng được phân cách bởi dấu phẩy .

 D. Mỗi số thập phân gồm hai phần : phần nguyên (đứng trước dấu phẩy) và phần thập phân (đứng sau dấu phẩy),chúng được phân cách bởi dấu phẩy

Câu 6: (1 điểm) Số thập phân gồm 5 trăm 4 phần trăm được viết là :

 A. 500,04

 B. 50,40

 C. 500,400

 D. 500,4

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 136 .Tìm phân số đó biết rằng phân số đó có thể rút gọn bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Một hình chữ nhật có nửa chu vi 10m 24cm .Chiều dài hơn chiều rộng 15Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm .Tính diện tích hình chữ nhật đó.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Số thập phân 56,4219 chữ số 0 thuộc hàng

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1 điểm) Số thập phân gồm 5 trăm ,5 phần trăm,5 phần nghìn được viết là :

 A. 5,55

 B. 50,055

 C. 500,055

 D. 500,55

Câu 3: (1 điểm) Phân số thập phân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết thành hỗn số là :

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: (1 điểm) 6,08 m =…cm . Số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

 A. 608

 B. 68

 C. 680

 D. 6080

Câu 5: (1 điểm) Một đội công nhân sửa một đoạn đường , ngày đầu sửa được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án đoạn đường đó , ngày thứ hai sửa được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án đoạn đường đó .Trung bình mỗi ngày đội công nhân sửa được số phần đoạn đường đó là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) 5m 5mm = ….. m . Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là :

 A. 5,005

 B. 5,05

 C. 5,5

 D. 5005

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một người đi từ A đến B dài 60 km. Giờ thứ nhất người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường, giờ thứ hai người đó đi được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường. Hỏi người đó còn đi bao nhiêu km nữa mới hết quãng đường.

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp