Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân 8,6 bằng số thập phân nào:

Quảng cáo

 A. 8,06

 B. 80,6

 C. 860

 D. 8,60

Câu 2: (1 điểm): 54,1....54,09. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

 A. 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42

 B. 0,5; 0,49; 0,42; 0,34; 0,32

 C. 0,32;. 0,34; 0,42; 0,49; 0,5

 D. 0,5; 0,49; 0,42; 0,32; 0,34

Câu 4: (1 điểm) 6,08 m = … cm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 608

 B. 68

 C. 680

 D. 6080

Câu 5: (1 điểm) 34,x9 > 34,89. Chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

Quảng cáo

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 5,6 < x < 6,01. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. 5

 B. 5,67

 C. 6

 D. 6,008

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Người ta trồng hoa hết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất để làm đường đi. phần đất còn lại để xây bể nước. Tính diện tích phần xây bể nước ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Quảng cáo

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Người ta trồng hoa hết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất để làm đường đi. phần đất còn lại để xây bể nước. Tính diện tích phần xây bể nước ?

Bài giải

Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (mảnh đất)     (0,25 điểm)

Số phần diện tích để xây bể nước là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (mảnh đất)     (0,5 điểm)

Diện tích vườn hoa là:

  20 x 15 = 300(m)     (0,5 điểm)

Diện tích để xây bể nước là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (m)     (0,5 điểm)

    Đáp số. 15m.     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân gồm không đơn vị 1 phần nghìn là :

 A. 0,1

 B. 0,01

 C. 0,001

 D. 1,001

Câu 2: (1 điểm): 43,98.... 50,01. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 21,43;19,98; 19,89; 18,99; 21,34 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 21,43; 19,98; 19,89; 18,99; 21,34

 B. 21,43; 21,34; 19,98; 19,89; 18,99

 C. 18,99; 19,98; 19,89; 21,34; 21,43

 D. 18,99; 19,89; 19,98; 21,34; 21,43

Câu 4: (1 điểm) 6,9m =…dm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 69

 B. 609

 C. 690

 D. 6,90

Câu 5: (1 điểm) 4x,69 < 41,89. Chữ số x thích hợp là:

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 D. x = 3

Câu 6: (1 điểm) 51,01 > x > 50,9. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. x = 50,91

 B. x = 50

 C. x = 51

 D. x = 51,001

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một tờ giấy hình vuông có cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân gồm 4 trăm 6 đơn vị 3 phần mười 2 phần nghìn là :

 A. 400,632

 B. 406,32

 C. 406,302

 D. 406,032

Câu 2: (1 điểm): 47,912 .... 47,92. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8

 B. 69,8; 6,998; 54,01; 45,87; 45,78

 C. 69,8; 54,01; 45,87; 45,78; 6,998

 D. 6,998; 45,78; 45,87; 54,01; 69,8

Câu 4: (1 điểm) 4,56km =…m. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 4560

 B. 456

 C. 4056

 D. 4506

Câu 5: (1 điểm) 98,89 < 98,x9. Chữ số x thích hợp là:

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 423,01 > x > 422,9. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. x = 423

 B. x = 422

 C. x = 423,001

 D. x = 422,91

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp Năm 93 tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo? Hỏi trung bình mỗi khối mua bao nhiêu tờ báo ?

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m thu hoạch được 55 kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-1.jsp