Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2)Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 12 034 609 chữ sô 1 thuộc hàng:

Quảng cáo

    A. Hàng triệu

    B. Hàng chục triệu

    C. Hàng trăm nghìn

    D. Hàng chục nghìn

Câu 2: Cho số 34x20 tất cả giá trị của chữ số để số 34x20 chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

    A. x = 0      B. x = 9

    C. x = 3      D. x = 0 và 9

Câu 3: Phân số chỉ phần không tô đậm của hình bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là ?

    A. 98760      B. 10345

    C. 98765      D. 12345

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm của

Quảng cáo
Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánBài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là?

    A. <        B. >        C. =

Câu 6: Xe máy đi từ A đến B với vận tốc 30 km/ giờ . Sau nửa giờ ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/ giờ và đuổi theo xe máy . Hỏi ô tô đi hết bao nhiêu thời gian thì đuổi kịp xe máy ?

    A. 15 phút      B. 35 phút

    C. 45 phút      D. 55 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Quy đồng mẫu số các phân số:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Quãng đường AB dài 46km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ.Sau 30 phút xe thứ hai đi từ B đến A với vận tốc 32km/ giờ. Hỏi xe thứ hai khởi hành sau bao lâu thì gặp xe thứ nhất ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Quảng cáo
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D D C A C

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a. Ta có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Được: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

b. Ta có:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Được: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2,5 điểm)

Bài giải:

Đổi 30 phút = 0,5 giờ

Sau 0,5 giờ xe thứ nhất đi được:

    30 x 0,5 = 15 (km)

Sau 30 phút hai xe còn cách nhau là:

    46 – 15 = 31 (km)

Tổng vận tốc của hai xe là:

    30 + 32 = 62 (km/ giờ)

Thời gian xe thứ hai đi để hai xe gặp nhau là:

    31: 62 = 0,5 giờ

    0,5 giờ = 30 phút

Đáp số: 30 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số 15045 đọc là:

    A. Mười lăm nghìn không trăm bốn lăm

    B. Mười năm nghìn không trăm bốn mươi lăm

    C. Mười lăm nghìn không trăm bốn năm

    D. Mười lăm nghìn không trăm bốn mươi lăm

Câu 2: Chữ số thích hợp để khi viết vào ô trống ta được 270 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chia hết cho cả 2,3,5,9 là ?

    A. 0      B. 3

    C. 6      D .9

Câu 3: Phân số chỉ phần tô đậm của hình dưới là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Các số 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ?

    A. 45 897 ; 45 798 ; 45 987 ; 50 101

    B. 45 798 ; 45 897 ; 45 987 ; 50 101

    C. 45 798 ; 45 987 ; 45 897 ; 50 101

    D. 50 101 ; 45 987 ; 45 897 ; 45 798

Câu 5: số thích hợp viết vào chỗ chấm của dãy số 1, 4, 9,16 … ,… là ?

    A. 25,35      B. 24,34

    C. 20,30      D. 25 , 36

Câu 6: Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án rút gọn về phân số tối giản là ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Hai tỉnh A và B cách nhau 196km. Lúc 7 giờ xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ hai đi từ B đến A. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ. Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn xe thứ hai là 6km/giờ.

Câu 2: Một xe máy đi từ B lúc 6 giờ 30 phút đến C với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách B 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

    A. 6        B. 7

    C. 8        D. 9

Câu 2: Số 1050 chia hết cho những số nào ?

    A. 9,5 và 2      B. 3,5 và 9

    C. 2,3 và 9      D. 2,3 và 5

Câu 3: Phân số nào bằng 1:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Phân số thích hợp viết vào vạch ở giữa Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án trên tia số là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm của Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 28 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là ?

    A. <        B. >        C. =

Câu 6: Trong các vận tốc sau , vận tốc nào lớn nhất ?

    A. 12,5 m/ giây

    B. 0,78 km/ phút

    C. 800 m/ phút

    D. 45,9 km/ giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Bài Toán:

   Một người đi bộ đi từ A lúc 6 giờ với vận tốc 5km/giờ . Sau 2 giờ 30 phút giờ một người đi xe đạp cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc gấp 3 lần vận tốc người đi bộ . Hỏi:

a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ ?

b. Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau dài bao nhiêu ki –lô- mét ?

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5-hoc-ki-2.jsp