Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Tuyển chọn Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 tải nhiều nhất chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 5.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: (1 điểm) Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để: 3kg 3g = … kg là:

A. 3,3                              B. 3,03                           

C. 3,003                          D. 3,0003

2) Phân số thập phân Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834                      B. 0,834                          

C. 8,34                          D. 83,4

3) Trong các số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:

A. 42,538                        B. 41,835                        

C. 42,358                        D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 600000 đ                     B. 60000 đ          

C. 6000 đ                       D. 600 đ 

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất   

Phần II. Phần tự luận:

Bài 1: (3 điểm)

1) Tính.

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

2) Viết số thích hợp vào ô trống.

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 2: Tìm x? (2 điểm)

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 3: (2,5 điểm)

    Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6 m, chiều dài 9 m? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

--------HẾT-------

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

    Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

      Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám” viết như sau:

A. 47,480                                                               C. 47,48

B. 47,0480                                                             D. 47,048

     Câu 2: Biết Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

     Chữ số điền vào ô trống là       

         A.0        B. 1                         C. 2                              D. 3

      Câu 3: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng số nào? 

      A. Hàng nghìn                                                  C. Hàng phần trăm 

      B. Hàng phần mười                                         D. Hàng phần nghìn

     Câu 4:Viết Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất dưới dạng số thập phân được

               A. 10,0                     B. 1,0                         C. 0,01                         D. 0,1                                                                                

Phần II: Tự luận 

      Câu 1: (2 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

                16 m 75 mm = …………..m                                   28 ha = ………..km2   

      Câu 2: (2 điểm) Tính:

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Câu 3: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80 m và gấp đôi chiều rộng. Biết rằng cứ 100 m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiều kg thóc?

------HẾT------

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a)  Chữ số 8 trong số 30,584 có giá trị là: 

            A. 80                          Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

b) Số thập phân  2,35 viết dưới dạng hỗn số là: 

         Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất     

c)  Số lớn nhất trong các số: 4,693;  4,963;   4,639  là số:  

            A. 4,963                       B. 4,693                       C. 4,639       

d)  Số 0,08 đọc là:  

A. Không phẩy tám.       

B. Không, không tám.

C. Không phẩy không tám.

Bài 2:(1 điểm) Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân:  

   Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 3: (1 điểm) Điền dấu  < , > , =  vào ô trống: 

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 5 m2   = ……………………………cm2      

b) 2 km2 = ………………………ha 

c) 2608 m2 = …………dam2……………m2   

d) 30000hm2 = ………………   ha 

Bài 5: (2 điểm) Tính kết quả:  

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 6: (2 điểm) 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người? 

----------HẾT---------

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

          Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1.        Số thập phân gồm có: năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là:

          A. 502,608            B. 52,608              C. 52,68               D. 502,68

2.        Chữ số 6 trong số thập phân 82,561 có giá trị là:

       Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

3.       Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất viết dưới dạng số thập phân là:

          A. 5,06                 B. 5,600                 C. 5,6                  D. 5,60

4.        Số lớn nhất trong các số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là: 

        A. 6,235                 B.5,325                C.6,325                D.4,235 

5.       Số thập phân 25,18 bằng số thập phân nào sau đây:

          A. 25,018               B.25,180                 C.25,108                D.250,18       

6.       0,05 viết dưới dạng phân số thập phân là:

      Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

II. Tự luận: 

1. (4 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 5dm = ……….m             b) 2km 65m=………..km

c) 5 tấn 562 kg = ……tấn           d) 12m2 5dm=…….  m2

2. (3 điểm) Bài toán 

 Mua 9 quyển vở hết 36000 đồng. Hỏi mua 27 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền?

----------HẾT---------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1. (2,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Em hay khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

1) Số gồm sáu trăm, bốn chục, hai đơn vị và tám phần mười viết là:

A. 6,428               B. 64,28               C. 642,8               D. 0,6428

2) Số gồm năm nghìn, sáu trăm và hai phần mười viết là:

A. 5600,2              B. 5060,2              C. 5006,2             D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong số thập phân 12,576 thuộc hàng nào?

            A. Hàng đơn vị                                 B. Hàng phần mười

            C. Hàng phần trăm                          D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết dưới dạng hỗn số là:

          Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

5) Hai số tự nhiên liên tiếp thích hợp viết vào chỗ chấm (… < 5,7 < …) là:

            A. 3 và 4             B. 4 và 5               C. 5 và 6               D. 6 và 8

Bài 2. (1 điểm) So sánh hai số thập phân:

a) 3,71 và 3,685                                          b) 95,2 và 95,12

Bài 3. (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m2 = ……..dm2                                               b) 6dm2 4cm2 = ……..cm2

c) 23dm2 =…...m2                                                  d) 5,34km2 = …….ha                           

Bài 4. (2 điểm) Tính:

Bộ 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 tải nhiều nhất

Bài 5. (2,5 điểm) Mua 15 quyển sách Toán hết 135 000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách Toán hết bao nhiêu tiền?

----------HẾT---------

 

..........................

..........................

..........................

Tải xuống tài liệu để xem đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.