Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Tuyển chọn 25 Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có ma trận chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Giữa Học kì 1 môn Toán lớp 5.

Tải xuống

25 Đề khảo sát có ma trận giữa học kì 

Môn toán lớp 5

A. Ma trận kiến thức, đề thi 

Ma trận chuẩn kiến thức, kĩ năng cho từng mức độ 

giữa học kì 1 – lớp 5 môn toán

Tên các nội dung, chủ đề, mạch KT

Các mức độ nhận thức

Tổng

Mức 1( Nhận biết)


Mức 2 (Thông hiểu)

Mức 3 (Vận dụng)

Mức 4 (Vận dụng, nâng cao)

1. Số học và phép tính

- Đọc, viết các số thập phân.

- Thực hiện chuyển hỗn số, phân số thành số thập phân

- So sánh hai số thập phân.


- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.

- Sắp xếp được các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

- Giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

6

2. Đại lượng và đo đại lượng

- Mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng.

- Đổi đơn vị đo độ dài, diện tích ở dạng đơn giản.

- Đổi đơn vị đo độ dài, diện tích ở dạng phức tạp.


- So sánh các số đo độ dài, diện tích.


- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến số đo độ dài, đo diện tích.
1

3. Yếu tố hình học

- Biết cách tính diện tích các hình đã học.

- Vận dụng tính diện tích các hình đã học.

- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến tính diện tích có 1 yếu tố chưa tường minh.

- Tìm kết quả cho các bài toán liên quan đến yếu tố hình học có nội dung thực tế.1


Ma trận đề kiểm tra giữa học kì 1 – lớp 5

Môn toán

STT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng


TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL


1

Số học và phép tính

- Đọc, viết các số thập phân.

- Thực hiện chuyển hỗn số, phân số thành số thập phân.

- Nắm được giá trị của các chữ số trong số thập phân.

- Sắp xếp được các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.

- Giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ.

Số câu

2


1

1


1

1


6


Câu số

1;2


4

7


8

9
Điểm

2,0


1,0

1,0


2,0

1,0


7,0


2

Đại lượng và đo đại lượng

- So sánh các số đo độ dài, diện tích.

Số câu11      1


Câu số366


Điểm11,01,01 3

Yếu tố hình học

- Vận dụng giải các bài toán liên quan đến tính diện tích có 1 yếu tố chưa tường minh.

Số câu

1
16Câu số

5
51,0Điểm1

1


Tổng số câu

2


2

1

1

2


1

9


Tổng số điểm

2,0


2,0

1,0

1,0

3,0


1,0

10
B. PHẦN ĐỀ THI 

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( câu 1,2,3,4,5)

Câu 1(1 điểm):Số thập phân có hai mươi bốn đơn vị, tám phần trăm, ba phần nghìn được viết là:

A. 24,83              B. 24,083               C. 24,830             D.  240,83

Câu 2 (1 điểm): Chữ số 5 trong số thập phân 367,859 có giá trị là ?

          Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Câu 3 (1 điểm): 450 kg = ……...tạ. Số thập phân thích hợp để điền vào dấu chấm là: 

A. 0,450                                                         B. 4,05

C. 4,5                                                             D. 0,045

Câu 4 (1 điểm): Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km ?

A. 11,20 km                 B. 1102 m

C. 11 km 20 m             D.  11002 m

Câu 5 (1 điểm): Một khu rừng hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ. 

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Diện tích khu rừng đó là:                                  

A. 13,05 ha         B. 1,35 km2

C. 13,5 ha          D. 0,135 km2                                                   

Câu 6 (1 điểm): Điền >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 19 m5 dm ……1950dm2

b) 78,9 dm…… 789 cm 

Câu 7 (1 điểm): Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

          26, 358 ; 26, 835 ; 26, 583 ; 26, 853 ; 26,385

Câu 8 (2 điểm): Một bếp ăn dự trữ có số gạo đủ cho 120 người ăn trong 25 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Biết mức ăn của mỗi người như nhau.

Câu 9 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tìm số lớn nhất được viết bởi các chữ số khác nhau và tổng các chữ số của nó là 23.

          -------------HẾT------------


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Bài1: (3 điểm)

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, và kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “Mười bảy phẩy bốn mươi hai” viết là:

A. 107,402                  B. 17,402                    C. 17,42               D. 107,42

b) Số 63,08 gồm:

A. sáu mươi ba đơn vị, tám phần mười.     C. sáu mươi ba đơn vị, tám phần nghìn.

B. sáu mươi ba đơn vị, tám phần trăm.       D. sáu đơn vị, ba tám phần nghìn.

c) Số lớn nhất trong các số 8,09 ; 7,99 ; 8,89 ; 8,9 là:

A. 8,09                         B. 7,99                        C. 8,89                     D. 8,9

d)       6 cm8 mm2 = …… mm2

    Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 68                          B. 608                        C. 680                     D. 6800

đ)  Viết Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề) dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0                         B. 10,0                        C. 0,01                      D. 0,1

e) Giá trị chữ số 8 trong số 32,086 là: 

A. tám phần mười.                                    C. tám phần nghìn.

B. tám đơn vị.                                            D. tám phần trăm.

Bài 2: (3 điểm) a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

                 42,56 ;  45,3   ;  43,13  ; 42,48    ;  45,29.

           b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

               0,32 ; 0,197 ; 0,4 ; 0,321 ; 0,187.

Bài 3: (1 điểm) Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm:

a) 23,56 ….. 32,12                      b) 47,5 ….. 47,05

Bài 4: (1 điểm) Tìm chữ số x biết: 8,7x6 < 8,716

Bài 5: (2 điểm) Mua 12 quyển vở hết 36.000đ. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

          -------------HẾT------------


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Viết đúng số thập phân vào chỗ chấm:

a) Chín đơn vị, năm phần mười 

b) Một trăm mười lăm đơn vị, bảy phần trăm

Bài 2. Số thập phân gồm có “tám mươi ba đơn vị; chín phần mười và bảy phần trăm” được viết là :

A. 83,907             B. 8,379               C. 83,97               D. 839,7

Bài 3Viết Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề) dưới dạng số thập phân được :

A. 15,0                 B. 1,50                 C. 0,15                 D. 0,015

Bài 4Số lớn nhất trong các số sau   4,52;   5,42;  4,25;  5,24   là :

A.   4,25               B.  5,42                C.  4,52                 D.  5,24

Bài 5Chữ số 6 trong số thập phân 24,36 có giá trị là :

A. 6                       B. 36                    

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

 Phần II : Tự luận                                                          

Bài 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)25 dam2 = ................. m²                                      

b) Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)km² = ................. ha

Bài 2(2 điểm) Tính: 

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề) 

Bài 3(2 điểm) Tìm X:

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Bài 4: (2 điểm) Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 40 m và chiều rộng bằng Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa?                          

b) Diện tích vườn hoa?


          -------------HẾT------------


Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Phần trăc nghiệm (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (A, B, C, D)

Câu 1: Hỗn số bằng phân số nào?

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm 2021 có ma trận (25 đề)

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

   a) 45dam = . . . dm

A. 450           B. 4 500           C. 45 000               D. 4 050

     b) 8 tấn 9 kg = . . . tấn

A. 8,9         B. 8,09                C. 8,009                  D. 80,09 

     c) 12 cm 5 mm = . . . cm

A. 12,05            B. 12,5               C. 12,50           D. 1250

II. Phần tự luận 

Bài 1: (2 điểm)

       a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

           5,7 ; 6,02 ; 4,52 ; 4,28 ; 5,69

       b) Tìm số tự nhiên x biết: 82,97 < x < 83,14.

Bài 2: (2 điểm)

   Người ta lát sàn gỗ một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 5 m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền để mua gỗ lát cả căn phòng đó? Biết giá 1 m gỗ là 250 000 đồng.


          -------------HẾT------------


..........................

..........................

..........................

Tải xuống tài liệu để xem đề thi Toán lớp 5 Giữa học kì 1 năm học 2021 - 2022 đầy đủ!

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán 5 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.