Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của cả hai người là:

Quảng cáo

      A. 820 000 đồng

      B. 720 000 đồng

      C. 620 000 đồng

      D. 520 000 đồng

Câu 2: Kết quả của phép tính: 15 × 26 - 15 × 6 = ….?

      A. 300

      B. 250

      C. 200

      D. 150

Câu 3: Tìm số y thỏa mãn y × 2 + y × 3 + y × 5 = 9600?

      A. 9600

      B. 950

      C. 96000

      D. 960

Câu 4: Với m = 27 thì kết quả của phép tính 53 × (13 + m) = ….?

      A. 1590

      B. 810

      C. 2120

      D. 2650

Câu 5: Tích của số lẻ bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

Quảng cáo

      A. 9900

      B. 9999

      C. 9899

      D. 9989

Câu 6: Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

      A. 6150

      B. 43050

      C. 5950

      D. 6250

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      a) 36 × 532 + 63 × 532 + 532

      b) 679 + 679 × 123 - 679 × 24

      c) 245 × 327 - 245 × 18 - 9 × 245

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

      a) 28 × 32

      b) 760 × 48

      c) 603 × 53

      d) 218 × 12

Câu 3: Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết :

      A = 2007 × 2007

      B = 2004 × 2008

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cách thực hiện phép tính 12 × (3 + 5) = …..? là:

      A. 12 × 3 + 5

      B. 12 × 3 × 5

      C. 12 × 3 + 12 × 5

      D. 12 : 3 × 5

Câu 2: Kết quả của phép tính: 72 × 28 = ….?

      A. 2001

      B. 2016

      C. 2018

      D. 2019

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x × 3 - x × 2 = 16 ?

      A. 16

      B. 15

      C. 14

      D. 13

Câu 4: Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

      A. 101500 đồng

      B. 102500 đồng

      C. 65300 đồng

      D. 57700 đồng

Câu 5: Số còn thiếu điền vào chỗ trống trong phép tính 18 × (20 – 5) = 18 × 20 – 18 … là:

      A. 20

      B. 15

      C. 10

      D. 5

Câu 6: Kết quả của phép tính: 7 × (18 + 9) = …?

      A. 189

      B. 198

      C. 289

      D. 298

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng hai cách

a) 27 × (4 + 5)         c) 62 × (20 - 10)

b) 44 × 4 + 44 × 6          d) 100 × 32 - 32 × 90

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

      a) 54 × 27

      c) 33 × 49

      b) 81 × 24

      d) 61 × 18

Câu 3: Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan (giải bằng 2 cách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tích của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là:

      A. 980

      B. 990

      C. 1078

      D. 1089

Câu 2: Kết quả của phép tính: 62 × 37 = ….?

      A. 2294

      B. 2390

      C. 2990

      D. 3294

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn (3996 - x) : 49 = 50

      A. 1646

      B. 1546

      C. 1446

      D. 1346

Câu 4: Với m = 15 thì kết quả của phép tính 53 × m = ….?

      A. 795

      B. 785

      C. 695

      D. 685

Câu 5: Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại trị giá bao nhiêu tiền?

      A. 27500000 đồng

      B. 27400000 đồng

      C. 27450000 đồng

      D. 2745000 đồng

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ trống là: 7 × 30 = 7 × 57 - 7 × …?

      A. 17

      B. 27

      C. 37

      D. 47

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 395 × 15 + 85 × 395      c) 289 × (27 - 17)

b) 2051 × (13 + 7)      d) 291 × 94 - 291 × 44

Câu 2: Tìm x:

      a) x : 73 + 61 = 920

      b) x + 25 = 54 × 38

Câu 3: Hai đội xe vận chuyển dưa hấu ra thành phố, đội xe thứ nhất có 8 xe, đội xe thứ hai có 5 xe, mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đội xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? (giải bằng 2 cách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7 x (8 + 9) = 7 x 8 + 7 x …

b) 7 x 15 = 7 x 5 + 7 x …

c) 18 x (20 – 5) = 18 x 20 – 18 x …

d) 25 x 16 = 25 x 20 – 25 x …

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng

B. 102500 đồng

C. 65300 đồng

D. 57700 đồng

Câu 3.Chọn câu trả lời đúng:

Một cửa hàng vật liệu xây dựng nhập về 40 tạ sắt. Giá mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Cửa hàng đã bán được 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn lại trị giá bao nhiêu tiền?

A. 27500000 đồng

B. 27400000 đồng

C. 27450000 đồng

D. 2745000 đồng

Câu 4.Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 15 x 28 = 420b) 135 x 52 = 7010c) 2547 x 35 = 89135d) 1869 x 47 = 87843Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan (giải bằng 2 cách)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. Tiền công 1 ngày của người thợ cả là 95000 đồng và của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mỗi người làm 4 ngày công thì số tiền công của người thợ cả nhiều hơn số tiền công của người thợ phụ là bao nhiêu tiền (giải bằng 2 cách)

Cách 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cách 2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

a) 54 x 17

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

b) 165 x 24

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….
 

c) 275 x 47

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

d) 2546 x 65

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất:

A. 128 x 35 + 128 x 65

= 128 x ( 35 + 65)

= 128 x 100

= 12800 …

B. 128 x 35 + 128 x 65

= 4480 + 8320

= 12800 …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 6150

B. 43050

C. 5950

D. 6250

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng: y x 2 + y x 3 + y x 5 = 9600

A. y = 9600

B. y = 950

C. y = 96000

D. y = 960


Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1 :……………..

……………………...

Cách 2 :……………..

………………………

b) 396 x 37 – 396 x 17

Cách 1 :……………..

……………………...

Cách 2 :……………..

………………………

Câu 2. Tìm x:

a) X x 27 + X x 30 + X x 43 = 210500

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 3. Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết:

A = 2007 x 2007

B = 2004 x 2008

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Khi nhân một số với 43, một học sinh đã viết nhầm các tính riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 10724. Tìm tích đúng của phép nhân đó

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 352 x (4 + 6) là:

A. 3520

B. 3720

C. 3840

D. 3652

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả khác với phép tính 164 x (15 + 25):

A. 164 x (80 - 40)

B. 164 x 15 + 164 x 25

C. 164 x 40

D. 164 x (12 + 18)

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X x (12 + 34) = 52 x 12 + 52 x 34 là:

A. 42

B. 38

C. 46

D. 52

Câu 4: Kết quả của phép tính 37 x 36 + 28 là:

A. 1369

B. 1358

C. 1360

D. 1380

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 14cm và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng là:

A. 546cm2

B. 588cm2

C. 564cm2

D. 592cm2

II. Phần tự luận

Câu 1:Tính bằng cách thuận tiện:

a. 628 x 22 + 628 x 34 + 628 x 44

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

b. 362 x 183 – 362 x 83

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

…………………………………………

Câu 2:Tìm X, biết:

a) X : 26 – 168 = 278 

b) 2831 – X : 47 = 1762

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 274m, chiều rộng kém chiều dài 35m.

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

b) Người ta dùng 1/2 diện tích để trồng lúa, biết cứ 1m2 thu hoạch được 2kg thóc. Hỏi trên mảnh đất đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 2567. Nếu xóa chữ số 4 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Tìm hai số đó, biết số lớn là số có 4 chữ số.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Cách thực hiện phép tính 12 × (3 + 5) = …..? là:

  A. 12 × 3 + 5

B. 12 × 3 × 5

C. 12 × 3 + 12 × 5

D. 12 : 3 × 5

Câu 2: Kết quả của phép tính: 72 × 28 = ….?

A. 2001

B. 2016

C. 2018

D. 2019

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x × 3 - x × 2 = 16?

A. 16

B. 15

C. 14

D. 13

Câu 4: Cô Hoàn mua 5kg gạo tẻ và 5kg gạo nếp. Giá 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn phải trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng

B. 102500 đồng

C. 65300 đồng

D. 57700 đồng

Câu 5: Số còn thiếu điền vào chỗ trống trong phép tính 18 × (20 – 5) = 18 × 20 – 18 … là:

A. 20

B. 15

C. 10

D. 5

Câu 6: Kết quả của phép tính: 7 × (18 + 9) = …?

A. 189

B. 198

C. 289

D. 298

Phần II. Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách

a) 27 × (4 + 5)         

c) 62 × (20 - 10)

b) 44 × 4 + 44 × 6          

d) 100 × 32 - 32 × 90

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 54 × 27

c) 33 × 49

b) 81 × 24

 d) 61 × 18

Câu 3: Hai đoàn xe chở học sinh đi tham quan. Mỗi đoàn có 6 xe, mỗi xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe chở được bao nhiêu học sinh đi tham quan (giải bằng 2 cách)?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.