Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 35 × 11 = …. ?

Quảng cáo

      A. 3535

      B. 385

      C. 835

      D. 538

Câu 2: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 125m và chiều rộng bằng 36m là:

      A. 4500m2

      B. 3500m2

      C. 322m2

      D. 522m2

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x : 109 = 215 ?

      A. 23035

      B. 13435

      C. 23435

      D. 33435

Câu 4: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số lẻ bé nhất có ba chữ số là:

      A. 99687

      B. 98687

      C. 99787

      D. 98787

Câu 5: Một xe tải chở hàng, cần phải chở 105 tấn 6 tạ gạo từ kho A sang kho B. Xe tải đó đã chở được 11 chuyến, mỗi chuyến 75 tạ. Hỏi xe tải còn phải chở bao nhiêu tạ gạo nữa?

Quảng cáo

      A. 825 tạ

      B. 225 tạ

      C. 231 tạ

      D. 36 tạ

Câu 6: Tìm các số a, b, c còn thiếu trong phép tính sau: a3 × 11 = 9bc?

      A. 8 ; 1 ; 3

      B. 3 ; 6 ; 3

      C. 8 ; 6 ; 3

      D. 3 ; 1 ; 3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 637 123      c) 312 212

b) 152 403      d) 231 136

Câu 2: Tính:

      a) 234 123 + 1507

      b) 135790 - 324 205

Câu 3: Tính diện tích của khu đất hình vuông có cạnh dài 105m.

Quảng cáo

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: (2 điểm)

Bài giải

Diện tích của khu vườn đó là:

      105 × 105 = 11 025 (m2)

      Đáp số: 11 025m2

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 347 × 131 = …. ?

      A. 44 447

      B. 45 447

      C. 44 457

      D. 45 457

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình chữ nhật có chiều dài 327cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

      A. 35543cm2

      B. 35643cm2

      C. 34643cm2

      D. 6213cm2

Câu 3: Tìm số x thỏa mãn x : 23 = 11 ?

      A. 253

      B. 263

      C. 532

      D. 533

Câu 4: Phép tính có cùng kết quả với phép tính: 216 × 125 là:

      A. 106 × 215

      B. 270 × 100

      C. 306 × 105

      D. 215 × 126

Câu 5: Một ngày có 24 giờ. Hỏi 1 năm thường (không nhuận) có bao nhiêu giờ?

      A. 8760

      B. 8784

      C. 8750

      D. 8874

Câu 6: Trong một tích, nếu thêm vào một thừa số bao nhiêu đơn vị thì tích

      A. Gấp lên bấy nhiêu lần

      B. Tăng lên bấy nhiêu đơn vị

      C. Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số kia

      D. Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số được thêm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Viết kết quả của phép tính vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      a) 123 × 46 + 123 × 54

      b) 25 × 125 × 4 × 8

Câu 3: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tích sau:

      123123 × 456 và 456456 × 123

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: 47 × 11 = …. ?

      A. 517

      B. 417

      C. 527

      D. 427

Câu 2: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

      A. 100 734

      B. 98 778

      C. 100 899

      D. 100 674

Câu 3: Kết quả của phép tính: 326 × 201 = …. ?

      A. 64 526

      B. 65 526

      C. 65 536

      D. 64 536

Câu 4: Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

      A. 45125m2

      B. 45225m2

      C. 46225m2

      D. 46235m2

Câu 5: Khi nhân một số với 205, do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

      A. 47970

      B. 48970

      C. 47870

      D. 47890

Câu 6: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để : 238 × x < 1193

      A. 4

      B. 5

      C. 6

      D. 7

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

      a) 347 × 321

      c) 436 × 205

      b) 359 × 454

Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      a) 748 × 56 + 748 × 44

      b) 538 × 624 - 424 × 538

Câu 3: Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 25 x 11 = 275 …

b) 37 x 11 = 307 …

c) 56 x 11 = 516 …

d) 73 x 11 = 803 …

Câu 2.Chọn câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 45125m2

B. 45225m2

C. 46225m2

D. 46235m2

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10kg = … yến

30kg = … yến

10 yến = … tạ

400 kg = … tạ

10 tạ = … tấn

4000kg = … tấn

b) 100cm2= …dm2

2500cm2 = … dm2

1 m2 = … dm2

15 m2 = … dm2

300 dm2 = … m2

7500 dm2 = … m2

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình chữ nhật có chiều dài 327cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 35543cm2

B. 35643cm2

C. 34643cm2

D. 6213cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ? (Giải bằng 2 cách)

Cách 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cách 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2.Đặt tính rồi tính:

a) 347 x 321

……………………………………..

……………………………………..

…………………………………….

…………………………………….
 

b) 359 x 454

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
 

Câu 3.Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 47 x 298 + 53 x 298

……………………….

……………………….

………………………

b) 426 x 617 + 617 x 574

……………………….

……………………….

……………………….


Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

a) x : 11 = 33

A. x = 3

B. x = 363

C. x = 44

D. x = 22

b) x : 204 = 136

A. x = 27744

B. x = 3264

C. x = 26724

D. x = 26744

Câu 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong một tích, nếu thêm vào một thừa số bao nhiêu đơn vị thì tích:

a) Gấp lên bấy nhiêu lần …

b) Tăng lên bấy nhiêu đơn vị …

c) Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số kia …

d) Tăng lên bấy nhiêu lần thừa số được thêm …

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một xe tải chở hàng, cần phải chở 105 tấn 6 tạ gạo từ kho A sang kho B. Xe tải đó đã chở được 11 chuyến, mỗi chuyến 75 tạ. Hỏi xe tải còn phải chở bao nhiêu tạ gạo nữa.

A. 825 tạ

B. 225 tạ

B. 225 tạ

D. 36 tạ

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Thay các chữ bởi các chữ số thích hợp:

a) 3a x 11 = bc5

b) a3 x 11 = 9bc

Câu 2. Khi nhân một số với 205, do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 648m. Chiều rộng kém chiều dài 72m.

a) Tính diện tích thửa đất đó.

b) Một thửa đất hình vuông có chu vi bằng chu vi thửa đất trên. Tính diện tích thửa đất hình vuông đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 53 x 11 = 5…3 là:

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

Câu 2: Kết quả của phép tính 138 x 217 + 814 là:

A. 30760

B. 34560

C. 32480

D. 31670

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X – 278 = 167 x 486 là:

A. 81640

B. 81360

C. 81660

D. 81440

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 17362 x 258 …. 17362 x (382 – 163 + 39) là:

A. >

B. <

C. =


Câu 5: Một tổ xí nghiệp trong một ngày sản xuất sản xuất được 300 chai nước mắm. Biết mỗi chai nước mắm có giá 35 000 đồng. Hỏi tổ xí nghiệp đã thu được bao nhiêu tiền bán nước mắm?

A. 10 500 000 đồng

B. 11 000 000 đồng

C. 11 500 000 đồng

D. 12 000 000 đồng

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

a) 253 x 284 + 253 x 482 +253 x 234

b) 672 x 100 – 672 x 50 + 336 x 500

Câu 2: Tìm X, biết:

a) X : 278 – 829 = 8191 

b) 92783 – X : 173 = 83723

Câu 3: Một thửa đất hình chữ nhật có trung bình cộng giữa chiều dài và chiều rộng là 128m. Chiều dài hơn chiều rộng 82m.

a) Tính diện tích thửa đất đó.

b) Người ta chia thửa đất thành ba khu để trồng cam, quýt và bưởi. Khu đất trồng cam rộng hơn khu đất trồng quýt 3551m2, diện tích khu đất trồng bưởi bé hơn diện tích đất trồng cam quýt là 5575m2. Hỏi diện tích vườn trồng mỗi loại cây trên là bao nhiêu mét vuông?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 4721, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 4935, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 4880. Tìm ba số đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính: 47 × 11 = ….?

  1. 517

B. 417

C. 527

D. 427

Câu 2: Tích của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100 734

B. 98 778

 C. 100 899

D. 100 674

Câu 3: Kết quả của phép tính: 326 × 201 = ….?

A. 64 526

B. 65 526

C. 65 536

D. 64 536

Câu 4: Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 45125m2

B. 45225m2

 C. 46225m2

D. 46235m2

Câu 5: Khi nhân một số với 205, do vô ý Tâm đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm đi 42120 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó?

A. 47970

 B. 48970

C. 47870

D. 47890

Câu 6: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để: 238 × x < 1193

A. 4

B. 5

     C. 6

 D. 7

Phần II. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

      a) 347 × 321

      c) 436 × 205

      b) 359 × 454

Câu 2:Tính bằng cách thuận tiện nhất:

      a) 748 × 56 + 748 × 44

      b) 538 × 624 - 424 × 538

Câu 3: Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.