Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (7 đề)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (sách cũ)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 1)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai bảy được viết là:

      A. 16827

      B. 160827

      C. 106827

      D. 168270

Câu 2. Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0?

      A. 7

      B. 10

      C. 9

      D. 8

Câu 3. Đọc số 325600608

      A. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.

      B. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.

      C. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.

      D. Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.

Câu 4. Giá trị của chữ số 6 trong số 4576035 bằng

      A. 60000 ;

      B. 6000 ;

      C. 600000 ;

      D. 6000000.

Câu 5. Lớp đơn vị của số 532014 gồm các chữ số

Quảng cáo

      A. 5, 3, 2 ;

      B. 3, 2, 0 ;

      C. 4 ;

      D. 0,1, 4.

Câu 6. Viết số thích hợp 30000, 40000, 50000,…

      A. 70000

      B. 510000

      C. 600000

      D. 60000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Chữ số 1 thuộc hàng nào trong các số sau

     1385326; 731828; 38123; 314325.

Câu 2. Điền dấu >, < , =

    99831 … 98127         853102 …853201

    651021 … 651021         72361 … 732160

    13823 … 13825         7384 … 7382

Câu 3.

Quảng cáo

a. Số bé nhất có 3 chữ số là số nào?

b. Số lớn nhất có 6 chữ số là số nào?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (7 đề) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Chữ số 1 thuộc hàng nào trong các số sau

     1385326: thuộc hàng triệu

     731828: thuộc hàng nghìn

     38123: thuộc hàng trăm

     314325: thuộc hàng chục nghìn.

Câu 2. (3 điểm)

    99831 > 98127         853102 < 853201

    651021 = 651021         72361 < 732160

    13823 < 13825         7384 > 7382

Câu 3. (2 điểm)

a. 100         b. 999999

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 2)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 402516 đọc là

      A. Bốn hai nghìn năm trăm mười sáu

      B. Bốn trăm linh hai nghìn năm trăm mười sáu.

      C. Bốn mươi nghìn năm trăm mười sáu

      D. Bốn trăm linh năm nghìn hai trăm mười sáu

Câu 2. Chữ số 5 trong số 762543 thuộc hàng nào?

      A. Chục

      B. Trăm

      C. Nghìn

      D. Chục nghìn

Câu 3. Tìm số lớn nhất trong các số 581234, 583123, 531825, 521382

      A. 581234

      B. 583123

      C. 531825

      D. 521382

Câu 4. Số bảy triệu có bao nhiêu chữ số 0

      A. 4

      B. 5

      C. 6

      D. 7

Câu 5. Số bé nhất có 3 chữ số là số nào?

      A. 999

      B. 333

      C. 111

      D. 100

Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

      A. 9999 > 10000

      B. 653211 < 653211

      C.726585 > 557652

      D. 43256 > 432510

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Viết các số sau

    a. Tám nghìn sáu trăm

    b. Một triệu một trăm linh ba

    c. Ba trăm linh bảy nghìn không trăm hai mươi

Câu 2. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

     131235, 131325, 132605, 138501

Câu 3.

    a. Viết số lớn nhất có 5 chữ số

    b. Viết số bé nhất có 7 chữ số giống nhau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 3)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số gồm 6 trăm nghìn, 8 trăm, 2 chục, 3 đơn vị viết là

      A. 682300

      B. 600823

      C. 680230

      D. 608230

Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 350000, 360000, 370000, …

      A. 380000

      B. 3800000

      C. 381000

      D. 379000

Câu 3. Chữ số 1 của số 1382453 thuộc hàng nào?

      A. Chục nghìn

      B. Nghìn

      C. Trăm nghìn

      D. Triệu

Câu 4. Số lớn nhất có 6 chữ số là số nào

      A. 100000

      B. 999990

      C. 666666

      D. 999999

Câu 5. Viết số 51324 thành tổng

      A. 51324 = 50000 + 1000 +300 + 20 + 4

      B. 51324 = 5000 + 1000 +300 + 20 + 4

      C. 51324 = 50000 + 1000 +3000 + 20 + 4

      D. 51324 = 5000 + 1000 +3000 + 20 + 4

Câu 6. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

      A. 49687 < 497899

      B. 455732 = 455732

      C. 657890 > 658999

      D. 289357 < 290000

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

      a. 75032 … 75302 + 12200

      b. 98763 … 98675 - 33467

Câu 2. Nối dòng bên trái với dòng bên phải để được kết quả đúng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Từ các số 5, 0, 9 hãy viết tất cả các số có 3 chữ số, mỗi số đều có cả 3 chữ số rồi tìm tổng của chúng.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 4)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi số với cách đọc đúng của nó:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị số

Chữ số 5

Chữ số 3

Chữ số 7

503427
470532
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng:

a) Số 387654 có chữ số 8 thuộc hàng

A. Trăm nghìn

B. Chục nghìn

C. Nghìn

D. Trăm

b) Các chữ số thuộc lớp nghìn trong số 246357 là:

A. 3, 5, 7

B. 6, 3, 5

C. 4, 6, 3

D. 2, 4, 6

Câu 4. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào chỗ chấm:

9899 … 10000

830678 … 830000 + 678

100000 … 99099

20111 … 19999

74474 … 74747

910678 … 909789

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Viết các số sau và cho biết chữ số 5 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:

a) Sáu trăm nghìn không trăm năm mươi

b) Hai trăm năm mươi nghìn một trăm

c) Năm trăm nghìn chín trăm mười bốn

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

909010; 789563; 987365; 879653; 910009

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tìm x:

a) x – 4956 = 8372

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

c) X x 9 = 57708

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….
 b) x + 1536 = 10320

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

d) x : 7 = 1630

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 4. Một tấm bia hình chữ nhật có diện tích 108 cm2, chiều rộng 9cm. Tính chu vi của tấm bia hình chữ nhật đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 5)

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Có bao nhiêu số có sáu chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 2?

A. 6 số

B. 5 số

C. 4 số

D. 3 số

b) Số bé nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng trăm là 8 và chữ số hàng đơn vị 3 là:

A. 999 893

B. 111 813

C. 100 803

D. 100 813

Câu 2. Nối mỗi số với cách viết thành tổng của số đó:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3.Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Số lớn nhất có sáu chữ số là: 999999 …

b) Số lớn nhất có sáu chữ số đều là số chẵn là: 999998 (*) …

c) Số bé nhất có sáu chữ số khác nhau là: 102345

d) Số bé nhất có sáu chữ số đều là số chẵn là: 100000 …

Câu 4. Tìm câu trả lời sai:

A. Số tròn chục lớn nhất có sáu chữ số là: 999990

B. Số chẵn lớn nhất có sáu chữ số là: 999998

C. Số bé nhất có sáu chữ số đều là số lẻ là: 100001

D. Số bé nhất có 6 chữ số mà chữ số hàng nghìn là 7 là: 107000

(*) Số chẵn là: 0, 2, 4, 6, 8

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho các chữ số: 4; 1; 3; 5

a) Viết các số có bốn chữ số khác nhau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b) Xếp các số vừa viết được theo thứ tự tăng dần

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 2

a) Viết tất cả các số có bốn chữ số mà tổng bốn chữ số bằng 3:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

b) Xếp các số vừa viết được theo thứ tự từ bé đến lớn:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tìm một số có bốn chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 6)

Thời gian: 45 phút

Câu 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:..............................................................................................

b. Bảy trăm năm mươi:..........................................................................................

c. Bốn triệu:...........................................................................................................

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:..........................................................................

Câu 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Câu 3: Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Câu 4:  Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:........................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (Đề 7)

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số 283 781 được đọc là:

A. Hai tám ba bảy tám một

B. Hai mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi mốt

C. Hai trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi mốt

D. Hai trăm tám mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi mốt

Câu 2:  Số bé nhất có sáu chữ số là:

A. 100 000

B. 101 000

C. 999 999

D. 100 001

Câu 3: Số lớn nhất có sáu chữ số mà chữ số hàng nghìn là 4 và chữ số hàng đơn vị là 9 là:

A. 125 649

B. 124 479

C. 124 129

D. 125 659

Câu 4: Số “hai triệu bảy trăm linh ba nghìn hai trăm hai mươi hai” được viết là:

A. 2 370 222

B. 273 222

C. 2 703 222

D. 2 307 222

Câu 5: Cho các số 168367, 954823, 819349, 497234, 193788, 897312, 827173. Có bao nhiêu số trong các số trên mà chữ số 3 đứng ở hàng trăm?

A. 4 số

B. 2 số

C. 1 số

D. 3 số

II. Phần tự luận

Câu 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống:

672 367 …. 672 723

853 176 … 853 015

988 699 … 988 600 + 90 + 9

367 882 … 882 367

193 000 + 10 + 2 … 193 012

927 873 …. 827 999

Câu 2: Cho các số 773 178, 772 829, 773 794, 773 182, 772 482, 770 728. Hãy:

a, Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………

b, Tìm các số mà chữ số 3 đứng ở hàng nghìn:………………………………………...

Câu 3: Cho số 8 738 001 382. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số mới tạo thành là số:

a, Bé nhất:………………………………………………………………………………

b, Lớn nhất:……………………………………………………………………………..

Câu 4:  Tìm một số có 6 chữ số có chữ số hàng đơn vị bằng 9 và biết rằng: Chữ số hàng nghìn hơn chữ số hàng chục nghìn 1 đơn vị. Chữ số hàng chục nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm nghìn. Chữ số hàng nghìn kém chữ số hàng trăm hai đơn vị. Chữ số hàng trăm hơn chữ số hàng chục 4 đơn vị. Chữ số hàng đơn vị gấp ba lần chữ số hàng chục.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên