Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án, chọn lọc Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 | Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 mỗi bộ sách cả năm bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáoLưu trữ: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 (sách cũ)

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 370.

      B. 360.

      C. 550.

      D. 350.

Câu 4. Tính tổng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Viết cách tính thuận tiện nhất

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Cho biết a,b là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ( a,b cùng đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật là:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau: với a = 5; b = 7; c = 9.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2 điểm)

Tìm x?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. ( 3 điểm) Huyện A trồng được 157 630 cây lấy gỗ. Huyện B trồng được ít hơn huyện A 2917 cây. Hỏi cả hai huyện trồng được bao nhiêu cây lấy gỗ?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Quảng cáo

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 240

      B. 90.

      C. 204.

      D. 2400.

Câu 2. Chọn đáp án đúng:

      A. Khi đổi các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

      B. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng thay đổi.

      C. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

      D. Không thể đổi chỗ các số hạng trong một tổng.

Câu 3. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 80

      B. 100.

      C. 90.

      D. 110.

Câu 4. Cho Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Cho biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Không tính kết quả hãy so sánh M, N

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Một đội công nhân ngày một làm được 1275 sản phẩm. Ngày thứ hai làm được hơn ngày một 125 sản phẩm. Ngày thứ ba làm nhiều hơn ngày hai 75 sản phẩm.

a) Hỏi ngày thứ hai và ba làm được bao nhiêu sản phẩm?

b) Sau ba ngày đội công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 7

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Cho biết a = 5412; b = 3705

a) Tính a + b

      A. 8507.

      B. 8517.

      C. 9207.

      D. 9117.

b) Tính a - b

      A. 2707.

      B. 1707.

      C. 1717.

      D. 2717.

Câu 2. Chọn đáp án đúng

      A. 3126 + 2705 = 2075 + 3146

      B. 7693 + 805 > 807 + 7693

      C. 5071 + 1900 > 1901 + 5071

      D. 1238 + 305 = 305 + 1238

Câu 3. Cho m = 15, n = 7, p = 6, Tính m x n x p ?

      A. 530

      B. 603.

      C. 630.

      D. 513.

Câu 4. Tính tổng 1995 + 1005 + 8188

      A. 10188.

      B. 11188.

      C. 121818.

      D. 10818.

Câu 5. Tính 4 + 6 + 8 Cách tính nào sau đây thuận tiện nhất?

      A. 4 + 6 + 8 = (4 + 6) + 8 = 18

      B. 4 + 6 + 8 = 4 + (6 + 8) = 18

      C. 4 + 6 + 8 = (4 + 8) + 6 = 18

      D. 4 + 6 + 8 = 6 + (4 + 8) = 18

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (4 điểm)

a) Tình bằng cách thuận tiện

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

b) Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 7 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (3 điểm)

Một nhà máy ngày thứ nhất sản xuất được 1950 sản phẩm, ngày thứ hai sản xuất được ít hơn ngày thứ nhất 900 sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất được nhiều hơn ngày thứ nhất 100 sản phẩm. Hỏi cả ba ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 KNTT Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CTST Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 4 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên