Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (40 đề)Để học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, đề thi Học kì 2 Toán 4 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2

Quảng cáo

Top 20 Đề thi Toán 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

5 đề thi giữa kì 2 Toán 4 cơ bản

5 đề thi giữa kì 2 Toán 4 nâng cao

Quảng cáo

10 đề thi giữa kì 2 Toán 4 sưu tầm

Top 20 Đề thi Toán 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án

5 đề thi cuối kì 2 Toán 4 cơ bản

5 đề thi cuối kì 2 Toán 4 nâng cao

Quảng cáo

10 đề thi cuối kì 2 Toán 4 sưu tầm

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

A. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh song song và bằng nhau

B. Thương đúng của một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 là một phân số.

C. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất chia với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 m. Viết tắt là km2.

Câu 2: Quy đồng mẫu số các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) ta được các phân số là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta sử dụng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) để làm vườn, phần đất còn lại để đào ao. Tính diện tích đất dùng để làm vườn?

A.186m2.     B. 252m2.     C. 420m2.    D. 168m2.

Câu 4: 8 km2 325 dam2 = …… m2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 8032500

B. 803250

C. 8325000

D. 832500

Câu 5: Cách rút gọn phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) nào dưới đây là đúng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 6: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

A. 3741 m2.    B. 3174 m.     C. 3174m2.    D. 3741m.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2điểm): Tính: (rút gọn nếu có)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (2điểm):

a) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b) Tính thuận tiện nhất:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 3 (3điểm): Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) đàn gà, lần thứ hai bán được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu con gà?

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ 45 phút =…phút?

A. 105     B. 95     C. 46     D. 85

Câu 2: Diện tích hình bình hành có đáy 25 m, chiều cao 32m là

A. 800m     B. 400m     C. 800m2    D. 400m2

Câu 3: (x:2) +14 = 32. Giá trị của x là

A. 9     B. 36     C. 23     D. 92

Câu 4: Lớp 4B có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh

A. 16     B. 32     C. 34     D. 36

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 3 dm22cm2…320 cm2

A.<     B.>     C. =     D. Không xác định

Câu 6: Diện tích hình bình hành bằng

A. Độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

B. Độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

C. Độ dài đáy cộng với chiều cao nhân 2 (cùng đơn vị đo)

D. Độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia 2 (cùng đơn vị đo)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh bìa hình chữ nhật có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều dài và có diện tích là 60 cm2. Tính chu vi mảnh bìa đó?

Câu 3 (2 điểm) : Tính :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

    Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) bằng

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2: Chữ số 6 trong số 269 857 chỉ

A. 600    B. 6 000    C. 60 000     D. 600 000

Câu 3: Rút gọn phân số 45/105 để được phân số tối giản

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 106dm2 8cm2 = .......... cm2

A. 1068     B. 10608     C. 10680     D. 16008

Câu 5: Chọn đáp án đúng?

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 6: Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2     B. 240 m2     C. 12m2     D. 24dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm):

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) chiều dài.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật

b) Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra bình quân 1m2 đất thu được Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) kg ngô. Hỏi cả thửa rưởng đó thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô ?

Câu 3 (2 điểm): Tích của hai số là 1728. Nếu giữ nguyên thừa số thứ hai, giảm thừa số thứ nhất đi 5 đơn vị thì được tích mới là 1488. Tìm hai số đó.

    Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Giá trị của biểu thức

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 3: Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật của phòng học đó là mấy mét ?

A. 9m     B. 6m     C. 8m     D. 4m

Câu 4: Hiệu hai số 15, Số lớn gấp đôi số bé. Số bé là :

A. 45     B. 27     C. 13     D. 15

Câu 5: Một cửa hàng lương thực đợt một bán 40 bao gạo, mỗi bao nặng 70kg. Đợt hai bán 65 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Hỏi cả hai đợt cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 3530kg    B. 3125kg     C. 5050kg    D. 6050kg

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để : Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)là :

A. 15     B. 21    C. 4    D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay.

Câu 3 (2 điểm): Tìm các phân số lớn hơn Đề thi Học kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) và khác với số tự nhiên , biết rằng nếu lấy mẫu số nhân với 2 và lấy tử số cộng với 2 thì giá trị phân số không thay đổi ?.

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.