Top 20 Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Toán lớp 4, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2

Quảng cáo

5 đề thi giữa kì 2 Toán 4 cơ bản

5 đề thi giữa kì 2 Toán 4 nâng cao

Quảng cáo

10 đề thi giữa kì 2 Toán 4 sưu tầm

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số lớn nhất trong các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) là :

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 2: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:

A. 456    B. 4506    C. 4560     D. 450006

Câu 3: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ? Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số: Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) là :

A. 24     B.22     C. 28    D. 26

Câu 5: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 6: Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

A. AH và HC ; AB và AH

B. AB và BC ; CD và AD

C. AB và DC ; AD và BC

D. AB và CD; AC và BD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm: Điền vào chỗ trống dấu < , >

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 2 (2 điểm): Tìm X

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3)

Câu 3 (3 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 3) chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (cơ bản)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất

A. Hình bình hành là hình có hai cặp cạnh song song và bằng nhau

B. Thương đúng của một phép chia số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 là một phân số.

C. Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất chia với phân số thứ hai đảo ngược.

D. Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 m. Viết tắt là km2.

Câu 2: Quy đồng mẫu số các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) ta được các phân số là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta sử dụng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) để làm vườn, phần đất còn lại để đào ao. Tính diện tích đất dùng để làm vườn?

A.186m2.     B. 252m2.     C. 420m2.    D. 168m2.

Câu 4: 8 km2 325 dam2 = …… m2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 8032500

B. 803250

C. 8325000

D. 832500

Câu 5: Cách rút gọn phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) nào dưới đây là đúng:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 6: Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) cạnh đáy. Tính diện tích mảnh đất đó ?

A. 3741 m2.    B. 3174 m.     C. 3174m2.    D. 3741m.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2điểm): Tính: (rút gọn nếu có)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 2 (2điểm):

a) Tìm x, biết:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

b) Tính thuận tiện nhất:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4)

Câu 3 (3điểm): Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) đàn gà, lần thứ hai bán được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (cơ bản - Đề 4) đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu con gà?

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 50km2 là:

A. 50 000m2

B. 500 000dm2

C. 50 000 000m2

D. 5 000m2

Câu 2: Khoảng thời gian nào ngắn nhất ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 3: Khi nhân cả tử số và mẫu số với 5 ta được một phân số mới là Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) . Vậy phân số ban đầu là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 4: Chọn đáp án đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 5: Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m     B. 35m     C. 25m     D. 15 m

Câu 6: 2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :

A. 24 cm2     B. 126 cm2     C. 135 cm2     D. 720 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) .

Câu 2 ( 3 điểm): Giải toán

Một thửa đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 45m, chiều cao bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) cạnh đáy.

a)Tính diện tích thửa đất đó.

b)Người ta sử dụng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) diện tích đất để trồng hoa. Tính phần đất trồng hoa của thửa ruộng hình bình hành đó.

Câu 3 (2 điểm): : Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

    Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 (nâng cao)

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ 45 phút =…phút?

A. 105     B. 95     C. 46     D. 85

Câu 2: Diện tích hình bình hành có đáy 25 m, chiều cao 32m là

A. 800m     B. 400m     C. 800m2    D. 400m2

Câu 3: (x:2) +14 = 32. Giá trị của x là

A. 9     B. 36     C. 23     D. 92

Câu 4: Lớp 4B có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh

A. 16     B. 32     C. 34     D. 36

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 3 dm22cm2…320 cm2

A.<     B.>     C. =     D. Không xác định

Câu 6: Diện tích hình bình hành bằng

A. Độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

B. Độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

C. Độ dài đáy cộng với chiều cao nhân 2 (cùng đơn vị đo)

D. Độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia 2 (cùng đơn vị đo)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh bìa hình chữ nhật có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều dài và có diện tích là 60 cm2. Tính chu vi mảnh bìa đó?

Câu 3 (2 điểm) : Tính :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Mục lục tổng hợp Đề kiểm tra Toán 4:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.