Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề - nâng cao)Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề - nâng cao)

Với 5 đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 nâng cao chọn lọc, có đáp án sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Tải xuống

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho 7 phân số sau :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Phân số có giá trị lớn nhất là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2: Phân số lớn hơn 1 là :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25dm2 + 25cm2= . . . . . cm2

A.50    B.5050    C.2525    D.2050

Câu 4: Số tự nhiên m thỏa mãn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

A . 5    B. 4    C. 3     D. 2

Câu 5: Hiệu của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

A. 2    B. 3     C. 4     D. 5

Câu 6: Tổng của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) là :

A. 2    B. 3    C. 4     D. 5

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x

Quảng cáo

a) 200 : x + 400 : x = 2

b) x x 1/5 + x x 1/4 = 2

Câu 2 ( 2 điểm ) :Tính nhanh giá trị biểu thức

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3 ( 2 điểm ): Có một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 25 500 kg gạo, lần sau lấy ra số gạo bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) số gạo lấy lần đầu thì trong kho còn 14 300 kg gạo. Hỏi lúc đầu trong kho đó có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 4 ( 1 điểm ): Tính bằng cách thuận tiện nhất.

2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C D A C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo

Câu 1 ( 2 điểm ) : Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 2 ( 2 điểm ):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1)

Câu 3 ( 2 điểm ):

Bài làm

Số kg gạo lấy ra lần sau :

25500 x Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 1) = 10200 ( kg )

Số kg gạo lúc đầu trong kho :

25500 + 10200 + 14300 = 50000 ( kg )

Đổi đơn vị :

50000 kg = 50 tấn.

Đáp số : 50 tấn.

Câu 4 ( 1 điểm ) : Tính bằng cách thuận tiện nhất.

2019 + 2019 +2019 + 2019 + 2019 x 7 - 2019

= 2019 x ( 7 +1 +1+1 - 1 ) = 2019 x 10 = 20190

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

Quảng cáo
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2: Phân số lớn nhất trong các phân số

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 3: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 4: Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

D. 5 hình

Câu 5: Một lớp học có 18 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 6: Anh hơn em 4 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi anh và tuổi em cộng lại được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) tuổi mẹ khi đó. Tuổi của anh hiện nay là bao nhiêu? (Biết tuổi của mẹ sau 3 năm nữa là 60 tuổi)

A. 19 tuổi    B. 15 tuổi     C. 20 tuổi    D. Không có kết quả.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :Tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó.

Câu 3 (2 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 325 x 145 + 145 x 475 + 145 + 145 x 199

b)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C C A B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2 (3 điểm):

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

90 x Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2) = 54 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

90 x 54 = 4860 (m2)

Đáp số: 4860m2

Câu 3 (2 điểm) :

a) 325 x 145 + 145 x 475 + 145 + 145 x 199 = 145 x (325+475 + 1 +199)

= 145 x 1000 = 145000

b)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các số đo dưới đây, số đo bằng 50km2 là:

A. 50 000m2

B. 500 000dm2

C. 50 000 000m2

D. 5 000m2

Câu 2: Khoảng thời gian nào ngắn nhất ?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 3: Khi nhân cả tử số và mẫu số với 5 ta được một phân số mới là Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) . Vậy phân số ban đầu là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 4: Chọn đáp án đúng

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 5: Cho hình bình hành có diện tích 525m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 45m     B. 35m     C. 25m     D. 15 m

Câu 6: 2. Chu vi của hình chữ nhật là 48cm. Nếu chiều dài là 15cm thì diện tích hình chữ nhật là :

A. 24 cm2     B. 126 cm2     C. 135 cm2     D. 720 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :Hãy viết 5 phân số khác nhau lớn hơn Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) .

Câu 2 ( 3 điểm): Giải toán

Một thửa đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 45m, chiều cao bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) cạnh đáy.

a)Tính diện tích thửa đất đó.

b)Người ta sử dụng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) diện tích đất để trồng hoa. Tính phần đất trồng hoa của thửa ruộng hình bình hành đó.

Câu 3 (2 điểm): : Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C A A B B C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Câu 2 (3 điểm):

Chiều cao của thửa đất hình bình hành là:

45 x Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) = 27 ( m)

Diện tích của thửa đất hình bình hành là:

45 x 27 = 1 215 ( m2)

Diện tích đất trồng hoa của thửa ruộng hình bình hành là:

1215 x Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3) = 810 ( m2)

Đáp số: a) 1 215 m2 ;

        b) 810 m2

Câu 3 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 3)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ 45 phút =…phút?

A. 105     B. 95     C. 46     D. 85

Câu 2: Diện tích hình bình hành có đáy 25 m, chiều cao 32m là

A. 800m     B. 400m     C. 800m2    D. 400m2

Câu 3: (x:2) +14 = 32. Giá trị của x là

A. 9     B. 36     C. 23     D. 92

Câu 4: Lớp 4B có 18 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh

A. 16     B. 32     C. 34     D. 36

Câu 5: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 3 dm22cm2…320 cm2

A.<     B.>     C. =     D. Không xác định

Câu 6: Diện tích hình bình hành bằng

A. Độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

B. Độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)

C. Độ dài đáy cộng với chiều cao nhân 2 (cùng đơn vị đo)

D. Độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia 2 (cùng đơn vị đo)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Tìm x

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm): Một mảnh bìa hình chữ nhật có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều dài và có diện tích là 60 cm2. Tính chu vi mảnh bìa đó?

Câu 3 (2 điểm) : Tính :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C B C A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Câu 2 (3 điểm):

Mảnh bìa hình chữ nhật có Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều rộng bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4) chiều dài có nghĩa là chiều rộng là 3 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 phần như thế. Ta chia mảnh bìa thành các hình vuông nhỏ như hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Tổng số hình vuông nhỏ là: 3 x 5 = 15 (hình vuông

)

Diện tích một hình vuông nhỏ là: 60 : 15 = 4 (cm2)

Vì 2 x 2 = 4 Nên cạnh 1 hình vuông nhỏ là: 2 cm

Chiều rộng mảnh bìa hình chữ nhật là: 2 x 3 = 6 (cm)

Chiều dài mảnh bìa hình chữ nhật là: 2 x 5 = 10 (cm)

Chu vi mảnh bìa hình chữ nhật là: ( 10 + 6) x 2 = 32 ( cm)

Đáp số: 32 cm

Câu 3 (2 điểm) :

Đặt

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Nhận xét:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Vậy

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 4)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A. 126dm2     B. 136dm2     C. 146dm2     D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A. 49 dm2     B. 71 dm2     C. 81dm2     D. 3249dm2

Câu 3: Trong các phân số dưới đây phân số bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 4: Quy đồng mẫu số các phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)ta được các phân số là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 5: Phân số điền vào chỗ chấm của Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) là:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 6: Tìm m và n sao cho Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5), m và n lần lượt là:

A. 2,3     B. 3,2     C. 2,2    D. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x và u:

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán được Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) bao đường. Lần thứ hai bán được bằng Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) lần thứ nhất. Sau hai lần bán bao đường còn lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 3 (3 điểm):

Phân số chỉ số đường bán được lần thứ hai là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Phân số chỉ số đường còn lại sau hai lần bán là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Ban đầu bao đường nặng số kg là

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đáp số : 27 kg

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi, bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.