Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)Với 15 đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án sẽ giúp học sinh ôn luyện, từ đó làm tốt bài thi Toán lớp 4.

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1 (2,0 điểm) :

a) Phân số nào dưới đây bằng phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) ?

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

b) Rút gọn phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) ta được phân số tối giản là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

c) Các phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

d) 4 tấn 25 kg =………. kg

A. 4025 kg

B. 425 kg

C. 4250 kg

Câu 2 (1,0 điểm) :

a) Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông.

B. Có bốn cạnh bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 450 006

Phần II. Tự luận:

Bài 1 (2,0 điểm) : Tính:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bài 2 (1,0 điểm) : Tìm x:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bài 3 (2,5 điểm) : Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó?

Bài 4 (1,5 điểm) : Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Phân số nào dưới đây bằng phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) ?

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 2 : Phân số nào dưới đây bé hơn phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) ?

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 3 : Phân số lớn nhất trong các phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 4 : Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ........... cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 456 000

D. 450 006

Câu 5 : Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 6 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) là:

A. 24

B.2 2

C. 28

D. 26

Câu 7 : Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 8 : Trong hình vẽ bên các cặp cạnh song song với nhau là:

A. AH và HC; AB và AH

B. AB và BC ; CD và AD

C. AB và DC; AD và BC

D. AB và CD; AC và BD

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

II/ Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1 : Đọc các phân số sau:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) : ........................................................................................................................................................

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) : ........................................................................................................................................................

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) : ........................................................................................................................................................

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) : ........................................................................................................................................................

Bài 2 : Điền dấu <, >, = vào chỗ trống:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bài 3 : Tính:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bài 4 : Tìm X:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bài 5 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Câu 1 (1,0 điểm) : Quy đồng mẫu số hai phân số Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) ta được :

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 2 (1,0 điểm) : Số thích hợp điền vào ô trống để Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) là:

A. 66

B. 16

C. 20

D. 33

Câu 3 (1,0 điểm) : Bác Dậu nhận sửa một con đường. Ngày đầu bác sửa được Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) con đường. Ngày thứ hai bác sửa được Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) con đường. Sau hai ngày, bác Dậu còn phải sửa tiếp số phần con đường để xong cả con đường là:

A. Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) (con đường)

B. Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) (con đường)

C. Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) (con đường)

D. Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) (con đường)

Câu 4 (1,0 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. tấn = 6 tạ Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

b. 5m2 = 50000 cm2 Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

c. thế kỉ = 70 năm Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

d. 2 ngày 3 giờ = 27 giờ Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 5 (1,0 điểm) : Một mảnh bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 2dm và 21cm. Diện tích của mảnh bìa hình thoi đó là:

A. 21cm2

B. 420cm2

C. 42cm2

D. 210cm2

Câu 6 (1,0 điểm) : Giá trị của y trong Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7 (1,0 điểm) : Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào ô trống

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 8 (1,0 điểm) :

a) Tìm y

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề)

Câu 9 (1,0 điểm) : Đội thể dục Aerobic của trường A có 20 bạn nữ. Số bạn nam bằng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) số bạn nữ. Hỏi đội thể dục Aerobic của trường A có tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 10 (1,0 điểm) : Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 54m, chiều cao bằng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2022 (50 đề) độ dài đáy. Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, trung bình 4m2 thu hoạch được 16kg rau. Hỏi mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam rau ?

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-4.jsp