Bộ đề thi Toán lớp 4 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 - 2022 (60 đề)Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Toán lớp 4 chọn lọc được sưu tầm từ các trường THCS trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Tải xuống

Mục lục đề thi Toán lớp 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời hoặc kết quả đúng:

Câu 1 (0,25 điểm) : Số: Năm mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn năm trăm năm mươi tư viết là:

A. 59 643 554

B. 59 634 584

C. 5 986 544

D. 5 894 564

Câu 2 (0,25 điểm) : Nhà Trần được thành lập năm 1226 thuộc thế kỷ thứ mấy?

A. X

B. XI

C. XII

D. XIII

Câu 3 (0,25 điểm) : Số cần điền vào chỗ chấm: 1/5 thế kỷ = ............. năm là:

A. 20 năm

B. 25 năm

C. 30 năm

D. 50 năm

Câu 4 (0,25 điểm) : Thứ bảy này là ngày 26 tháng 8 thì thứ bảy tuần tới là:

A. 1 tháng 9

B. 2 tháng 9

C. 3 tháng 9

D. 4 tháng 9

Câu 5 (0,5 điểm) : Số cần điền vào chỗ chấm của 1452 kg = ........... tấn ....... kg

A. 14 tấn 52 kg

B. 145 tấn 2 kg

C. 1 tấn 452 kg

D. 1 tấn 542 kg

Câu 6 (0,5 điểm) : Hai số có tổng là 240, số lớn hơn số bé 60 đơn vị. Hai số đó là:

A. 300 và 240

B. 300 và 200

C. 120 và 60

D. 150 và 90

Câu 7 (0,5 điểm) : Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 16 642; 16 624; ; 16 743; 16 742

B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743

C. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743

D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

Câu 8 (0,5 điểm) : Dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong Hình 1?

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1góc bẹt

Câu 9 (1,0 điểm) : Viết tiếp vào chỗ chấm:

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. Cạch MN không song song với cạnh.................................

B. Cạch BC vuông góc với cạnh............................................

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính

152 399 + 24 698

92 508 - 22 429

3 089 x 5

43 263 : 9

Bài 2 (2,0 điểm) : Năm nay, tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 tuổi, mẹ hơn con 28 tuổi.

Tính tuổi hiện nay của mỗi người.

Bài 3 (1,5 điểm) : Tổng của hai số là 78. Nếu thêm vào số bé 10 đơn vị thì số bé bằng số lớn. Tìm hai số đó.

Bài 4 (0,5 điểm) : Tính tổng sau bằng cách thuận tiện nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần I: (4 điểm)Khoanh tròn trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của “ 25 cm2 9 mm2 = …… mm2 ” là:

A. 2590

B. 259

C. 2509

D. 25090.

Câu 2 : Một hình chữ nhật có chiều rộng là 22 m. Chiều dài gấp 11 lần chiều rộng. Vậy chiều dài hình chữ nhật là:

A. 22 x 11 = 221m

B. 22 : 11 = 2m

C. 22 x 11 = 242m

D. 22 - 11 = 11m

Câu 3 : Phép tính thích hợp để điền vào chỗ chấm của biểu thức là :

(36 x 12) : 4 = (36......4).......12

A. Phép nhân và phép chia

B. Phép chia và phép nhân

C. Phép nhân và phép cộng

D. Phép chia và phép cộng

Câu 4 : Số dư trong phép chia 3600 : 700 là:

A. 1

B. 10

C. 100

D. 0

Câu 5 : Hai đường thẳng vuông góc sẽ tạo ra:

A. Nhiều góc vuông

B. 2 góc vuông

C. 1 góc vuông

D. 4 góc vuông

Câu 6 : Thương của phép chia 37 396 : 53 có:

A. 1 chữ số

B. 2 chữ số

C. 3 chữ số

D. 4 chữ số

Câu 7 : Giá trị của biểu thức 136 x 11 - 11 x 36 là:

A. 0

B. 11000

C. 110

D. 1100

Câu 8 : Diện tích của hình chữ nhật tô đậm là:

A. 2941 m2

B. 2194 m2

C. 2491 m2

D. 2994 m2

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Phần II: TỰ LUẬN ( 6 điểm )

Câu 1 :

a) Đặt tính rồi tính:

a) 2405 x 302

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 11086 : 482

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) Tính giá trị biểu thức: 20000 - 777 : 21 x 66

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Câu 2 : Tìm x:

a) 45 601 : x = 601

.........................................

.........................................

.........................................

b) x x 35 = 25 x 49

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 3 : Tính nhanh:

a) 25 x 9101 x 4

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

b) 99 x 55 + 55

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Câu 4 : Để lát một căn phòng hình chữ nhật người ta đã dùng 2100 viên gạch hình vuông có cạnh là 20 cm. Tính diện tích căn phòng bằng m2 ?

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Câu 1 (1,0 điểm) : Quy đồng mẫu số hai phân số Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) ta được :

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 2 (1,0 điểm) : Số thích hợp điền vào ô trống để Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

A. 66

B. 16

C. 20

D. 33

Câu 3 (1,0 điểm) : Bác Dậu nhận sửa một con đường. Ngày đầu bác sửa được Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) con đường. Ngày thứ hai bác sửa được Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) con đường. Sau hai ngày, bác Dậu còn phải sửa tiếp số phần con đường để xong cả con đường là:

A. Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) (con đường)

B. Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) (con đường)

C. Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) (con đường)

D. Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) (con đường)

Câu 4 (1,0 điểm) : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a. tấn = 6 tạ Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

b. 5m2 = 50000 cm2 Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

c. thế kỉ = 70 năm Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

d. 2 ngày 3 giờ = 27 giờ Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 5 (1,0 điểm) : Một mảnh bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 2dm và 21cm. Diện tích của mảnh bìa hình thoi đó là:

A. 21cm2

B. 420cm2

C. 42cm2

D. 210cm2

Câu 6 (1,0 điểm) : Giá trị của y trong Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 7 (1,0 điểm) : Điền dấu (<; >; =) thích hợp vào ô trống

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 8 (1,0 điểm) :

a) Tìm y

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 9 (1,0 điểm) : Đội thể dục Aerobic của trường A có 20 bạn nữ. Số bạn nam bằng Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) số bạn nữ. Hỏi đội thể dục Aerobic của trường A có tất cả bao nhiêu bạn?

Câu 10 (1,0 điểm) : Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy 54m, chiều cao bằng Bộ Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) độ dài đáy. Người ta trồng rau trên mảnh đất đó, trung bình 4m2 thu hoạch được 16kg rau. Hỏi mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam rau ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 4

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần I: (3 điểm)Trắc nghiệm khách quan

Câu 1 : Giá trị chữ số 4 trong số 240 853 là:

A. 4

B. 40

C. 40853

D. 40 000

Câu 2 : Trong các phân số Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) phân số tối giản là:

Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 3 : Quãng đường AB dài 6 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được bao nhiêu cm?

A. 6 m

B. 6 cm

C. 6 dm

D. 60 cm

Câu 4 : Hình thoi có diện tích là 30 dm2. Biết độ dài đường chéo thứ nhất là 6dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai của hình bình thoi đó.

A. 24 dm

B. 5 dm

C. 10 dm

D. 5 dm2

Câu 5 : Để Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) chia hết cho cả 3 và 5 thì giá trị của a là

A.0

B.3

C. 5

D. 8

Câu 6 : Chọn đáp án đúng

A. Hình có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi.

B. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện, song song

C. Mỗi hình thoi đều là hình bình hành

D. Mỗi hình bình hành đều là hình thoi.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm) : Tính

a) Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

b) Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

c) Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

d) Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 2 (3,0 điểm) : Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy 60m, chiều cao bằng Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) độ dài đáy.

a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, Trên thửa ruộng, người ta trồng ngô và trồng khoai; diện tích trồng ngô bằng Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) diện tích trồng khoai. Tính diện tích thửa ruộng dùng để trồng khoai?

Câu 3 (1,0 điểm) : Tính bằng cách thuận tiện nhất: Bộ Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 4 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 4 cho con sẽ được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp bạn học tốt và giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.