Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 có đáp án năm 2022-2023

Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 có đáp án năm 2022-2023

Tải xuống

Để giúp học sinh có thêm tài liệu tự luyện trắc nghiệm Sinh học lớp 8 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 6 có đáp án mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

Quảng cáo

Bài 6: Phản xạ

Câu 1: Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?

A. Cảm ứng và phân tích các thông tin

B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Tiếp nhận và trả lời kích thích

Lời giải

Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Nơron có 2 tính chất cơ bản là:

A. Cảm ứng và hưng phấn

B. Co rút và dẫn truyền

C. Hưng phấn và dẫn truyền

D. Cảm ứng và dẫn truyền.

Lời giải

Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Hai chức năng cơ bản của tế bào thần kinh là:

A. Cảm ứng và vận động

B. Vận động và bài tiết

C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

D. Bài tiết và dẫn truyền xung thần kinh

Lời giải

Nơron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 4: Cảm ứng là gì ?

A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.

C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.

D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

Lời giải

Cảm ứng: khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Cảm ứng là gì ?

A. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh

B. Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định.

C. Là khả năng trả lời các kích thích của môi trường.

D. Là khả năng tiếp nhận các kích thích của môi trường.

Lời giải

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại : nơron hướng tâm, nơron trung gian và nơron li tâm ?

A. Hình thái

B. Tuổi thọ

C. Chức năng

D. Cấu tạo

Lời giải

Căn cứ vào chức năng, người ta phân chia các nơron thành 3 loại

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

Câu 7: Nơron hướng tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Lời giải

Nơron hướng tâm có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Vai trò của Nơron thần kinh hướng tâm là:

A. Truyền xung thần kinh về trung ương.

B. Truyền xung thần kinh đến cơ quan phản ứng.

C. Liên hệ giữa các nơron.

D. Nối các vùng khác nhau trong trung ương.

Lời giải

Nơron hướng tâm đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Nhóm nào dưới đây gồm những nơron có thân nằm trong trung ương thần kinh ?

A. Nơron cảm giác, nơron liên lạc và nơron vận động

B. Nơron cảm giác và nơron vận động

C. Nơron liên lạc và nơron cảm giác

D. Nơron liên lạc và nơron vận động

Lời giải

Nơron liên lạc và nơron vận động có thân nằm trong trung ương thần kinh

Đáp án cần chọn là: D

Quảng cáo

Câu 10: Phản xạ là

 A. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hoá học

C. khả năng trả lời kích thích.

D. khả năng thu nhận kích thích.

Lời giải

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11: Phản xạ là

A. phản ứng của cơ thể động vật trước sự tác động của môi trường.

B. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích tác động vào cơ thể

C. phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh

D. những hành động tự nhiên mà cơ thể đáp trả lại các kích thích tác động.

Lời giải

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

A. 5 yếu tố

B. 4 yếu tố

C. 3 yếu tố

D. 6 yếu tố

Lời giải

Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Cung phản xạ có bao nhiêu thành phần:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Lời giải

Cung phản xạ có 5 thành phần

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần sau:

A. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

B. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

C. Cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, cơ quan phản ứng

D. Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm

Lời giải

Thành phần 1 cung phản xạ gồm 5 yếu tố: cơ quan thụ cảm, 3 noron (noron hướng tâm, noron trung gian và noron li tâm) và cơ quan phản ứng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15: “.................. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng”. Trong dấu ... là

A. Phản xạ

B. Cung phản xạ

C. Vòng phản xạ

D. Câu A, B đúng.

Lời giải

Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Cung phản xạ có đặc điểm

A. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.

B. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.

C. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.

D. cả A và B.

Lời giải

Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Loại xung thần kinh nào dưới đây không xuất hiện trong một cung phản xạ ?

1. Xung thần kinh li tâm

2. Xung thần kinh li tâm điều chỉnh

3. Xung thần kinh thông báo ngược

4. Xung thần kinh hướng tâm

A. 1, 2

B. 2, 3

C. 1, 4

D. 1, 3

Lời giải

Xung thần kinh li tâm điều chỉnh và xung thần kinh thông báo ngược không xuất hiện trong một cung phản xạ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Trong phản xạ rụt tay khi chạm vào vật nóng thì trung tâm xử lý thông tin nằm ở đâu ?

A. Bán cầu đại não

B. Tủy sống

C. Tiểu não

D. Trụ giữa

Lời giải

Trung tâm xử lý thông tin nằm ở tủy sống

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

A. vòng phản xạ.

B. cung phản xạ

C. phản xạ không điều kiện.

D. sự thích nghi.

Lời giải

Đây là một ví dụ về vòng phản xạ

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là chính xác ?

A. Vòng phản xạ được xây dựng từ 4 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian, nơron hướng tâm và cơ quan phản ứng.

B. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

C. Cung phản xạ bao gồm vòng phản xạ và đường liên hệ ngược.

D. Cung phản xạ được xây dựng từ 3 yếu tố : cơ quan thụ cảm, nơron trung gian và cơ quan phản ứng.

Lời giải

Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và đường liên hệ ngược.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21: Nêu cấu tạo của nơ ron

A. Gồm thân trong đó chứa nhân

B. Xung quanh thân có nhiều sợi nhánh, có 1 sợi trục dài bên ngoài có bao miêlin

C. Cuối sợi trục phân nhánh là nơi tiếp xúc với cơ quan thụ cảm hoặc với các nơ ron khác

D. Cả A. B và C

Lời giải

Nơron có cấu tạo gồm:

- Thân trong đó chứa nhân

- Xung quanh thân có nhiều sợi nhánh, có 1 sợi trục dài bên ngoài có bao miêlin

- Cuối sợi trục phân nhánh là nơi tiếp xúc với cơ quan thụ cảm hoặc với các nơ ron khác

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22: Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm:

A. Thân, sợi trục, đuôi gai

B. Thân, sợi trục, đuôi gai, synap

C. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai

D. Thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap

Lời giải

Cấu tạo của 1 nơron điển hình bao gồm: thân, sợi trục, cúc tận cùng, đuôi gai, synap.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Nơron vận động còn được gọi là:

A. Nơron hướng tâm

B. Nơron li tâm

C. Nơron liên lạc

D. Nơron trung gian

Lời giải

Nơron vận động còn được gọi là nơron li tâm.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Nơron li tâm có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Nó thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Lời giải

Nơron li tâm (nơron vận động) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng), sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng (cơ, tuyến), truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Vai trò của Nơron trung gian là :

A. truyền xung thần kinh về trung ương.

B. truyền xung thần kinh đến cơ quan trả lời .

C. liên hệ giữa các nơron.

D. nối các vùng của trung ương thần kinh.

Lời giải

Vai trò của Nơron trung gian là liên hệ giữa các nơron.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26: Nơron trung gian có đặc điểm

A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron.

B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời.

D. Cả A và B.

Lời giải

Nơron trung gian (nơron liên lạc) nằm trong trung ương thần kinh, đảm bảo liên hệ giữa các nơron.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27: Các sợi ngắn xuất phát từ các nơron có lên gọi là:

A. Sợi trục

B. Sợi nhánh

C. Sợi trục và sợi nhánh

D. Các dây thần kinh

Lời giải

Các sợi ngắn xuất phát từ các nơron có lên gọi là sợi nhánh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 28: Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?

A. Đều là phản xạ ở sinh vật.

B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật

C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.

D. Cả B và C.

Lời giải

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại=> là phản xạ

Hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại => cảm ứng ở thực vật

Cả hai đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29: Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.

B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.

C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

- Ở thực vật:

  + Cảm ứng thường là các phản ứng diễn ra chậm, gồm ứng động và hướng động

  + Do các thành phần bên trong thực hiện.

- Ở động vật:

  + Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn

  + Có sự tham gia của hệ thần kinh

Đáp án cần chọn là: D

Tải xuống

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 8 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Sinh học 8 hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Sinh học 8 | Soạn Sinh học 8 được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 sách mới các môn học