Giáo án Lịch Sử 10 Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch Sử 10 Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Link tải Giáo án Lịch Sử 10 Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Nắm vững hoạt động của Lênin trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa cơ hội, qua đó hiểu được nhờ những hoạt động đó của Lê-nin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga ra đời đã triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động.

- Nắm được tình hình Nga trước Cách mạng; diễn biến của Cách mạng, tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

2. Tư tưởng

- Bồi dưỡng lòng kính yêu và biết ơn những lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới, những người cống hiến cả cuộc đời và sức lực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lao động bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới.

3. Kĩ năng

- Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, chuyên chính vô sản.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

* Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực tái hiện sự kiện

- Năng lực thực hành bộ môn

II. Chuẩn bị của Giáo viên & học sinh

- Tranh ảnh về cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga, chân dung Lê-nin.

- Tư liệu về tiểu sử của V.I.Lênin.

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

Trình bày, so sánh, phân tích, nhận xét

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Tạo tình huống

Đầu thế kỷ XIX, kế tục sự nghiệp của Mác và Ăng-ghen, V.I.Lênin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống các trào lưu tư tưởng cơ hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân Nga và phong trào công nhân quốc tế. Để hiểu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội dưới sự lãnh đạo của Lênin như thế nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

2. Hình thành kiến thức mới

Mục tiêu & Phương thức Dự kiến sản phẩm

* Hoạt động 1:

1. Hoạt động bước đầu của Lenin trong phong trào công nhân Nga:

- GV giới thiệu chân dung Lenin năm 1905, đề nghị HS trình bày sơ nét về tiểu sử Lênin, trên cơ sở chuẩn bị bài ở nhà, (đối tượng học sinh trung bình khá)

a. Lênin: Vlađimia Ilich Ukianốp sinh ngày 22/4/1870 trong gia đình trí thức tiến bộ.

- Mùa thu năm 1895 Lê Nin thống nhất các nhóm Mác xít ở Pêtécbua.

- Năm 1900 xuất bản báo tia lửa, nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào pt CN Nga.

- GV nêu vấn đề:

Trình bày những hoạt động tích cực của Lê-nin trong việc hình thành Đảng vô sản kiểu mới ở Nga?

- HS theo dõi SGK, trình bày các nét chính về hoạt động của Lenin đối với việc hình thành Đảng vô sản kiểu mới ở Nga

- GV nhận xét bổ sung và phân tích thêm:

- 1883, Plekhanov truyền bá chủ nghĩa Mác vào nước Nga nhưng chưa đạt kết quả cao. Mùa thu năm 1895, Lenin thống nhất các nhóm Mác-xít ở Peterburg thành Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân – mầm mống của Đảng mác-xít.

- Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga triệu tập ở Luân Đôn bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng. Đa số đại biểu tán thành đường lối cách mạng của Lenin Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga đã bị phân liệt thành hai nhóm: Bolshevik (ủng hộ Lenin) và Menshevik (theo chủ nghĩa cơ hội).

b. Lênin trong phong trào công nhân Nga:

- Năm 1903 tại Đại hội Đảng CNXH Nga được triệu tập ở Luân Đôn, dưới sự chủ trì của Lenin, bàn về cương lĩnh điều lệ Đảng (nội bộ lúc này chia làm 2 phái B&M)

- Đầu tk XX các phái cơ hội trong quốc tế hai, ủng hộ chính phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh.

- Đảng Bolshevik do Lenin lãnh đạo, cương quyết chống chiến tranh đế quốc, trung thành với sự nghiệp vô sản.

- GV nêu câu hỏi nhận thức.

Vì sao Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga thành lập năm 1903 được xem là một Đảng vô sản kiểu mới?

- HS theo dõi SGK, suy nghĩ, trả lời.

(triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác, chống các khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội…)

* Hoạt động 2:

- GV đề nghị HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK, nói về việc Lenin viết hàng loạt tác phẩm phê phán quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, khẳng định vai trò của giai cấp công nhân và Đảng tiền phong của giai cấp này. HS tự ghi bài.

* Hoạt động 3:

- GV nêu câu hỏi nhận thức

Trên cơ sở kiến thức SGK, nêu vai trò của Lenin đối với phong trào công nhân Nga và phong trào cách mạng thế giới?

- HS trả lời, GV chốt ý

* Hoạt động 4: GV nêu vấn đề:

Hãy nêu và phân tích nguyên nhân dẫn đến cách mạng Nga 1905 – 1907?

- GV hướng dẫn HS đọc SGK, nêu nguyên nhân cuộc cách mạng 1905 – 1907.

- GV phân tích và chốt ý cho HS nắm bài:

+ Kinh tế: Đầu thế kỉ XX, kinh tế công thương nghiệp ở Nga phát triển, các công ty độc quyền xuất hiện, đội ngũ công nhân đông đảo.

+ Chính trị: Chế độ chuyên chế phong kiến Nga hoàng kìm hãm sự phát triển kinh tế, bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ → nhân dân lao động cơ cực, bất mãn.

+ Xã hội: mâu thuẫn sâu sắc do:

- Khủng hoảng kinh tế 1900 - 1901

- Thất bại trong chiến tranh Nga – Nhật 1904 – 1905

→ Cách mạng bùng nổ

2. Cách mạng 1905-1907 ở Nga:

a. Tình hình nước Nga trước cách mạng:

+ Kinh tế: KT tư bản phát triển, xuất hiện các công ty độc quyền.

+ Chính trị: Chế độ Nga Hoàng kìm hãm kinh tế phát triển, bóp nghẹt tự do dân chủ. Bại trận trong chiến tranh Nga-Nhật, làm mâu thuẫn xã hội gay gắt dẫn đến bùng nổ cuộc chiến tranh.

* Hoạt động 5:

- GV sử dụng tranh ảnh (Cung điện Mùa đông, Cuộc biểu tình ngày 09.01.1905), trình bày những nét chính về diễn biến: Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Petersburg và gia đình biểu tình hoà bình trước Cung điện Mùa đông thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống. Đáp lại lời khẩn cầu hòa bình của công nhân, Nga hoàng đã sử dụng đại bác đàn áp đẫm máu. Lòng tin của nhân dân vào Nga hoàng bị tiêu tan, họ nổi dậy dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu với khẩu hiệu: “đả đảo chế độ Nga hoàng”, các xô viết đại biểu công nhân thành lập.

- GV đề nghị HS đọc đoạn chữ nhỏ mô tả diễn biến trong SGK, tòm tắt diễn biến cho HS nắm bài.

b. Cách mạng bùng nổ:

- Ngày 9/1/1905 có 14 vạn công nhân ở Pêtecbua biểu tình trước cung điện mùa Đông để đưa đơn thỉnh cầu, nhưng bị Nga Hoàng cho quân đàn áp dã man (Ngày chủ nhật đẫm máu)

- Đảng CNXHDC Nga thông qua luận cương cách mạng của Lê Nin,lãnh đạo CMDCTS đánh đổ phong kiến rồi tiến lên CMXHCN.

- Từ tháng 4-11/1905 phong trào cách mạng lên cao cácxô viết được thành lập.

- Tháng 12/1905 tại Matxcơva khởi nghĩa vũ trang kéo dài hai tuần lễ nhưng cuối cùng thất bại.

- Đến 1907 cách mạng chấm dứt.

* Hoạt động 6: GV nêu vấn đề:

Thế nào là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? Lập bảng so sánh cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới và kiểu cũ (về lãnh đạo, động lực, nhiệm vụ, mục tiêu)

- CM dân chủ tư sản kiểu mới: cách mạng tư sản dân chủ, nhưng do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

- GV phân tích thêm về ý nghĩa cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907: Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về tổng bãi công chính trị, khởi nghĩa vũ trang, thành lập Xô viết; khẳng định sự lãnh đạo của đảng vô sản là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

+ Tính chất: Đây là cuộc cách mạng DCTS kiểu mới ở Nga.

+ Ý nghĩa: - Giáng một đoàn mạnh vào phong kiến.

- Ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh dân chủ ở các nước đế quốc.

- Thức tỉnh nhân dân phương Đông đấu tranh giải phong áp bức.

I. V. I. Lenin và cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội.

3. Hoạt động luyện tập

- Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi nhận thức đặt ở phần dẫn dắt vào bài mới để củng cố kiến thức.

- Học bài cũ.

V. Hướng dẫn học sinh tự học

- Giáo viên nhắc nhở học sinh về nhà chuẩn bị bài lịch sử địa phương

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 10 mới, chuẩn theo định hướng phát triển năng lực khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Lịch Sử 10 chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Lịch Sử 10 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa