Cách giải Bài tập về danh pháp, phân loại polime hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

Ví dụ: ( -CH2–CH=CH–CH2-)n. do các mắt xích -CH2–CH=CH–CH2- liên kết với nhau tạo nên. Hệ số n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. Các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime được gọi là monome

2. Phân loại

a) Theo nguồn gốc:

Thiên nhiên Tổng hợp Nhân tạo(bán tổng hợp)

- Có nguồn gốc từ thiên nhiên

- Ví dụ: xenlulozơ, tinh bột,..

- Do con người tổng hợp nên

- Ví dụ: polietilen, poli(vinyl clorua),..

- Lấy polime thiên nhiên và chế hóa thành polime mới

- Ví dụ: tơ axetat, tơ visco,...

b) Theo cách tổng hợp:

Polime trùng hợp Polime trùng ngưng

- Tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

- Ví dụ: polietilen, poli(metyl metarylat)

- Tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

- Ví dụ: nilon-6, poli (phenol - fomandehit)

Ví dụ minh họa

Câu 1: Trong số các loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. tơ tằm và tơ enang.    B. tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. tơ nilon -6,6 và tơ capron.    D. tơ visco và tơ axetat.

Câu 2: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Polistiren.    B. Polipropilen.    C. Tinh bột.    D. Polietilen.

Đáp án: C

Polime thiên thiên phổ biến đó là tinh bột, xenlulozo, tơ tằm

Câu 3: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 5.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Đáp án: C

Bông, tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên

Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ nhân tạo

tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp

Câu 4: Trong số các polime:tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là

A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6    B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat    D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

Đáp án: D

Sợi bông là tơ thiên nhiên có nguồn gốc xenlulozơ.

Tơ axetat, tơ visco là các loại tơ bán tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Nhận định đúng là:

A. Cao su là polime thiên nhiên của isoprene.

B. Sợi xenlulozơ có thể bị đepolime hóa khi bị đun nóng.

C. Monome là mắt xích cơ bản trong phân tử polime.

D. Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị nhỏ (mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.

Đáp án: D

Bài 2: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng

A. nhiệt phân.    B. trao đổi.    C. trùng hợp.    D. trùng ngưng.

Đáp án: D

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng trùng ngưng.

Bài 3: Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử polime được gọi là:

A. số monome    B. hệ số polime hóa

C. bản chất polime    D. hệ số trùng hợp

Đáp án: B

Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử polime được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

Bài 4: Thế nào là phản ứng đồng trùng hợp:

A. Các monome giống nhau kết hợp thành polime

B. Các monome có các nhóm chức kết hợp với nhau

C. Một monome tạo thành nhiều loại hợp chất khác nhau

D. Hai hay nhiều loại monome kết hợp lại thành polime

Đáp án: D

Phản ứng đồng trùng hợp là quá trình kết hợp của hai hay nhiều loại monome.

Bài 5: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.    B. Tơ visco.    C. Tơ nilon-6,6.    D. Tơ tằm.

Đáp án: B

Tơ nhân tạo (hay tơ bán tổng hợp) là tơ visco và tơ axetat.

Bài 6: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A. Poli vinyl clorua.    B. Poli saccarit.    C. Protein.    D. Nilon – 6;6.

Đáp án: A

nCH2=CHCl Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2-CH-Cl-)n

Bài 7: Tơ nilon-6 thuộc loại:

A. tơ nhân tạo.    B. tơ thiên nhiên.

C. tơ polieste.    D. tơ poliamit.

Đáp án: D

Tơ nilon-6 tạo thành từ NH2−[CH2]5−COOHNH2−[CH2]5−COOH và là tơ poliamit do có liên kết CO-NH

Bài 8: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

A. nilon-6,6.    B. poli(metyl metacrylat).

C. poli(vinyl clorua).    D. polietilen.

Đáp án: A

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic:

nH2N[CH2]6NH2 + nHOOC[CH2]4COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

-(NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n- + 2nH2O

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa