Bài tập về gọi tên các polime quan trọng thường gặp

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Tóm tắt lý thuyết

Danh pháp:

- Poli + tên của monone (nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên của monome phải để ở trong ngoặc đơn)

- Một số polime có tên riêng (tên thông thường).

Tên gọi Công thức
Poli vinylclorua (PVC) (-CH2–CHCl-)n
Poli etilen (PE) (-CH2–CH2-)n
Cao su thiên nhiên [-CH2–C(CH3)=CH-CH2-]n
Cao su clopren (-CH2-CCl=CH-CH2-)n
Cao su buna (-CH2-CH=CH-CH2-)n
Poli propilen (PP) [-CH2-CH(CH3)-]n
Teflon (-CF2-CF2-)n
Tơ nilon -6 (poli caproamit) [–NH(CH2)5–CO–]n
Tơ nilon -7 (tơ enang) hay Poli (7-amino heptanoic) [–NH(CH2)6–CO–]n
Tơ nilon -6,6 (poli hexa metylen- ađipamit) [–NH(CH2)6–NH–CO(CH2)4CO–]n
Tơ lapsan (poli etylen terephtalat) [–COC6H4–CO–O–C2H4O–]n

Ví dụ minh họa

Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n.    B. (-CH2-CH2-)n.    C. (-CH2-CHBr-)n.    D. (-CH2-CHF-)n.

Đáp án: A

Polivinyl clorua: (-CH2-CHCl-)n

Câu 2: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

A. polivinyl clorua.    B. polietilen.    C. polimetyl metacrylat.    D. polistiren.

Đáp án: B

Polietilen: (-CH2-CH2-)n

Câu 3: Công thức cấu tạo của polibutađien là

A. (-CF2-CF2-)n.    B. (-CH2-CHCl-)n.    C. (-CH2-CH2-)n.    D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Đáp án: D

Polibutađien: (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 4: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3.    B. CH2=CH-OCOCH3.

C. CH2=CH-COOC2H5.    D. CH2=CH-CH2OH.

Đáp án: A

Để thu được poli (vinyl ancol): [-CH2-CH(OH)-]n người ta tiến hành thủy phân poli (vinylaxetat) trong môi trường kiềm.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3.    B. CH2=CH2.    C. CH≡CH.    D. CH2=CH-CH=CH2.

Đáp án: A

nCH2=CH-CH3 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 -(-CH2-CH-CH3)n-

Bài 2: Cao su được sản xuất từ sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường là

A. cao su Buna.    B. cao su Buna-S.    C. cao su Buna- N.     D. cao su cloropren.

Đáp án: C

Đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien (CH2=CH−CH−CH2) với vinyl xianua(CH2=CH−CN) được cao su Buna- N

Bài 3:Khi phân tích polistiren ta được monome nào sau đây ?

A. CH≡CH    B. CH2=CH-CH3    C. C6H5-CH=CH2    D. CH2=CH-CH=CH2

Đáp án: C

C6H5CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-CH2-CH(C6H5)-]n.

Bài 4: Tơ nilon 6 – 6 là:

A. Hexancloxiclohexan

B. Poliamit của axit ε - aminocaproic

C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin

D. Polieste của axit adipic và etylen glycol

Đáp án: C

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n + 2nH2O.

Bài 5: Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ?

A. H2N-(CH2)3-COOH    B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH    D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O.

Bài 6: Hợp chất có CTCT : H2N-(CH2)5-COOH có tên là:

A. tơ enang    B. tơ capron    C. tơ nilon    D. tơ lapsan

Đáp án: B

Tơ nilon -6 (poli caproamit): H2N-(CH2)5-COOH

Bài 7: Hợp chất có công thức cấu tạo là:[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n có tên là:

A. tơ enang    B. tơ nilon 6-6    C. tơ capron    D. tơ lapsan

Đáp án: B

Tơ nilon-6,6 (poli hexa metylen-ađipamit): [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n

Bài 8: Hợp chất có CTCT là: (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n có tên là:

A. tơ enang    B. tơ nilon    C. tơ capron    D. tơ lapsan

Đáp án: D

Tơ lapsan hay Poli (etylen - terephtalat): (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa