Bài tập về gọi tên các polime quan trọng thường gặp

Bài viết về gọi tên các polime với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập về gọi tên các polime.

Bài tập về gọi tên các polime quan trọng thường gặp

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Tóm tắt lý thuyết

Danh pháp:

- Poli + tên của monone (nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên của monome phải để ở trong ngoặc đơn)

- Một số polime có tên riêng (tên thông thường).

Tên gọi Công thức
Poli vinylclorua (PVC) (-CH2–CHCl-)n
Poli etilen (PE) (-CH2–CH2-)n
Cao su thiên nhiên [-CH2–C(CH3)=CH-CH2-]n
Cao su clopren (-CH2-CCl=CH-CH2-)n
Cao su buna (-CH2-CH=CH-CH2-)n
Poli propilen (PP) [-CH2-CH(CH3)-]n
Teflon (-CF2-CF2-)n
Tơ nilon -6 (poli caproamit) [–NH(CH2)5–CO–]n
Tơ nilon -7 (tơ enang) hay Poli (7-amino heptanoic) [–NH(CH2)6–CO–]n
Tơ nilon -6,6 (poli hexa metylen- ađipamit) [–NH(CH2)6–NH–CO(CH2)4CO–]n
Tơ lapsan (poli etylen terephtalat) [–COC6H4–CO–O–C2H4O–]n

Ví dụ minh họa

Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n.    B. (-CH2-CH2-)n.    C. (-CH2-CHBr-)n.    D. (-CH2-CHF-)n.

Đáp án: A

Polivinyl clorua: (-CH2-CHCl-)n

Câu 2: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n

A. polivinyl clorua.    B. polietilen.    C. polimetyl metacrylat.    D. polistiren.

Đáp án: B

Polietilen: (-CH2-CH2-)n

Câu 3: Công thức cấu tạo của polibutađien là

A. (-CF2-CF2-)n.    B. (-CH2-CHCl-)n.    C. (-CH2-CH2-)n.    D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

Đáp án: D

Polibutađien: (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Câu 4: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)?

A. CH2=CH-COOCH3.    B. CH2=CH-OCOCH3.

C. CH2=CH-COOC2H5.    D. CH2=CH-CH2OH.

Đáp án: A

Để thu được poli (vinyl ancol): [-CH2-CH(OH)-]n người ta tiến hành thủy phân poli (vinylaxetat) trong môi trường kiềm.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Monome được dùng để điều chế polipropilen là

A. CH2=CH-CH3.    B. CH2=CH2.    C. CH≡CH.    D. CH2=CH-CH=CH2.

Lời giải:

Đáp án: A

nCH2=CH-CH3 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 -(-CH2-CH-CH3)n-

Bài 2: Cao su được sản xuất từ sản phẩm trùng hợp của buta-1,3-đien với CN-CH=CH2 có tên gọi thông thường là

A. cao su Buna.    B. cao su Buna-S.    C. cao su Buna- N.     D. cao su cloropren.

Lời giải:

Đáp án: C

Đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien (CH2=CH−CH−CH2) với vinyl xianua(CH2=CH−CN) được cao su Buna- N

Bài 3:Khi phân tích polistiren ta được monome nào sau đây ?

A. CH≡CH    B. CH2=CH-CH3    C. C6H5-CH=CH2    D. CH2=CH-CH=CH2

Lời giải:

Đáp án: C

C6H5CH=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-CH2-CH(C6H5)-]n.

Bài 4: Tơ nilon 6 – 6 là:

A. Hexancloxiclohexan

B. Poliamit của axit ε - aminocaproic

C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin

D. Polieste của axit adipic và etylen glycol

Lời giải:

Đáp án: C

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n + 2nH2O.

Bài 5: Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ?

A. H2N-(CH2)3-COOH    B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH    D. H2N-(CH2)6-COOH

Lời giải:

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O.

Bài 6: Hợp chất có CTCT : H2N-(CH2)5-COOH có tên là:

A. tơ enang    B. tơ capron    C. tơ nilon    D. tơ lapsan

Lời giải:

Đáp án: B

Tơ nilon -6 (poli caproamit): H2N-(CH2)5-COOH

Bài 7: Hợp chất có công thức cấu tạo là:[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n có tên là:

A. tơ enang    B. tơ nilon 6-6    C. tơ capron    D. tơ lapsan

Lời giải:

Đáp án: B

Tơ nilon-6,6 (poli hexa metylen-ađipamit): [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n

Bài 8: Hợp chất có CTCT là: (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n có tên là:

A. tơ enang    B. tơ nilon    C. tơ capron    D. tơ lapsan

Lời giải:

Đáp án: D

Tơ lapsan hay Poli (etylen - terephtalat): (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên