Cách giải bài tập về phân loại tơ (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập về phân loại tơ với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về phân loại tơ.

Cách giải bài tập về phân loại tơ (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phương pháp

*Tóm tắt lý thuyết

1. Khái niệm

Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định

2. Phân loại

Loại tơ Nguồn gốc Ví dụ
Tơ thiên nhiên Có sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếp Bông, len, tơ tằm
Tơ hóa học Tơ tổng hợp Polime được tổng hợp bằng phản ứng hóa học Tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,...
Tơ bán tổng hợp hay nhân tạo Chế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa học Tơ visco, tơ xenlulozo, axetat

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Tơ poliamit (có nhiều nhóm amit –CO–NH–)

nH2-[CH2]6-NH2 + nHOOC-[CH2]4-COOH Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 + 2nH2O

H2N-[CH2]5-COOH Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12  ( NH-[CH2]5-CO )n + nH2O

axit ε-aminocaproic               Nilon -6(tơ capron)

Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (− NH-[CH2]5-CO −)n

                        (Nilon -6(tơ capron))

H2N-[CH2]6-COOH Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12  ( NH-[CH2]6-CO )n + nH2O

axit ω-aminoenantoic         Nilon -7(tơ capron)

b) Tơ polieste (có nhiều nhóm este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

 ( CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O )n (Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan)) + 2H2O

c) Tơ vinylic (có nhiều nhóm polivinyl)

Cách giải bài tập về phân loại tơ hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Ví dụ minh họa

Câu 1: Tơ visco không thuộc loại

A. tơ hóa học    B. tơ tổng hợp.    C. tơ bán tổng hợp.    D. tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen điamin

B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin

C. trùng hợp từ caprolactan

D. trùng ngưng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12

[-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n + 2nH2O.

Câu 3: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp ?

A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin.

B. tơ capron từ axit -amino caproic.

C. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic.

D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin là quá trình trùng hợp

Câu 4: Tơ sợi axetat được sản xuất từ:

A. Visco     B. Vinyl axetat

C. Axeton     D. Este của xenlulozơ và anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ và anhiđrit axetic:

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(CH3COO)3]n + 3nCH3COOH

Câu 5: Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ?

A. H2N-(CH2)3-COOH    B. H2N-(CH2)4-COOH    C. H2N-(CH2)5-COOH    D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tơ nilon thuộc loại:

A. tơ nhân tạo.    B. tơ thiên nhiên.    C. tơ polieste.    D. tơ poliamit.

Lời giải:

Đáp án: D

Tơ nilon thuộc loại tơ poliamit do có liên kết CO-NH

Bài 2: Trong số các loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là:

A. tơ tằm và tơ enang.    B. tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. tơ nilon -6,6 và tơ capron.    D. tơ visco và tơ axetat.

Lời giải:

Đáp án: D

Tơ nhân tạo (hay tơ bán tổng hợp) là tơ visco và tơ axetat.

Bài 3: Polime nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất tơ visco ?

A. xenlulozơ    B. caprolactam.

C. axit terephtalic và etilenglicol.    D. vinyl axetat

Lời giải:

Đáp án: A

Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất tơ visco

Bài 4: Tơ lapsan thuộc loại tơ:

A. poliamit.    B. polieste.    C. poliete.    D. vinylic.

Lời giải:

Đáp án: B

Tơ lapsan (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n thuộc loại tơ polieste

Bài 5: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.    B. Tơ visco.    C. Tơ nilon-6,6.    D. Tơ tằm.

Lời giải:

Đáp án: B

Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp

Bài 6: Trong số các polime: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, sợi bông,nilon-6,6    B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat    D. Sợi bông, tơ axetat, tơ visco

Lời giải:

Đáp án: D

Sợi bông là tơ thiên nhiên có nguồn gốc xenlulozơ.

Tơ axetat, tơ visco là các loại tơ bán tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

Bài 7: Polime nào sau đây có tên gọi "tơ nilon" hay "olon" được dùng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)    B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)    D. Poli(phenol-fomanđehit)

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 5.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Lời giải:

Đáp án: C

Bông, tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên

Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ nhân tạo

Tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp

Bài 9: Nilon–6,6 là một loại

A. tơ axetat.    B. tơ poliamit.    C. polieste.    D. tơ visco.

Lời giải:

Đáp án: B

Nilon–6,6: [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n là một tơ poliamit do có liên kết CO-NH

Bài 10: Tơ capron thuộc loại

A. tơ poliamit.    B. tơ visco.    C. tơ polieste.    D. tơ axetat.

Lời giải:

Đáp án: A

Tơ capron [-HN-(CH2)6-CO-]n là một tơ poliamit do có liên kết CO-NH

CH2)6-COOH Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O.

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên