Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp (hay, chi tiết)

Bài viết Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp.

Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Kiến thức cần nhớ

*Phương pháp giải

- ĐLBT khối lượng: Monome Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 polime (cao su, nhựa, thủy tinh, tơ, chất dẻo…) + monome dư ⇒ mmonome = mpolime + mmonome dư

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Một polime X được xác định có phân tử khối là 39026,5 đvC với hệ số trùng hợp để tạo nên polime này là 625. Polime X là?

Hướng dẫn giải

Polime có Mmắt xích = Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 62,5 ⇒ Dấu hiệu của nguyên tố clo.

Gọi công thức X là CxHyCl ⇒ 12x + y = 27

⇒ X có công thức là C2H3Cl ⇔ CH2=CHCl

Ví dụ 2. Tiến hành trùng hợp 1 mol etylen ở điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch Brom dư thì có 36 gam Br2 phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp và khối lượng PE thu được là:

Hướng dẫn giải

nBr2 = netylen dư = 0,225 mol

⇒ H% = 1 – 0,225 = 77,5%

⇒ mPE = metylen phản ứng trùng hợp = 21,7 g

Ví dụ 3. Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin với xúc tác Na thu được một loại cao su buna-N chứa 10,44 % nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su trên là:

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của buta-1,3-đien và acrilonitrin lần lượt là x, y mol

Có xC4H6 + yC3H3N → ( C4H6)x( C3H3N)y

% N = Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,1044

→ x : y = 3 : 2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tiến hành trùng hợp 26 gam stiren, hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với 500 ml dung dịch Br2 0,15M, cho tiếp dung dịch KI dư vào thu được 3,175 gam Iod. Khối lượng polime tạo ra là:

A. 12,5.    B. 24.    C. 16.    D. 19,5.

Lời giải:

Đáp án: D

Có nStiren = 0,25 mol; nBr2 = 0,075 mol; nI2 = 0,0125

Stiren + Br2 → Stiren-Br2 (1)

Br2 + 2KI → 2KBr + I2 (2)

⇒ nBr2 = nI2 = 0,0125 mol

⇒ nBr2 (1) = nStiren dư =0,0625 mol

⇒ mpolime = mStiren ban đầu – mStiren dư = 19,5 g

Bài 2: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N chứa 8,69% nitơ. Tính tỉ lệ số mol buta-1,3-đien và acrolonitrin trong cao su

A. 1 : 2    B. 1 : 1    C. 2 : 1    D. 3 : 1

Lời giải:

Đáp án: C

Cao su buna-S có dạng (C4H6)x.(C8H8)y.

⇒ %N = Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,0869

⇒ x : y = 2 : 1

Bài 3: Trùng hợp 5,6 lít (đktc) propilen, nếu hiệu suất 80%, khối lượng polime thu được là:

A. 10,5 gam    B. 8,4 gam    C. 7,4 gam    D. 9,5 gam

Lời giải:

Đáp án: B

Khối lượng polime: Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 . 80%. 42 = 8,4 g

Bài 4: Người ta trùng hợp 0,1 mol vinyl clorua với hiệu suất 90% thì số gam PVC thu được là :

A. 7,520.    B. 5,625.    C. 6,250.    D. 6,944.

Lời giải:

Đáp án: B

CH2=CHCl → [CH2–CHCl]n

Khối lượng PVC thu được là 62,5 . 0,1 .90% = 5,625g

Bài 5: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)

A. 2,55    B. 2,8    C. 2,52    D. 3,6

Lời giải:

Đáp án: C

nCH2=CH2 Bài tập polime trong đề thi đại học | Hóa học lớp 12 (-CH2–CH2-)n.

mPE = 4 . 0,7 . 0,9 = 2,52 tấn

Bài 6: 5,2 g stiren đã bị trùng hợp 1 phần tác dụng vừa đủ với dd chứa 0,0125 mol brom. Lượng stiren chưa bị trùng hợp chiếm bao nhiêu phần trăm trong 5,2 g:

A. 25%    B. 50%     C. 52%    D. 75%

Lời giải:

Đáp án: A

nstiren không bị trùng hợp = 0,0125 mol

⇒ m = 0,0125.104 = 1,3 gam

⇒ %mstiren không bị trùng hợp = Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 25%

Bài 7: Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó cho dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:

A. 60%.    B. 75%.    C. 80%.    D. 83,33%.

Lời giải:

Đáp án: B

nI2 = Phương pháp giải Bài tập về phản ứng trùng hợp hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,005 mol ⇒ nstiren dư = 0,03 – 0,005 = 0,025 mol

⇒ nstiren pu = 0,1 – 0,025 = 0,075 mol ⇒ H = 75%.

Bài 8: Trùng hợp propilen thu được polipropilen (PP). Nếu đốt cháy toàn 1 mol polime đó thu được 13200 gam CO2. Hệ số trùng hợp n của polime đó là:

A. 120    B. 92    C. 100    D. 140

Lời giải:

Đáp án: C

PP có công thức (C3H6)n

(C3H6)n + 4,5 O2 → 3nCO2 + 3nH2O

Khi đốt cháy 1 mol PP sinh ra 3n mol CO2 → 3n = 300 → n = 100

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

polime-va-vat-lieu-polime.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên