Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của este (hay, chi tiết)Bài viết Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của este với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của este.

Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của este (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    - Cần nắm vững và vận dụng tốt các tính chất lí hóa của este và các hợp chất khác như hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon (dẫn xuất halogen, ancol, andehit, axit và sự chuyển hóa giữa chúng).

Xem các phản ứng đầy đủ tại: Lý thuyết Các phản ứng hóa học của Este, Lipit

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho sơ đồ điều chế chất E từ metan như sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy chất E là?

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Cho sơ đồ sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy chất Z là?

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho phản ứng: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Sản phẩm thu được từ phản ứng trên gồm:

    CH3CH2COOCH + CH2=CHOH

    CH2=CHCOOH + CH3CH2OH

    CH3CH2COOCH + CH3CHO

    CH3CH2OH + CH3CHO

Lời giải:

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vì CH2=CH-OH kém bền nên sẽ biến thành CH3CHO

Bài 2: Cho sơ đồ chuyển hóa: Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    X, Y đều là những chất hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1 nguyên tử C.

    Tìm đáp án đúng.

    A. X là CH3–COO–CH=CH2

    B. Y là CH3–CH2–CH=O

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Bài 3: Xác định công thức cấu tạo các chất A2, A3, A4 theo sơ đồ biến hóa sau:

    C4H8O2 → A2 → A3 → A4 → C2H6

    A. C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa

    B. C3H7OH; C2H5COOH và C2H5COONa

    C. C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa

    D. Câu A,B,C đúng

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 4: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

    1) C3H4O2 + NaOH → (A) + (B)

    2) (A) + H2SO4 loãng → (C) + (D)

    3) (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag↓ + NH4NO3

    4) (B) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3

    Các chất B và A có thể là:

    A. CH3CHO và HCOONa

    B. HCOOH và CH3CHO

    C. HCHO và HCOOH

    D. HCHO và CH3CHO

Lời giải:

Đáp án: A

    (1) HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO

    (2) HCOONa + H2SO4 → HCOOH + Na2SO4

    (3) HCOOH + AgNO3 + NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

    (4) CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + Ag + NH4NO3

Bài 5: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là:

    A. Axit axetic

    B. Rượu etylic

    C. Etyl axetat

    D. Axit fomic

Lời giải:

Đáp án: B

    Ta thấy:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy X là C2H5OH

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


este-lipit.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên