Cách làm bài tập điều chế, nhận biết este (hay, chi tiết)Bài viết Cách làm bài tập điều chế, nhận biết este với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách làm bài tập điều chế, nhận biết este.

Cách làm bài tập điều chế, nhận biết este (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Nắm chắc các tính chất hóa học của các este và tính chất riêng biệt của từng este như làm đổi màu quỳ tím, làm mất màu dung dịch brom với este có nối đôi, tạo phức với Ag+ … và phương pháp điều chế este.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Từ đá vôi, than đá và các chất vô cơ cần thiết điều chế HCOOCH3, CH3COOC2H5

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: HCOOH,CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H3COOH

Lời giải:

    Trích mỗi dung dịch 1 ít làm mẫu thử. Cho quỳ tím lần lượt vào các chất thử trên

    Các mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là : HCOOH, CH3COOH, C2H3COOH (nhóm 1)

    Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì (nhóm 2)

    Cho dung dịch nước brom lần lượt vào các mẫu thử ở nhóm 1. Mẫu thử làm mất màu nước brom là C2H3COOH.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Cho dung dịch AgNO3|NH3 lần lượt vào 2 mẫu thử còn lại và đun nóng nhẹ. Mẫu thử tạo kết tủa bạc là HCOOH.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Mẫu thử không có hiện tượng gì là CH3COOH

    Cho dung dịch AgNO3|NH3 lần lượt vào 2 mẫu thử ở nhóm 2 và đun nóng nhẹ. Mẫu thử tạo kết tủa trắng bạc là HCOOCH3

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Còn lại là CH3COOCH3.

Bài 3: Trình bày phương pháp hóa học để tách các chất ra khỏi nhau từ hỗn hợp axit axetic và etyl axetat.

Lời giải:

    Cho hỗn hợp tác dụng với CaCO3. Sau đó cô cạn hỗn hợp etyl axetat hóa hơi, ngưng tụ lại được chất lỏng. chất rắn thu được sau khi chưng cất cho tác dụng với H2SO4. Hỗn hợp thu được lại tiến hành chưng cất thu được CH3COOH

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế xà phòng?

    A. Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm.

    B. Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm.

    C. Đun nóng glixerol với các axit béo.

    D. Cả A, B đều đúng.

Lời giải:

Đáp án: D

    Xà phòng là muối của natri của các axit béo (RCOONa).

    Khi đun axit béo với kiềm : RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.

    Khi đun chất béo với kiềm : C3H5(OOCR)3 + 3NaOH → C3H5(OH)3 + 3RCOONa.

Bài 2: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

    A. C15H31COONa và etanol.

    B. C17H35COOH và glixerol.

    C. C15H31COOH và glixerol.

    D. C17H35COONa và glixerol.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 3: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

    A. C15H31COONa và etanol.

    B. C17H35COOH và glixerol.

    C. C15H31COONa và glixerol.

    D. C17H35COONa và glixerol.

Lời giải:

Đáp án: C

    Tripanmitin : (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

Bài 4: Metyl acrylat được điều chế từ axit và rượu nào ?

    A. CH2=C(CH3)COOH và C2H5OH.

    B. CH2=CHCOOH và C2H5OH.

    C. CH2=C(CH3)COOH và CH3OH.

    D. CH2=CHCOOH và CH3OH.

Lời giải:

Đáp án: D

Bài 5: Propyl fomat được điều chế từ

    A. axit fomic và ancol metylic.

    B. axit fomic và ancol propylic.

    C. axit axetic và ancol propylic.

    D. axit propionic và ancol metylic.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 6: Thủy phân este C4H6O2 (xúc tác axit) được hai chất hữu cơ X, Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy X là :

    A. anđehit axetic.         B. ancol etylic.

    C. axit axetic.         D. axit fomic.

Lời giải:

Đáp án: A

Bài 7: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Este E là :

    A. propyl fomat.         B. etyl axetat.

    C. isopropyl fomat.         D. metyl propionat.

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Cho sơ đồ điều chế chất E từ metan như sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy chất E là:

    A. C2H5OH

    B. CH3COOH

    C. HCOOCH3

    D. CH3CHO

Lời giải:

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


este-lipit.jsp


Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên