Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ (hay, chi tiết)Bài viết Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

Cách giải bài tập về các phản ứng hóa học của glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập về phản ứng lên men tinh bột, glucozơ - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Nắm chắc các kiến thức về tính chất hóa học của cacbohidrat:

    - Glucozo: Tính chất của ancol đa chức: tác dụng với Cu(OH)2, phản ứng tạo este. Tính chất của andehit đơn chức: oxi hóa glucozo bằng AgNO3 trong amoniac, oxi hóa bằng Cu(OH)2, khử bằng H2. Phản ứng lên men

    - Saccarozo: phản ứng của ancol đa chức với Cu(OH)2, phản ứng thủy phân

    - Tinh bột: Phản ứng thủy phân, phản ứng màu với iot

    - Xenlulozo: phản ứng thủy phân, phản ứng est hóa vói axit nitric

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết các phản ứng theo sơ đồ chuyển đổi sau:

    Saccarozo → caxi saccarat → saccarozo → glucozo → rượu etylic → axit axetic → natri axetat → metan → anđehit fomic.

Lời giải:

    C12H22O11 + Ca(OH)2 → C12H22O11.CaO.H2O

    C12H22O11.CaO.H2O + CO2 → C12H22O11 + CaCO3 + H2O

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện quá trình chuyển đổi sau và ghi điều kiện phản ứng.

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 4: Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau đây:

    Xenlulozo → glucozo → rượu etylic → axit axetic → canxi axetat → axeton.

Lời giải:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho dãy phản ứng hoá học sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Các giai đoạn có thể thực hiện nhờ xúc tác axit là

    A. (1), (2), (3).

    B. (2), (3).

    C. (2), (3), (4).

    D. (1), (2), (4).

Lời giải:

Đáp án: B

    Phản ứng thủy phân tinh bột, thủy phân saccarozo được thực hiện trong môi trường axit.

Bài 2: Có các phản ứng sau: phản ứng tráng gương (1); phản ứng với I2 (2); phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (3); phản ứng thuỷ phân (4); phản ứng este hóa (5); phản ứng với Cu(OH)2 tạo Cu2O (6). Tinh bột có phản ứng nào trong các phản ứng trên?

    A. (2), (4).

    B. (1), (2), (4).

    C. (2), (4), (5).

    D. (2), (3), (4).

Lời giải:

Đáp án: C

    Tính bột có các tính chất:

        +) Phản ứng với I2

        +) Bị thủy phân trong môi trường axit

        +) Có phản ứng este hóa

Bài 3: Cacbohidrat Z tham gia chuyển hóa:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

    A. Glucozơ

    B. Fructozơ

    C. Saccarozơ

    D. Mantozơ

Lời giải:

Đáp án: C

    Saccarozo không có phản ứng tạo Cu2O

Bài 4: Cho sơ đồ : Tinh bột → A1 → A2 → A3 → A4 → CH3COOC2H5. A1, A2, A3, A4 có CTCT thu gọn lần luợt là

    A. C6H12O6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

    B. C12H22O11, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

    C. glicozen, C6H12O6 , CH3CHO , CH3COOH.

    D. C12H22O11 , C2H5OH , CH3CHO, CH3COOH.

Lời giải:

Đáp án: A

    A1 là glucozo, A2 là rượu etylic, A3 là anđehit axetic và A4 là axit axetic

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất đều có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)3/OH- thành Cu2O là.

    A. 4

    B. 2

    C. 3

    D. 5

Lời giải:

Đáp án: C

    Chất thỏa mãn là: Glucozo, mantozo, fructozơ.

Bài 6: Cho sơ đồ:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Tên gọi của phản ứng nào sau đây là không đúng:

    A. (3): Phản ứng lên men ancol.

    B. (4): Phản ứng lên men giấm.

    C. (2): Phản ứng thủy phân.

    D. (1): Phản ứng cộng hợp.

Lời giải:

Đáp án: D

    Phản ứng (1) xảy ra ở các TB thực vật, là quá trình quang hợp

Bài 7: Mantozơ có thể tác dụng với chất nào trong các chất sau: (1) H­2 (Ni, to); (2) Cu(OH)4; (3) [Ag(NH3)2]OH; (4) (CH3O)2O/H2SO4 đặc; (5) CH3OH/HCl; (6) dung dịch H2SO4 loãng, to.

    A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

    B. (2), (3), (6).

    C. (2), (3), (4), (5).

    D. (1), (2), (3), (6).

Lời giải:

Đáp án: A

    Cả 6 chất đều có khả năng phản ứng với mantozo

    Riêng CH3OH/HCl là phản ứng xảy ra ở nhóm -OH semiaxetol , tạo ete

Bài 8: Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO2 → X → Y → Z. Các chất X, Y, Z là

    A. Tinh bột, xenlulozo, ancol etylic, etilen.

    B. Tinh bột, glucozo, ancol etylic, etilen.

    C. Tinh bột, saccarozo, andehit, etilen.

    D. Tinh bột, glucozo, andêhit, etilen.

Lời giải:

Đáp án: B

    CO2 quang hợp thành tinh bột, lên men ra glucozo, từ glucozo lên men ra rượu rồi tách nước tạo ra etilen

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


cacbohidrat.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên