Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este.

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài toán đốt cháy este - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phương pháp giải

1. Phản ứng đốt cháy 1 este:

a. Este no, đơn chức, mạch hở:

- CTTQ: CnH2nO2, n ≥ 2

- Phản ứng cháy:

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

b. Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C=C:

- CTTQ: CnH2n-2O2, n ≥ 4

- Phản ứng cháy:

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

+ nCO2 > nH2O

+ neste = nCO2 – nH2O

c. Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử:

- CTTQ: CnH2n-2kO2:

d. Este không no, có từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử

CnH2n+2-2kOm + O2 → nCO2 + (n+1-k)H2O

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

e. Este bất kì:

- CTTQ: CxHyOz. x, y, z nguyên dương, x ≥ 2, z ≥ 2

- Phản ứng cháy: CxHyOz + O2 → xCO2 + y/2H2O

- Áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố… để giải bài toán.

2. Bài toán đốt cháy hỗn hợp các este:

a. Bài toán đốt cháy 2 este đồng phân:

Các este đồng phân ⇒ có cùng CTPT, cùng KLPT.

b. Bài toán đốt cháy 2 este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng:

- Các este này sẽ có cùng dạng CTTQ ⇒ Đặt CTPT trung bình để viết phương trình phản ứng, đưa về bài toán 1 este.

- Số liên kết pi trong phân tử: Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

c. Bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều este có cùng CTTQ:

- Đặt CTPT trung bình

- Áp dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy 6g este Y ta thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Tìm CTCT của Y.

Giải

nCO2 = 0,2 mol

nH2O = 0,2 mol

⇒ nCO2 = nH2O ⇒ este Y no, đơn chức, mạch hở

Đặt CTTQ của Y là CnH2nO2

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

⇒ (14n +32).0,2 = 6n

⇒ n = 2

⇒ CTPT của Y: C2H4O2

⇒ CTCT của Y: HCOOCH3

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.

Giải

Ta có:

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Vì khi đốt cháy X thu được nH2O = nCO2 nên X là este no đơn chức

Gọi công thức của este no, đơn chức là: CnH2nO2 (n ≥ 2)

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Theo đề bài, ta có: Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 ⇒ n = 3

Vậy công thức phân tử của X là: C3H6O2

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần dùng hết 45 ml O2, thu được VCO2 : VH2O = 4 : 3. Ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Công thức của este đó là :

A. C8H6O4     B. C4H6O2.

C. C4H8O2     D. C4H6O4.

Giải

Đối với các chất khi và hơi, tỉ lệ về thể tích bằng tỉ lệ về số mol nên có thể áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố theo thể tích của các chất.

Theo giả thiết suy ra : VH2O = 30 ml ; VCO2 = 40 ml

Sơ đồ phản ứng :

CxHyOz + O2 → CO2 + H2O

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố cho các nguyên tố C, H, O ta có :

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Vậy este có công thức là C4H6O2.

Bài tập

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,1 g hợp chất hữu cơ đơn chức X, thu được 2,2 g CO2 và 0,9 g H2O. X có khả năng tham gia phản ứng với NaOH. Số đồng phân của X là:

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

Lời giải:

Đáp án D

Ta có: nCO2 = nH2O = 0,05 mol

mX = mO + mC + mH

⇒ nO = Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 0,025 mol

⇒ C: H: O = 0,05: 0,1: 0,025 = 2 : 4 : 1

X là hợp chất đơn chức tham gia phản ứng với NaOH

⇒ X có CTPT C4H8O2 là este hoặc axit

Các đồng phân: HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3;

C3H7COOH; CH3(CH3)CH2COOH.

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là:

A. 2     B. 5     C. 6     D. 4.

Lời giải:

Số mol CO2 bằng số H2O bằng 0,005 nên X là este no, đơn chức CnH2nO2.

CnH2nO2 → nCO2

Ta có hệ : Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Số este đồng phân của X là 4.

HCOOCH2CH2CH3 ; HCOOCH(CH3)CH3 ; CH3COOCH2CH3 ; CH3CH2COOCH3.

Câu 3. Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là :

A. 25%     B. 27,92%     C. 72,08%     D. 75%.

Lời giải:

Hỗn hợp X gồm CH3COOCH=CH2; CH3COOCH3; HCOOC2H5.

Đặt công thức chung của ba chất là Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

⇒ nCH3COOC2H3 = 0,13 – 0,12 = 0,01 mol.

% nCH3COOC2H3 = 25%.

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản ứng thu được 18 gam kết tủa và dung dịch X. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu đã thay đổi như thế nào ?

A. Tăng 2,70 gam.     B. Giảm 7,74 gam.

C. Tăng 7,92 gam.     D. Giảm 7,38 gam.

Lời giải:

Các chất đề cho đều có dạng CnH2n-2O2. Đặt công thức phân tử trug bình của các chất là Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Sơ đồ phản ứng :

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Vậy dung dịch sau phản ứng giảm so với dung dịch X là :

mCaCO3 - (mCO2 + mH2O) = 7,38 gam.

Câu 5. Đốt cháy 6 gam este E thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết E có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3. Công thức cấu tạo của E là :

A. CH3COOCH2CH2CH3     B. HCOOCH2CH2CH3.

C. HCOOC2H5.     D. HCOOCH3.

Lời giải:

Đốt cháy E thu được nH2O = nCO2 = 0,2 mol nên E là este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử là CnH2nO2.

Sơ đồ phản ứng :

Cách giải bài tập phản ứng đốt cháy este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

⇒ n = 2 ⇒ E là C2H4O2 (HCOOCH3).

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X chỉ chứa nhóm chức este ta thu được 4.48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. CTPT của este X có thể là:

A. C6H8O2

B. C4H8O4

C. C2H4O2

D. C3H6O2

Lời giải:

Ta có: nCO2 = 0,2 mol ; nH2O = 0,2 mol

0,1 mol este khi chất tạo ra 0,2 mol CO2 và 0, 2mol H2O nên este là C2H4O2.

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

este-lipit.jsp

Giải bài tập lớp 12 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên