Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) - Global SuccessLời giải bài tập Unit 16 lớp 4 Lesson 2 (trang 42, 43) trong Unit 16: Weather Tiếng Anh lớp 4 Global Success hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 4.

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) - Global Success

Quảng cáo

1 (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và nhắc lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Hướng dẫn dịch:

a.

- Thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tiết hôm nay nắng.

Quảng cáo

b.

- Thật tốt. Con có muốn đi công viên nước với mẹ không?

- Tuyệt. Hãy đi thôi nào.

2 (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen, point and say. (Nghe, chỉ và nói)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Quảng cáo

Gợi ý:

a. Do you want to go to the food stall? - Great! Let’s go.

b. Do you want to go to the bookshop? - Sorry, I can’t.

c. Do you want to go to the supermarket? - Great! Let’s go.

d. Do you want to go to the bakery? - Sorry, I can’t.

Hướng dẫn dịch:

a. Bạn có muốn đến quầy bán đồ ăn không? - Tuyệt vời! Đi nào.

b. Bạn có muốn đến hiệu sách không? - Xin lỗi, tôi không thể.

c. Bạn có muốn đi siêu thị không? - Tuyệt vời! Đi nào.

d. Bạn có muốn đến tiệm bánh không? - Xin lỗi, tôi không thể.

3 (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s talk. (Hãy nói)

Quảng cáo

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Gợi ý:

- Do you want to go to the bakery?

- Sorry, I can’t.

Hướng dẫn dịch:

- Bạn có muốn đến tiệm bánh không?

- Xin lỗi, tôi không thể.

4 (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Listen and match. (Nghe và nối.)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1. b

2. a

Nội dung bài nghe:

1. A: What's the weather like today, Ben?

B: It's sunny.

A: Nice! Do you want to go to the bakery?

B: Great! Let's go.

2. A: Do you want to go to the water park, Lucy?

B: Sorry, I can't. I can't swim.

A: Let's go to the bookshop.

B: OK. Let's go.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Thời tiết hôm nay thế nào Ben?

B: Trời nắng.

Đ: Tốt lắm! Bạn có muốn đến tiệm bánh không?

B: Tuyệt vời! Đi nào.

2. A: Bạn có muốn đi công viên nước không, Lucy?

B: Xin lỗi, tôi không thể. Tôi không biết bơi.

A: Chúng ta hãy đi đến hiệu sách.

B: Được rồi. Đi nào.

5 (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Look, complete and read. (Nhìn, hoàn thành và đọc)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

Đáp án:

1.

A: What’s the weather like today?

B: It’s sunny.

A: Lovely! Do you want to go to the bookshop?

B: Great! Let’s go.

2.

A: Look! It’s sunny today.

B: Yes, it is.

A: Do you want to go tho the water park with me?

B: Sorry, I can’t. I’m doing my homework.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Thời tiết hôm nay thế nào?

B: Trời nắng.

A: Dễ thương thật! Bạn có muốn đến hiệu sách không?

B: Tuyệt vời! Đi nào.

2.

A: Nhìn này! Hôm nay trời nắng.

B: Ừ, đúng vậy.

A: Bạn có muốn đi công viên nước với tôi không?

B: Xin lỗi, tôi không thể. Tôi đang làm bài tập về nhà của tôi.

6 (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 4 Global Success): Let’s play. (Hãy chơi.)

Tiếng Anh lớp 4 Unit 16 Lesson 2 (trang 42, 43) | Tiếng Anh lớp 4 Global Success

(Học sinh thự hành trên lớp)

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 16: Weather hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 Global Success (bộ sách Kết nối tri thức) hay khác:

Xem thêm các bài học Tiếng Anh 4 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 | Soạn Tiếng Anh 4 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 4 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-16-lets-go-to-the-book-shop.jsp


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên