Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác - Toán lớp 11Trắc nghiệm tập xác định, tập giá trị của hàm số lượng giác

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số y = (sinx + 2)/ (sinx.cos2x)

A. D = R\ {kπ/2, k ∈ Z}        B. D = R \ {π/2+kπ, k ∈ Z}

C. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}        D. D = R\ {kπ, k ∈ Z}

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 2: Tập xác định D của hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R\ {-π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R        D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 3: Tìm tập xác định của hàm số sau: y = 2017/sinx

A. D = R        B. D = R\ {kπ, k ∈ Z}

C. D = R\{0}        D. D = R\ {π/2+kπ, k ∈ Z}

Đáp án: B

ĐKXĐ sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ kπ , k ∈ Z. Đáp án B

Bài 4: Tìm tập giá trị của hàm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R        B. D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R\{0}        D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: A

Hàm cot xác định trên toàn bộ R nên tập giá trị D = R. Đáp án A

Bài 5: Tìm tập xác định của hàm số sau Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = [0,2π]        B. D = ∅

C. D = R        D. D = [-2,+∞]

Đáp án: C

ĐKXĐ: sinx + 2 ≥ 0 (luôn đúng do sinx ≥ -1). Đáp án C.

Bài 6: Hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án không xác định trong tập nào sau đây?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 7: Hàm số y = 1/sinx không xác định trong tập nào sau đây?

A. D ={-π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R        D. D = {π+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: D

Từ bài 3 ta có đáp án là D.

Bài 8: Hàm số y = tanx xác định trong tập nào sau đây?

A. D = {-π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R        D. D = {π+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: A

ĐKXĐ cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ π/2+ kπ, k ∈ Z. Đáp án A.

Bài 9: Tìm tập giá trị của hàm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = [0,+∞)        B. D = ∅

C. D = R        D. D = [1,√3]

Đáp án: D

Ta có -1 ≤ sinx ≤ 1 nên 1 ≤ sinx+2 ≤ 3. Đáp án D.

Bài 10: Tìm tập giá trị của hàm số sau: y = 2017/sinx

A. D = R\ {0}        B. D = [-2017,2017]

C. D = R D.        D = (-∞,-2017]∪[2017,+∞)

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 11: Tìm tập giá trị của hàm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R\ {0}        B. D = [0,1]

C. D = R        D. D =[0,+∞)

Đáp án: B

Ta có -1 ≤ sinx ≤ 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Bài 12: Tìm tập xác định của hàm số sau Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R\ {-π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = R\ {-π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R        D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: C

Ta có -1 ≤ sinx ≤ 1 nên (2 – sinx) ∈ [1,3] (luôn dương) nên hàm số đã cho luôn xác định trên toàn bộ R. Đáp án C

Bài 13: Tìm tập giá trị của hàm số sau Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = [1,√3]        B. D = [0,1]

C. D = R        D. D = [0,√3]

Đáp án: A

Từ bài 12 ta có tập giá trị của hàm số đã cho là [1,√3]. Đáp án A

Bài 14: Tìm tập xác định của hàm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R\ {-π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = (-∞,2]

C. D = R        D. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

Đáp án: C

Ta có - 1 ≤ sin(x+2) ≤ 1 nên 1- sin(x+2) ≥ 0 với mọi x. Đáp án C.

Bài 15: Tìm tập xác định của hàm số sau: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

A. D = R\ {π/2+kπ, k ∈ Z}        B. D = R\ {π/2+k2π, k ∈ Z}

C. D = R        D. D = R\ {π+kπ, k ∈ Z}

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán 11 có đáp án

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 11 Đại số, Giải tích và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số, Giải tích 11 và Hình học 11.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


ham-so-luong-giac.jsp