15 Bài tập Hình Trụ, Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án

Với 15 Bài tập Hình Trụ, Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm Bài tập Hình Trụ, Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.

15 Bài tập Hình Trụ, Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án

Câu 1: Cho hình trụ có chu vi đáy là 8π và chiều cao h = 10. Tính thể tích hình trụ:

Quảng cáo

A. 80π

B. 40π

C. 160π

D. 150π

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 4 (cm) và chiều cao h = 5 (cm). Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 40π

B. 30π

C. 20π

D. 50π

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình trụ là:

Sxq = 2πRh = 2π.4.5 = 40π (cm2)

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 8cm và diện tích toàn phần 564π cm2. Tính chiều cao của hình trụ:

A. 27cm

B. 27,25cm

C. 25cm

D. 25,27cm

Lời giải:

Ta có diện tích toàn phần của hình trụ:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Quảng cáo

Câu 4: Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Nếu ta tăng chiều cao lên hai lần và giảm bán kính đáy đi hai lần thì:

A. Thể tích hình trụ không đổi

B. Diện tích toàn phần không đổi

C. Diện tích xung quanh không đổi

D. Chu vi đáy không đổi

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 5: Hộp sữa Ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 12cm và đường kính đáy h = 8cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy π ≃ 3,14

A. 110π (cm2)

B. 128π (cm2)

C. 96π (cm2)

D. 112π (cm2)

Lời giải:

Diện tích toàn phần của hộp sữa:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Quảng cáo

Câu 6: Chiều cao của 1 hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là 628cm2. Tính thể tích hình trụ.

A. 1000π

B. 100π

C. 500π

D.Đáp án khác

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 7: Một hình trụ có bán kính đáy R = 2cm và diện tích xunh quanh là Sxq = 100π . Tính diện tích toàn phần của hình trụ?

A. 140π

B. 104π

C. 120π

D. 108π

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 8: Tính diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi đường tròn đáy là 4π và chiều cao h =2.

A. 12π

B.

C.

D. 16π

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Quảng cáo

Câu 9: Cho một hình trụ có diện tích xung quanh bằng diện tích hai đáy. Khi đó:

A. r = 2h

B. h = 2r

C. h = 4r

D. r = h

Lời giải:

Vì diện tích xung quanh bằng diện tích hai đáy nên:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 10: Nếu tăng bán kính đáy của hình trụ lên 4 lần và giữ nguyên chiều cao thì thể tích mới của hình trụ”

A. Gấp 4 lần

B. Gấp 8 lần

C. Gấp 12 lần

D. Gấp 16 lần

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D.

Câu 11: Cho hình trụ có bán kính đáy R = 12 cm và diện tích toàn phần 672π cm2. Tính chiều cao của hình trụ

A. 16cm     

B. 18cm     

C. 8cm       

D. 20cm

Lời giải:

Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Nếu ta tăng chiều cao lên hai lần và giảm bán kính đáy đi hai lần thì

A. Thể tích hình trụ không đổi           

B. Diện tích toàn phần không đổi

C. Diện tích xung quanh không đổi    

D. Chu vi đáy không đổi

Lời giải:

Chiều cao mới của hình trụ là h’ = 2h; bán kính mới là Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án

Hình trụ mới có:

Chu vi đáy Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án = C nên Phương án D sai

Diện tích toàn phần Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án nên Phương án B sai

Thể tích Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án nên Phương án A sai

Diện tích xung quanh Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án nên Phương án C đúng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Chọn câu đúng. Cho hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h. Nếu ta giảm chiều cao đi chín lần và tăng bán kính đáy lên ba lần thì

A. Thể tích hình trụ không đổi           

B. Diện tích toàn phần không đổi

C. Diện tích xung quanh không đổi    

D. Chu vi đáy không đổi

Lời giải:

Chiều cao mới của hình trụ là Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án; bán kính đáy mới là R’ = 3R

Hình trụ mới có:

Chu vi đáy 2πR’ = 2π.3R = 6πR = 3.2πR = 3C nên phương án D sai

Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án

Thể tích Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án nên phương án A đúng

Diện tích xung quanh Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án nên phương án C sai

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 12cm và đường kính đáy là d = 8cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy π ≈ 3,14

A. 110π  (cm2)

B. 128π  (cm2)

C. 96π  (cm2)

D. 112π  (cm2)

Lời giải:

Bán kính đường tròn đáy R = Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án = 4cm nên diện tích một đát Sd = πR2 = 16π (cm2)

Ta có diện tích xung quanh của hình trụ Sxq = 2πRh = 2π.4.12 = 96 (cm2)

Vì hộp sữa đã mất nắp nên diện tích toàn phần của hộp sữa

Stp = 96π + 16π = 112π (cm2)

Đáp án cần chọn là: D

*Chú ý: Một số bạn sẽ tính diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh với diện tích hai đáy nhưng hộp sữa ở đây đã mất nắp nên chỉ còn một đáy. Khi tính ta chỉ cần lấy tổng diện tích xung quanh với diện tích một đáy

Câu 15: Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao h = 10cm và đường kính đáy là d = 6cm. Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy π ≈ 3,14

A. 110π  (cm2)

B. 129π  (cm2)

C. 96π  (cm2)

D. 69π  (cm2)

Lời giải:

Bán kính đường tròn đáy R = Trắc nghiệm Hình Trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ có đáp án = 3cm nên diện tích một đát Sd = πR2 = 9 (cm2)

Ta có diện tích xung quanh của hình trụ Sxq = 2πRh = 2π.3.10 = 60 (cm2)

Vì hộp sữa đã mất nắp nên diện tích toàn phần của hộp sữa

Stp = 9π + 60π = 69π  (cm2)

Đáp án cần chọn là: D

*Chú ý: Một số bạn sẽ tính diện tích toàn phần bằng tổng diện tích xung quanh với diện tích hai đáy nhưng hộp sữa ở đây đã mất nắp nên chỉ còn một đáy. Khi tính ta chỉ cần lấy tổng diện tích xung quanh với diện tích một đáy

Xem thêm lý thuyết và các dạng bài tập Toán lớp 9 có lời giải hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.