Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Câu 1: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa khi ?

Quảng cáo

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Chọn đáp án D.

Câu 2: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa khi ?

A. x < 1        B. x ≥ 3/2        C. 1 ≤ x ≤ 3/2        D. x ≥ -7

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Chọn đáp án C.

Câu 3: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa khi ?

Quảng cáo

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 4: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa khi ?

A. x ∈ R        B. x > 4        C. x ≤ 4        D. x ∈ R\{4}

- Vì biểu thức trong căn bậc ba luôn tồn tại với mọi x ∈ R

Nên Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa với mọi x ∈ R

Chọn đáp án A.

Câu 5: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 có nghĩa khi ?

Quảng cáo

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Chọn đáp án D.

Câu 6: Kết quả của phép tính Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là?

A. 6        B. 4√2        C. -4√2        D. -6

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 7: Kết quả của phép tính Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là ?

A. 2        B. -4        C. 4        D. √2

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Chọn đáp án C.

Câu 8: Kết quả của phép tính Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là ?

A. √5        B. 2√5        C. 0        D. 1

Ta có

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Nên:

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Chọn đáp án D.

Câu 9: Kết quả của phép tính Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là ?

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 10: Kết quả của phép tính Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là ?

A. A = 1        B. A = -1        C. A = √2        D. A = 0

Đặt:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 11: Phương trình √x = a vô nghiệm khi ?

A. a = 0        B. a > 0        C. a < 0        D. a ≠ 0

Phương trình √x = a có nghiệm ⇔ a ≥ 0

⇒ Đáp án A, B sai

    + Với a ≠ 0 ta vẫn có thể xảy ra trường hợp a > 0 nên với a ≠ 0 phương trình có nghiệm.

⇒ Với a < 0 phương trình √x = a vô nghiệm.

Chọn đáp án C.

Câu 12: Căn bậc hai số học của 9 là ?

A. 3        B. -3        C. ±3        D. 81

Ở đây, ta phải nhớ: số a không âm thì chỉ có một căn bậc hai số học và số a đó có hai căn bậc hai là ±√a.

Căn bậc hai số học của 9 là 3 và 3 > 0; 32 = 9

Chọn đáp án A.

Câu 13: So sánh 9 với √79, ta được kết luận đúng nào ?

A. 9 < √79        B. 9 = √79

C. 9 > √79        D. Không so sánh được

Ta có 81 > 79 ⇒ √81 > √79 ⇒ 9 > √79

Chọn đáp án C.

Câu 14: Rút gọn biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 bằng ?

A. 3ab2        B. 3a2b        C. 3|a|b2        D. 3a|b2|

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

(Vì chưa có điều kiện của a và b2 ≥ 0 ∀ b)

Chọn đáp án C.

Câu 15: Biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 với y < 0 được rút gọn là ?

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 16: Rút gọn biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 với x < 4 là ?

A. 5 - x        B. 3 - x        C. 3 + x        D. x - 4

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 17: Nếu Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 thì giá trị của x là ?

A. x = 11        B. x = -1        C. x = 121        D. x = 4

Điều kiện: x ≥ 0

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

⇔ 5 + √x = 16

⇔ √x = 11 ⇔ x = 121

Chọn đáp án C.

Câu 18: Giá trị của x để Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 là?

A. x = 2        B. x = 4        C. x = 13        D. x = 11

Điều kiện: x ≥ -1/2

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 19: Nếu Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 thì giá trị của x là ?

A. x = 3        B. x = 9/5        C. x = 9        D. x = 4

Điều kiện: x ≥ 0

Ta có:

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

⇔ 3√x - 2√x = 3

⇔ √x = 3 ⇔ x = 9

Kết hợp điều kiện ta được x = 9.

Chọn đáp án C.

Câu 20: Giá trị của biểu thức Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9 khi a = 2 và b = -√3, bằng giá trị nào sau đây ?

A. 6(2 + √3)        B. 6(2 - √3)

C. 3(2 + √3)        D. 3(2 - √3)

Ta có

Bài tập trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 chọn lọc, có đáp án - Toán lớp 9

Với a = 2 và b = -√3, ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 21: Giá trị của x để biểu thức Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết nhận giá trị nguyên?

A. {1; 2}        B. {0; 1}        C. {2; 4}        D. {0; 4}

Điều kiện: x ≥ 0

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án B.

Câu 22: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết là ?

A. 3        B. 1        C. √3        D. √2

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 23: Cho phương trình Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết, nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = 5

B. Phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1.x2 = -9

C. Nghiệm của phương trình đã cho thỏa mãn x ∈ [-1; 5]

D. Phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 - 9/x2 = 4

Điều kiện:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Kết hợp điều kiện ta thấy hai giá trị trên đều thỏa mãn điều kiện.

Khi đó ta có Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 24: Kết quả của rút gọn biểu thức

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtlà?

A. A = 1        B. A = √x + √y

C. A = √x - √y        D. A = 2√y

Điều kiện: x ≥ 0; y ≥ 0; x + y > 0

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy A = 1

Chọn đáp án A.

Câu 25: Cho biểu thức

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết(với x ≥ 0; x ≠ 1 và x ≠ 1/4).

Tìm giá trị của x để B < 0.

A. 0 < x < 1/4        B. 0 ≤ x < 1/4

C. x > 1/4        D. x ≤ 0

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 26: Cho biểu thức

A = Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Nếu Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết thì Max A bằng ?

A. 9        B. 3        C. 36        D. 18

Điều kiện Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 27: Cho biểu thức Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết biết x + y = 8. Giá trị lớn nhất của biểu thức là ?

A. 1        B. √2        C. √3        D. √5

Áp dụng BĐT Bunhia – copxki ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 28: ChoTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết Tính giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A = 6        B. A = 3        C. A = 5        D. A = 7

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Câu 29: Cho biểu thức A = (x3 + 12x - 31)2012. Tính giá trị của A tại

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A = 22012        B. A = 1        C. A = 21006        D. 0

Ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 30: Nghiệm của phương trình

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtlà ?

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điều kiện x ∈ [-5; 3]

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

ĐặtTrắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án B.

Câu 31: Cho biểu thức

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Với giá trị nào của x thì A > 1

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điều kiện x ≥ 0; x ≠ 1; x ≠4.

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C.

Câu 32: Giá trị x, y, z để thỏa mãn

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiếtlà ?

A. x = 1; y = 3; z = 2        B. x = 1; y = 2; z = 4

C. x = 4; y = 3; z = 2        D. x = 1; y = 2; z = 2

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 33: Cho các biểu thức Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết và Q(x) = x + √x + 3. Tìm số nguyên x0 sao cho P(x0) và Q(x0) là các số nguyên, đồng thời P(x0) là ước của Q(x0).

A. x0 = 4        B. x0 = 1        C. x0 = 3        D. x0 = 2

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A.

Câu 34: Cho biểu thức

P = Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Tìm giá trị tự nhiên m để P là số tự nhiên ?

A. m = 9        B. m = 4        C. m ∈ {4; 9}        D. m = 1

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Thử lại, với m= 4 thì P =3 ( thỏa mãn)

Với m = 0 thì P = -1 ( không là số tự nhiên).

Với m = 9 thì P = 2 ( thỏa mãn)

Vậy m = 4 hoặc m = 9.

Chọn đáp án C.

Câu 35: Cho x, y, z > 0 thỏa mãn xy + yz + zx = 1. Tính giá trị của biểu thức:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. A = 1        B. A = 3        C. A = 2        D. A = 0

Vì x, y ,z > 0 nên x + y > 0; y + z > 0 và x + z > 0

Ta có:

Trắc nghiệm Chương 1 Đại Số 9 (nâng cao) - Bài tập Toán lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Khi đó

A = x(y + z) + y(x + z) + z(x + y)

= xy + xz + xy + yz + xz + zy = 2(xy + yz + zx) = 2

Chọn đáp án C.

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k7