Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 10: Space travel

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 10 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. astronaut    B. astronomy    C. astronomer    D. astrology

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /æ/

Question 2: A. satellite    B. microgravity    C. meteorite    D. orbit

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ʃ/

Question 3: A. rinseless    B. guess    C. mission    D.miss

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /s/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 4: A. train    B. tale    C. mine    D. rain

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ai/

Question 5: A. die    B. bicycle    C. high    D. min

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 6: A. meet    B. feed    C. speed     D. fit

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 7: A. limit    B. lipid    C. treat    D. hit

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /i/. Đáp án C phát âm là /i:/

Question 8: A. curve    B. term     C. gear     D. herm

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phát âm là /ɪə/

Question 9: A. truck    B. drunk    C. mug     D. dark

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ʌ/. Đáp án D phát âm là /ɑː/

Question 10: A. sign    B. light     C. bye     D. tin

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 11: A. traffic     B. pavement     C. plane     D. station

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /ei/. Đáp án A phát âm là /æ/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 1: A.habitable    B.experiment     C.simulated    D.missionary

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2: A.observatory    B.historical     C.activity    D.parabolic

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 3: A. astronomy    B.astronomer    C.astronomic    D.emergency

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 2 .

Question 4: A. satellite    B.meteorite    C.maintenance    D.adventure

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-space-travel.jsp