Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 10: Space travel

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Question 1: That’s my friend, ................ comes from Japan.

A. which    B. who    C. whom    D. where

Đáp án: C

Đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 2: The plants which ................ in the living room need a lot of water.

A. are    B. be    C. is    D. was

Đáp án: A

Chủ ngữ số nhiều nên toboe là “are”

Question 3: She’s the woman ................ sister looks after the baby for us.

A. who    B. which    C. that’s    D. whose

Đáp án: D

Thay thế tính từ sở hữu nên dùng đại từ quan hệ “whose”

Question 4: That’s the doctor for ................ Cliff works.

A. that    B. which    C. whom    D. whose

Đáp án: C

Dùng đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 5: Marie, ................ I met at the party, called me last night.

A. that    B. whom    C. which    D. whose

Đáp án: B

Dùng đại từ quan hệ thay thế tân ngữ chỉ người

Question 6: A ………. is an enormous system of stars in outer space.

A.universe    B.solar system    C.comet    D.galaxy

Đáp án: D

Dịch: Thiên hà là một hệ thống sao khổng lồ ngoài vũ trụ.

Question 7: In July of 1975, the first US-Soviet joint ……… occurred with the Apollo-Soyuz project.

A.mission    B.performance    C.company    D.relation

Đáp án: A

Dịch: Vào tháng 7 năm 1975, nhiệm vụ chung đầu tiên giữa Mỹ và Liên Xô đã xảy ra với dự án Apollo-Soyuz.

Question 8: Aircraft flying in …….. arcs create microgravity for tests and simulations that last 20-25seconds.

A.circular    B.parabolic    C.straight    D.oval

Đáp án: D

Dịch: Máy bay bay trong vòng cung hình bầu dục tạo ra trọng lực cho các thử nghiệm và mô phỏng kéo dài 20-25 giây.

Question 9: Yuri Gagarin became the first person to eat and drink in …………

A.weightless    B.gravity    C.specific gravity    D.microgravity

Đáp án: A

Dịch: Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên ăn và uống trong môi trường không trọng lượng.

Question 10: I passed all my exams - I’m …………!

A.over the moon    B.once in a blue moon

C.out of this world    D.the sky’s the limit

Đáp án: A

To be over the moon (vô cùng sung sướng)

Question 11: He’s so brilliant and he can do anything - ……….

A.it’s over the moon    B.once in a blue moon

C.out of this world    D.the sky’s the limit

Đáp án: C

Out of this world: vô cùng tốt

Question 12: Pham Tuan said everything quite strange although he ……….. when he was on the ground.

A. prepared    B. has prepared

C. had prepared    D. prepared

Đáp án: C

Hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ

Question 13: Mukai Chiaki, the first female Japanese astronaut, ……….. 15 days aboard the space shuttle Columbia in space before it …….. to the Earth on July 23,1994.

A.spent - had returned    B.had spent - returned

C.was spending - was returning    D.spent - was returning

Đáp án: B

Hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ

Question 14: Today, the menu on the ISS includes more than 100 items …….. astronauts can choose their daily meals before they fly into space.

A.which    B.from which    C.in which    D.where

Đáp án: B

Dịch: Ngày nay, thực đơn trên ISS bao gồm hơn 100 món mà các phi hành gia có thể chọn bữa ăn hàng ngày trước khi họ bay vào vũ trụ.

Question 15: Do you know the reason ……. humans are interested in Mars and other planets in thesolar system?

A.which    B.that    C.why    D.whose

Đáp án: C

Dịch: Bạn có biết lý do tại sao con người quan tâm đến Sao Hỏa và các hành tinh khác trong hệ thống luận đề không?

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-10-space-travel.jsp