Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 12: My future career

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 12 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others.

Question 1: A. confidence    B. celebrate    C. effective    D. handicapped

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Question 2: A. pesticide    B. maintenance    C. messenger    D. consumption

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 3: A. benefit    B. badminton    C. beverage    D. ambition

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 4: A. decorate    B. delicious    C. decisive    D. construction

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 5: A. business    B. embarrass     C. dominant     D. decorate

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm số 1. Đáp án B trọng âm số 2.

Question 6: A. guarantee    B. inhibit     C. illegal     D. invader

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 2. Đáp án A trọng âm số 3.

Question 7: A. littering     B. serious    C. spacious     D. abundant

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm số 1. Đáp án D trọng âm số 2.

Question 8: A. polite     B. funny    C. lovely    D. busy

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, D, C trọng âm số 1. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 9: A. describe     B. enter    C. agree     D. replace

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C trọng âm số 2. Đáp án B trọng âm số 1.

Question 10: A. station    B. student    C. disease     D. winter

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 2.

Bài 2. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A.certificate    B.education    C.cultivation    D.patient

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là ei/. Đáp án A phát âm là /ə/

Question 2: A.bundle    B.customer    C.burn    D.understand

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D phát âm là /ʌ/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 3: A.architect    B.chef    C.mechanic    D.chemistry

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án C, A, D phát âm là /k/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 4: A. nervous    B. scout     C. household     D. mouse

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /aʊ/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 5: A. safety    B. tasty     C. pancake     D. nature

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /æ/

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Hơn 5000 bạn đã học và tiến bộ tại VietJack chỉ với 2k/ 1 ngày. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-my-future-career.jsp