Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 12: My future career

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the correct answer A, B, or c to complete each sentence.

Quảng cáo

Question 1: I said that I remembered _____with him in a handicraft village, but he said I was mistaken.

A. to work    B. working    C. work

Đáp án: B

Remember Ving (nhớ đã làm gì)

Question 2: Don't forget _____ your identity card with you to the interview.

A. taking     B. take    C. to take

Đáp án: C

Forget + to V (quên phải làm gì)

Question 3: Would you mind _____ me through to the manager, please?

A. putting    B. to put    C. put

Đáp án: A

Mind + Ving (phiền khi làm gì)

Quảng cáo

Question 4: Remember _____ smartly when you attend an interview.

A. dress    B. to dress     C. dressing

Đáp án: B

Remember + to V (nhớ phải làm gì)

Question 5: I tried _____some essential skills before applying for that job.

A. to master    B. master     C. mastered

Đáp án: A

Try + to V (cố hết sức làm gì)

Question 6: My boss promised ¬¬¬_____ me a pay rise but he broke the promise.

A. give     B. giving    C. to give

Đáp án: C

Promise + to V (hứa làm gì)

Question 7: He admitted not _____his colleagues well.

A. to treat     B. treating     C. treat

Đáp án: B

Admit + Ving (thừa nhận đã làm gì)

Quảng cáo

Question 8: The company tends _____ people with higher qualifications.

A. to employ    B. employ    C. employing

Đáp án: A

Tend + to V (định làm gì)

Question 9: You can learn a lot __________ the local area by talking to local people.

A.to     B.for    C.at     D.about

Đáp án: D

Learn about + N (học về điều gì)

Question 10: It’s good to have someone __________ you when you are visiting a new place.

A.lead     B.take     C.guide     D.bring

Đáp án: C

Dịch: Thật tốt khi có người hướng dẫn đến thăm một địa điểm mới.

Question 11: When you __________ your destination, your tour guide will meet you at the airport.

A.arrive     B.reach     C.get     D.achieve

Đáp án: B

Dịch: Khi bạn đến đích, hướng dẫn viên của bạn sẽ gặp bạn tại sân bay.

Question 12: It can be quite busy here during the tourist __________.

Quảng cáo

A.season     B.phase     C.period     D.stage

Đáp án: A

Tourist season (n) mùa du lịch

Question 13: Make sure you __________ a hotel before you come to our island, especially in the summer.

A.book     B.keep     C.put     D.buy

Đáp án: A

Dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn đặt một khách sạn trước khi bạn đến đảo của chúng tôi, đặc biệt là vào mùa hè.

Question 14: Most tourist attractions in London charge an admission __________.

A.fare     B.ticket     C.fee     D.pay

Đáp án: C

Admission fee (n) phí nhập học

Question 15: The hotel where we are __________ is quite luxurious.

A.living     B.existing     C.remaining     D.staying

Đáp án: D

Dịch: Khách sạn nơi chúng tôi đang ở khá sang trọng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-my-future-career.jsp