Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Reading

Unit 12: My future career

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Reading

Bài 1. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

Quảng cáo

An interview is never as (1)……… as your fears. For some (2)………, people imagine the interviewer is going to focus on every tiny mistake they make. In truth, the interviewer is as keen for the meeting to go well as you are. It is what makes his or her job (3)………

The secret of a good interview is preparing for it. What you wear is very important because it (4)……. the first impression. So (5)……. neatly, but comfortably. Make sure that you can deal with anything you are asked. Remember to prepare for questions that are certain to (6) ……….

Answer the questions fully and precisely. For instance, if one of your interests is reading, be prepared to (7)………..about the sort of books you like. However, do not learn all your answers off by (8)………. The interviewer wants to meet a (9)………, not a robot. (10)………. the fact that a job interview is so important, you should feel relaxed in order to succeed.

Question 1: A. good    B.bad    C.well    D.worse

Đáp án: B

So sánh bằng với tính từ

Quảng cáo

Question 2: A. reason    B.explanation    C.idea D.excuse

Đáp án: A

For some reason (phrase) bởi một số lí do nào đó

Question 3: A. amazing    B.interested     C.pleased    D.enjoyable

Đáp án: A

Dịch: Đó là những gì làm cho công việc của mình tuyệt vời.

Question 4: A. does    B.brings    C.creates    D.indicates

Đáp án: C

Dịch: Những gì bạn mặc là rất quan trọng bởi vì nó tạo ra ấn tượng đầu tiên.

Quảng cáo

Question 5: A. have on    B. put on     C.dress     D.wear

Đáp án: C

Dress neatly (v) ăn mặc gọn gàng

Các đáp án khác đều cần có 1 tân ngữ theo sau “wear smt/ put on smt/ have smt on”

Question 6: A. come up    B. turn up    C.show up     D.put on

Đáp án: A

Come up (ph.v) xuất hiện

Question 7: A. discuss    B. chat    C.say    D.talk

Đáp án: B

Say st (v) nói cái gì;

Say to smb (v) nói với ai (không đi với giới từ “about”)

Talk about smt (v) nói/ kể về cái gì

Discuss about smt with smb (v) bàn bạc về cái gì với ai

Chat about smt (v) nói chuyện tán gẫu về cái gì

Question 8: A. accident    B. chance     C.heart     D.mind

Đáp án: C

Learn by heart (ph.v) học thuộc lòng

Quảng cáo

Question 9: A. somebody    B. human being    C.character    D.nature

Đáp án: B

a human being (n) một con người

Question 10: A. Despite    B. Although    C.Due to    D.As

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù thực tế là một cuộc phỏng vấn việc làm rất quan trọng, bạn nên cảm thấy thư giãn để thành công.

Bài 2. Read the passage, and choose the correct answer A, B, C or D for each question.

Career Preparation

Although you may think you are too young to worry about your future career, it is important that you start thinking about your life after high school right now so that you can take the steps necessary to any career you may choose. Some of these steps include choosing the right high school, enrolling in the necessary courses, earning good grades, getting work experience and building a resume. It can seem overwhelming trying to choose a career before you complete high school, but always keep in mind that it is never too late to change your career path and no one says you have to decide now.

There are lots of different factors that go into choosing a career path. To determine the occupation you want to enter, you need to consider your interests, how long you want to be in school, how much money you want to make, the type of work you want to do, the potential for job growth and job trends in the industry - sounds like a lot, but that is just the tip of the iceberg.

Each day you make many decisions - what to wear, who to hang out with, how to spend your time after school. Some of the decisions you make today can affect you for the rest of your life. Once you have figured out the things you like to do and the things you do well, you can begin exploring careers that include your interests and skills. Make a plan from the beginning, and once you have a plan, work the plan. Do the steps along the way each year to keep on track toward graduation and higher education.

Question 1: You may consider a future career now because …………..

A. you have to decide it immediately    B. it is necessary to have preparations

C. you can change your career path    D. you have nothing to worry about

Đáp án: B

Thông tin: …. it is important that you start thinking about your life after high school right now so that you can take the steps necessary to any career you may choose.

Dịch: Điều quan trọng là bạn bắt đầu nghĩ về cuộc sống của mình sau khi học cấp ba ngay bây giờ để bạn có thể thực hiện các bước cần thiết cho bất kỳ nghề nghiệp nào bạn có thể chọn.

Question 2: At high school, you can do all of the following things to prepare for your future career EXCEPT ………….

A. choosing the proper high school    B. enrolling in the necessary courses

C. earning good grades    D. learning by experience

Đáp án: A

Thông tin: Some of these steps include choosing the right high school, enrolling in the necessary courses, earning good grades, getting work experience and building a resume.

Dịch: Một số bước này bao gồm chọn trường trung học phù hợp, đăng ký các khóa học cần thiết, đạt điểm cao, có kinh nghiệm làm việc và xây dựng sơ yếu lý lịch.

Question 3: Once you have determined your interests and your strengths, you can ……………

A. identify the right career    B. identify your skills

C. make decisions in the future    D. know about the rest of your life

Đáp án: A

Thông tin: To determine the occupation you want to enter, you need to consider your interests, how long you want to be in school ….

Dịch: Để xác định nghề nghiệp bạn muốn vào, bạn cần xem xét sở thích của mình, bạn muốn ở trường bao lâu ….

Question 4: We can infer from the passage that …………….

A.each day we make decisions in order to know how to make them

B.whom we hang out with will follow the same career with us

C. there are some factors to identify the future career that we don’t know

D.we decide how much money we want to make in order to get a good job in the future

Đáp án: C

Thông tin: There are lots of different factors that go into choosing a career path.

Dịch: Có rất nhiều yếu tố khác nhau để đi vào con đường sự nghiệp.

Question 5: Making a plan from the beginning helps you …………

A. attend higher education    B. gradually achieve your goal

C. graduate from high school    D. have something to work

Đáp án: B

Thông tin: Make a plan from the beginning, and once you have a plan, work the plan. Do the steps along the way each year to keep on track toward graduation and higher education.

Dịch: Lập kế hoạch ngay từ đầu, và một khi bạn có kế hoạch, hãy lập kế hoạch. Thực hiện các bước trên đường mỗi năm để tiếp tục theo dõi tốt nghiệp và giáo dục đại học.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-my-future-career.jsp