Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Writing

Unit 12: My future career

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 12 (có đáp án): Writing

Bài 1. Choose the sentence that has the same meaning as the first one.

Question 1: In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.

Quảng cáo

A. Even though Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.

B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.

C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.

D. Although Mike didn’t speak French, he decided to settle in Paris.

Đáp án: D

Dịch: Mặc dù Mike didn nói tiếng Pháp, anh quyết định định cư tại Paris.

Question 2: Mr Ba was late for the meeting though he took a taxi.

A. Even though taking a taxi, Mr Ba was late for the meeting.

B. In spite of taking a taxi, but Mr Ba was late for the meeting.

C. Mr Ba was late for the meeting despite the fact that he took a taxi.

D. Mr Ba was late for the meeting although having taken a taxi.

Đáp án: C

Dịch: Ông Ba đã trễ cuộc họp mặc dù thực tế là ông đã đi taxi.

Question 3: We came to the meeting on time though the traffic was heavy.

Quảng cáo

A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.

B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.

C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.

D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.

Đáp án: B

Dịch: Mặc dù lưu lượng truy cập lớn, chúng tôi đã đến cuộc họp đúng giờ.

Question 4: Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert

A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.

B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.

C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.

D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.

Đáp án: C

Dịch: Mặc dù đi taxi, Bill đã đến muộn buổi hòa nhạc.

Question 5: Although she is rich, she can’t afford to buy the car.

A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.

B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.

C. The car is too expensive for her to buy.

D. She wants to buy the car but it costs a lot.

Đáp án: B

Dịch: Mặc dù cô ấy giàu có nhưng cô ấy có thể đủ khả năng để mua chiếc xe.

Quảng cáo

Question 6: Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.

A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.

D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

Đáp án: A

Dịch: Mặc dù cảm thấy mệt mỏi, Sue thức khuya nói chuyện với Jill.

Bài 2. Choose the best answer.

Question 1: Many young people are fond of ............... football and other kinds of sports.

A. play     B. to play     C. playing     D. played

Đáp án: C

To be fond of Ving (thích làm gì)

Question 2: They couldn’t help ........... when they heard the little boy singing a love song.

A. laughing    B. to laugh     C. laugh    D. laughed

Đáp án: A

S + couldn’t/can’t help + Ving (không thể ngưng làm gì)

Quảng cáo

Question 3: Your house needs ...............

A. redecorated    B. redecorating    C. being redecorated    D. to redecorate

Đáp án: B

Need + Ving (bị động: cần được làm gì)

Question 4: I remember ............... them to play in my garden.

A. to allow     B. allow    C. allowing    D. allowed

Đáp án: C

Remember + Ving (nhớ đã làm gì)

Question 5: It was a nasty memory. Do you remember both of us wearing sunglasses to avoid ...............by the supervisors?

A. to recognize    B. to be recognized    C. recognizing    D. being recognized

Đáp án: D

Avoid + Ving (tránh làm gì). Tuy nhiên câu này ta cần dạng bị động nên dùng being Ved

Question 6: I can’t bear thinking back of that time. I’d rather ............... equally.

A. treat    B. be treated    C. have treated    D. treating

Đáp án: B

Would rather + be Ved (nên được …..)

Question 7: Did you accuse Nam of ............... a plate? Well, I saw him ............... it off the table with his elbow.

A. break - knock    B. breaking - knocking

C. to break - to knock    D. breaking – knock

Đáp án: D

Accuse sb of Ving (buộc tội ai đó vì làm gì)

See sb do st (chứng kiến toàn bộ ai đó làm gì)

Question 8: We found it very difficult ............... with Gamma.

A. to work    B. work    C. working    D. worked

Đáp án: A

S + find + it = adj+ to V (ai đó cảm thấy như thế nào khi làm gì)

Question 9: I can’t read when I am traveling. It makes me ............... sick.

A. feel    B. to feel    C. felt    D. feeling

Đáp án: A

Make + sb + V (làm cho ai đó làm gì)

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-12-my-future-career.jsp