Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Unit 2: City life

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1: A. conduct   B. difficult   C. stuck   D. fun

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ʌ/. Đáp án B phát âm là /ə/

Question 2: A. metropolitan   B. polluted   C. forbidden   D. affordable

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /ə/. Đáp án D phát âm là /o/

Question 3: A. feature   B. culture   C. suggestion   D. statue

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /tʃ/. Đáp án D phát âm là /t/

Question 4: A. fabulous   B. packed   C. asset   D. canal

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /æ/. Đáp án D phát âm là /ə/

Question 5: A. metro   B.ocean   C. cosmopolitan   D. local

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, D, B phát âm là /əʊ/. Đáp án C phát âm là /o/

Question 6: A. delicious   B. facility   C. city   D. place

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /s/. Đáp án A phát âm là /ʃ/

Question 7: A. attraction   B. surface   C. lacquerware   D. artisan

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /æ/. Đáp án B phát âm là /i/

Question 8: A. weave   B. treat   C. deal   D. drumhead

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B phát âm là /i:/. Đáp án D phát âm là /e/

Question 9: A. sculpture   B. lantern   C. pottery   D. treat

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, D, B phát âm là /t/. Đáp án A phát âm là /tʃ/

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 1: A. populous   B. determine   C. forbidden   D. delicious

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 2: A. metropolitan   B. fascinatingly   C. multicultural   D. recreational

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 3. Đáp án B trọng âm 1.

Question 3: A. skyscraper   B. convenience   C. resident   D. vehicle

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 4: A. affordable   B. environment   C. variety   D. indicator

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 5: A. handicraft   B. lacquerware   C. artisan   D. pottery

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 1. Đáp án C trọng âm 1.

Question 6: A. historical   B. embroidery   C. authority    D. architecture

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-city-life.jsp