Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Writing có đáp án

Unit 2: City life

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Writing có đáp án

Choose the best option to complete the sentences.

Question 1: As she did so, her parents became ...............   

A. the angriest   B. the most angry

C. the more angry   D. angrier and angrier

Đáp án: D

Become + ADJ (so sánh hơn): trở nên …..

Dịch: Khi cô làm như vậy, cha mẹ cô đã trở nên ngày càng tức giận hơn.

Question 2: People should eat ............... and do ............. to reduce the risk of heart disease.

   A. less fat/ more exercise   B. less and less fat/ the more exercise

   C. the less fat/ the more exercise    D. fatter/ more exercise

Đáp án: A

Dịch: Mọi người nên ăn ít chất béo và tập thể dục nhiều hơn để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Question 3: He spent a year in India and loves spicy food ............... the food is, ............... he likes it.

A. The hotter/ the more and more

B. The hotter/the more

C. The more and more hot/ the more

D. The hottest/ the most

Đáp án: B

Cấu trúc so sánh càng càng: The + ADJ (so sánh hơn) …., the + ADJ (so sánh hơn) ……

Dịch: Anh ấy đã dành một năm ở Ấn Độ và yêu thích đồ ăn cay. Đồ ăn càng nóng, anh ấy càng thích.

Question 4: Of course you can come to the party ...............

A. The more the merrier   B. The more and the merrier

C. The more and merrier   D. The more and more merrier

Đáp án: A

Cụm: the more the merrier (càng đông càng vui)

Question 5: I feel ............... I did yesterday.

A. much more tired than   B. many more tired than

C. as many tired as    D. as more tired as

Đáp án: A

Các đáp án B, C, D đều sai ngữ pháp

Dịch: Tôi thấy mệt hơn hôm qua nhiều.

Question 6: She is ............... a spectator.

A. more an athlete than   B. more of an athlete than

   C. an athlete more than   D. an athlete of more than

Đáp án: B

Dịch: Cô ấy là một vận động viên hơn là một khán giả.

Question 7: His house is ............... mine.

   A. twice as big as    B. as twice big as

   C. as two times big as   D. as big as twice

Đáp án: A

Cấu trúc so sánh gấp số lần: S + V + số lần + so sánh bằng/so sánh hơn.

Dịch: Nhà của anh ta to gấp đôi nhà tôi.

Question 8: ................ live in Ho Chi Minh City than in the whole of the rest of the country.

A. As much as people   B. More people

C. As many as people   D. People more

Đáp án: B

Dịch: Nhiều người sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn trong toàn bộ phần còn lại của đất nước.

Question 9: It gets ............... to understand what the professor has explained.

A. the more difficult    B. more difficult than

C. difficult more and more   D. more and more difficult

Đáp án: D

Get + ADJ (so sánh hơn): trở nên …..

Dịch: Càng ngày càng khó hiểu những gì giáo sư đã giải thích.

Question 10: You must drive more slowly in built up areas ............... you drive in the city, it is ............... that you will have an accident.

A. The faster and faster/ the more

B. The faster/ the more probable

C. The more and more fast/ the more and more probable

D. The more fastly/ the probable

Đáp án: B

Cấu trúc so sánh càng càng: The + ADJ (so sánh hơn) …., the + ADJ (so sánh hơn) ……

Dịch: Bạn phải lái xe chậm hơn trong các khu vực xây dựng. Bạn lái xe trong thành phố càng nhanh thì càng có nhiều khả năng rằng bạn sẽ gặp tai nạn.

Question 11: The party was ............... I had expected.

A. more a hundred times funny than

B. a hundred times funny more than

C. a hundred times funnier than

D. a hundred times more funny than

Đáp án: C

Cấu trúc so sánh gấp số lần: S + V + số lần + so sánh bằng/so sánh hơn

Dịch: Bữa tiệc vui hơn gấp trăm lần tôi đã mong đợi.

Question 12: He finds physics ............... other science subjects.

A. far more difficult than   B. many more difficult than

C. too much more difficult than D. more much difficult than

Đáp án: A

Dùng “far” để thể hiện hơn nhiều (nhấn mạnh)

Dịch: Cậu ấy thấy vậy Lý thì khó hơn nhiều so với những môn khoa học khác.

Question 13: ............... he drank, ................ he became.

A. More/ more violent   C. The more/ the more violent

B. The most/ the most violent D. The less/ less violent

Đáp án: C

Cấu trúc so sánh càng càng: The + ADJ (so sánh hơn) …., the + ADJ (so sánh hơn) ……

Question 14: Mary was ............... of the two sisters.

A. the clever    B. as clever as

C. the cleverer   D. the cleverest

Đáp án: C

Dịch: Mary là người thông minh hơn trong 2 chị em.

Question 15: French is a ............... language to learn than English is.

A. difficult    B. more difficult

C. most difficult   D. more and more difficult

Đáp án: B

Dịch: Tiếng Pháp thì khó học hơn là tiếng Anh.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-city-life.jsp