Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 2: City life

Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

Complete the sentences using the given words.

Question 1: Tourists can see a wide .................... of hand-made things at the event.

A. lot   B. variety   C. many

Đáp án: B

Cụm: a wide variety of N (một số lượng lớn …..)

Dịch: Khách du lịch có thể thấy rất nhiều thứ làm bằng tay tại sự kiện.

Question 2: He was hired for the position because he is ....................

A. reliability   B. reliably   C. reliable

Đáp án: C

Vị trí trống cần tính từ.

Dịch: Anh ta được thuê cho vị trí này vì anh ta đáng tin cậy.

Question 3: There are many stores in the .................... area of the city.

A. downtown   B. suburb   C. mountain

Đáp án: A

Downtown: trung tâm Suburb: ngoại ô   Mountain: núi

Dịch: Có rất nhiều cửa hàng trong khu vực trung tâm của thành phố.

Question 4: Most big companies are built and developed in .................... areas.

A. urban   B. rural   C. mountainous

Đáp án: A

Dịch: Hầu hết các công ty lớn được xây dựng và phát triển tại các khu vực nông thôn.

Question 5: He wants to buy an .................... car because he doesn’t have much money.

A. expensive   B. affordable   C. rich

Đáp án: B

Dịch: Anh ta muốn mua một chiếc xe hơi giá cả phải chăng vì anh ta không có nhiều tiền.

Question 6: The research on tourism was .................... by scientists at the most famous national university.

A. conduction   B. conductive   C. conducted

Đáp án: C

Dịch: Nghiên cứu về du lịch được thực hiện bởi các nhà khoa học tại trường đại học quốc gia nổi tiếng nhất.

Question 7: New Zealand is one of the countries of ....................

A. Oceania   B. Asian   C. Asian and Pacific

Đáp án: C

Dịch: New Zealand là một trong những quốc gia của Châu Á và Thái Bình Dương.

Question 8: Economic .................... this year are better than those of last year.

A. indicator   B. indicators   C. indicative

Đáp án: B

Dịch: Các chỉ số kinh tế năm nay tốt hơn năm ngoái.

Question 9: Since changing the way of production, many craftsmen have voluntarily joined together to form ……….

A. cooperates   B. cooperation C. cooperatives D. cooperative

Đáp án: B

Dịch: Kể từ khi thay đổi cách sản xuất, nhiều thợ thủ công đã tự nguyện tham gia cùng nhau để thành lập tập đoàn.

Question 10: The artisan is delighted to ………. to you the craft of creating prints in an old-age style.

A.demonstrate B. explain   C. express   D. provide

Đáp án: B

Dịch: Các nghệ nhân rất vui mừng để giải thích cho bạn nghề thủ công tạo ra các bản in theo phong cách cũ.

Question 11: ……… a majority of Vietnamese small and medium enterprises do not have in-house designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.

A. While   B. Since   C. Due to   D. Despite the fact

Đáp án: B

Dịch: Do phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam không có nhà thiết kế nội bộ hoặc nhân viên thiết kế chuyên ngành, họ phải thuê các nhà thiết kế tự do.

Question 12: ……… a large number of the country's craft villages are suffering from a shortage of human resources and difficulties in building brand recognition, many international organizations have had projects to help them.

A. However   B. But   C. Even   D. Although

Đáp án: D

Dịch: Mặc dù một số lượng lớn các làng nghề của đất nước đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực và khó khăn trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu, nhiều tổ chức quốc tế đã có các dự án để giúp đỡ họ.

Question 13: Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours ………. they can meet customers' demands.

A. so   B. so that   C. but   D. in order

Đáp án: B

So that + mệnh đề (để mà …..)

Dịch: Ngày nay, các nghệ nhân Tân Châu có thể sản xuất lụa nhiều màu để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Question 14: The bronze casting craft in Viet Nam dated back from the age of King An Duong Vuong ………. ancient bronze arrowheads were made.

A. because   B. although   C. so    D. when

Đáp án: D

Dịch: Nghề đúc đồng ở Việt Nam có từ thời vua An Dương Vương khi đầu mũi tên bằng đồng cổ được chế tạo.

Question 15: In 1990, due to the change of the economic situation, many Dong Ho cooperatives had to ………….

A. close   B. close in   C. close down D. shut

Đáp án: C

Dịch: Năm 1990, do sự thay đổi của tình hình kinh tế, nhiều hợp tác xã Đông Hồ đã phải đóng cửa.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-2-city-life.jsp