Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Unit 3: Teen stress and pressure

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Phonetics and Speaking

Choose a word whose underline part is pronounced differently from the others.

Question 1: A. wandered   B. embroidered    C. embarrassed   D. preserved

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /d/. Đáp án C phát âm là /t/

Question 2: A. sculpture   B. failure    C. closure    D. structure

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /tʃə(r)/. Đáp án B phát âm là /ljə(r)/

Question 3: A. who       B. when       C. where       D. what

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /w/. Đáp án A phát âm là /h/

Question 4: A. columnist   B. frustrated   C. study   D. adulthood

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /ʌ/. Đáp án A phát âm là /o/

Question 5: A.helpline   B.empathise   C.embarrassed   D.depressed

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /e/. Đáp án D phát âm là /i/

Quảng cáo

Question 6: A. tense   B. decision   C. skill   D. house-keeping

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án C, B, D phát âm là /i/. Đáp án A phát âm là /e/

Question 7: A. stressed   B. tense       C. concentrate   D. self-aware

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /e/. Đáp án B là âm câm.

Question 8: A. delighted   B. helpline   C. advice   D. decision

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /i/

Question 9: A. classmate   B. pressure   C. embarrass   D. missing

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, D, C phát âm là /s/. Đáp án B phát âm là /ʃ/

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 1: A.empathise   B.embarrassed   C.cognitive   D.adulthood

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D trọng âm 1. Đáp án B trọng âm 2.

Question 2: A.disappointed   B.adolescence   C.environment   D.independence

Quảng cáo

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D trọng âm 3. Đáp án C trọng âm 2.

Question 3: A.neighbourhood   B.assignment   C.emotion   D.supportive

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm 2. Đáp án A trọng âm 1.

Question 4: A.experience   B.emotional   C.emergency   D.favourable

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 2. Đáp án D trọng âm 1.

Question 5: A. fabulous   B. skyscraper   C.lacquerware   D.determine

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 2.

Question 6: A. authenticity   B. cooperative   C.metropolitan   D.multicultural

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, B trọng âm 1. Đáp án D trọng âm 3.

Quảng cáo

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp