Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Writing

Unit 3: Teen stress and pressure

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Writing

Question 1: Nam wanted to know what time ...............

Quảng cáo

A. does the movie begin   B. did the movie begin

C. the movie begins    D. the movie began

Đáp án: D

Câu hỏi nhưng ở dạng tường thuật

Dịch: Nam muốn biết bộ phim bắt đầu lúc mấy giờ.

Question 2: I wondered ............... the right thing.

A. whether I was doing   B. if I am doing

C. was I doing    D. am I doing

Đáp án: A

Câu hỏi Yes/No đối với câu gián tiếp sử dụn If/Whether.

HTTD lùi tobe thành “was/were”

Dịch: Tôi tự hỏi tôi có đang làm đúng không.

Question 3: The scientist said the earth ............... the sun.

Quảng cáo

A. goes round    B. is going around

C. went around    D. was going around

Đáp án: C

Thì hiện tại đơn (diễn tả sự thật hiển nhiên) lùi thì sang quá khứ đơn.

Dịch: Các nhà khoa học nói trái đất quay quanh mặt trời.

Question 4: Peter said that if he ............... rich, he ............... a lot.

A. is – will travel    B. were – would travel

C. had been – would have travelled D. was – will travel

Đáp án: B

Câu gián tiếp nên cấu trúc điều kiện loại I phải lùi 1 thì.

Dịch: Peter nói rằng nếu anh ta giàu, anh ta sẽ đi du lịch nhiều.

Question 5: They said that they had been driving through the desert ...............

A. the previous day    B. yesterday

C. the last day    D. Sunday previously

Đáp án: A

Trong 4 đáp án chỉ có đáp án A là lùi trạng từ thời gian đúng quy tắc.

Dịch: Họ nói rằng họ đã lái xe qua sa mạc ngày hôm trước.

Quảng cáo

Question 6: He asked the children ............... too much noise.

A. not to make    B. not making

C. don’t make    D. if they don’t make

Đáp án: A

Dịch: Ông ấy yêu cầu bọn trẻ đừng làm ồn quá.

Question 7: The man said that money ............... the passport to everything.

A. will be   B. is   C. was   D. can be

Đáp án: C

Lùi từ HTĐ sang QKĐ

Dịch: Người đàn ông nói rằng tiền là hộ chiếu cho tất cả mọi thứ.

Question 8: The teacher said Columbus ............... America in 1942.

A. discovered    B. had discovered

   C. was discovering    D. would discover

Đáp án: B

Lùi thì QKĐ sang QKHT

Dịch: Giáo viên cho biết Columbus đã phát hiện ra nước Mỹ vào năm 1942.

Question 9: John said he ............... her since they ............... school.

Quảng cáo

A. hasn’t met - left    B. hadn’t met - had left

C. hadn’t met - left    D. didn’t meet - has left

Đáp án: B

Dịch: John cho biết anh không gặp cô kể từ khi họ rời trường.

Question 10: The woman asked ............... get lunch at school.

A. can the children    B. whether the children could

C. if the children can   D. could the children

Đáp án: B

Dịch: Người phụ nữ hỏi liệu bọn trẻ có thể ăn trưa ở trường không.

Question 11: Laura said that when she ............... to school, she saw an accident.

A. was walking B. has walked C. had been walking D. has been walking

Đáp án: C

Dịch: Laura nói rằng khi cô đang đi bộ đến trường, cô đã thấy một tai nạn.

Question 12: He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why ............... the final exam.

A. she took B. did she take C. she hadn’t taken D. she had taken

Đáp án: C

Dịch: Anh ấy hỏi, Tại sao không phải cô ấy làm bài kiểm tra cuối cùng? '- Anh ấy hỏi tại sao không làm bài kiểm tra cuối cùng.

Question 13: Ba said he ............... some good marks the semester before.

A. gets   B. got   C. had gotten   D. have got

Đáp án: C

Dịch: Ba cho biết anh đã đạt được một số điểm tốt trong học kỳ trước đó.

Question 14: They told their parents that they ............... their best to do the test.

A. try   B. will try   C. are trying   D. would try

Đáp án: D

Dịch: Họ nói với cha mẹ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để làm bài kiểm tra.

Question 15: I’ve been studying very hard for my final exams but I always feel ……..

A. happy   B. calm   C. worried   D. healthy

Đáp án: C

Dịch: Tôi đã học rất chăm chỉ cho kỳ thi cuối kì của mình nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp