Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 3: Teen stress and pressure

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 3 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Bài 1. Choose the best option to complete the sentence.

Quảng cáo

Question 1: Adolescence is the period ________ child and young adulthood

A. for   B. between   C. and   D. from

Đáp án: B

Dịch: Tuổi vị thành niên là giai đoạn giữa trẻ em và tuổi trưởng thành trẻ.

Question 2: Your body will change in shape and________

A. height   B. high   C. tall   D. taller

Đáp án: A

Vị trí trống cần dùng danh từ.

Dịch: Cơ thể bạn sẽ thay đổi về hình dáng và chiều cao.

Question 3: Your brain will grow and you’ll have improved self-control and_______ skills

A. housekeeping   B. reasoning   C. social   D. emotion control

Đáp án: D

Dịch: Bộ não của bạn sẽ phát triển và bạn sẽ cải thiện kỹ năng tự kiểm soát và kiểm soát cảm xúc.

Quảng cáo

Question 4: They can’t decide who _______ first

A. go   B. to go   C. went   D. going

Đáp án: B

Cấu trúc: decide + to V

Dịch: Họ không thể quyết định nguồi đi đầu tiên.

Question 5: The girls are making fun ____ me so I’m very embarrassed

A. to   B. for   C. with   D. of

Đáp án: D

Cấu trúc: Make fun of sb: lấy ai làm trò cười

Dịch: Các cô gái đang lấy tôi ra làm trò cười nên tôi rất xấu hổ.

Question 6: Physical changes are different for every, so you don’t need to feel embarrased or______

A. frustrated   B. tense   C. confident   D. delighted

Đáp án: B

Dịch: Thay đổi về thể chất là khác nhau đối với mỗi người, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bối rối hay căng thẳng.

Question 7: I wish my parents could put themselves in my ______

A. situation   B. shoes   C. feelings   D. heart

Đáp án: B

Put yourself in my shoes: Ý nói nên đặt mình vào vị trí của người nói để nhìn nhận vấn đề, xem người nói cảm thấy như thế nào

Dịch: Tôi ước ba mẹ tôi đặt họ vào vị trí của tôi.

Quảng cáo

Question 8: Do you need to be that stressed______?

A. on   B. in   C. out   D. with

Đáp án: C

To be stressed out: cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực, công việc ….

Dịch: Bạn có cần phải căng thẳng vậy không?

Question 9: My mother is a strong person. She stays_____ even in the worst situations

A. calm   B. healthy   C. tense   D. confident

Đáp án: A

Dịch: Mẹ tôi là một người mạnh mẽ. Bà ấy giữ bình tĩnh ngay cả trong những tình huống xấu nhất.

Bài 2. Choose the best option to complete the sentence.

Question 1: Julia said that she ............... there at noon.

   A. is going to be   B. was going to be    C. will be   D. can be

Đáp án: B

Dịch: Julia nói rằng cô ấy sẽ ở đó buổi chiều.

Question 2: He ............... that he was leaving that afternoon.

   A. told me   B. told to me   C. said me   D. says to me

Đáp án: A

Các cấu trúc cần nhớ: told sb = said to sb

Dịch: Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ rời đi chiều hôm nay.

Question 3: She said to me that she ............... to me the Sunday before.

   A. wrote   B. has written   C. was writing   D. had written

Đáp án: D

Quá khứ đơn lùi về quá khứ hoàn thành

Dịch: Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã viết thư cho tôi vào Chủ nhật trước.

Question 4: I ............... him to sell that old motorbike.

Quảng cáo

   A. said to   B. suggested   C. advised   D. recommended

Đáp án: C

Cấu trúc: advise sb to do st (khuyên ai đó làm gì)

Dịch: Tôi khuyên cậu ấy bán chiếc xe mô tô cũ kia đi.

Question 5: My parents reminded me ............... the flowers.

   A. remember to plantB. Plant   C. to plant   D. planting

Đáp án: C

Cấu trúc: remind sb to do st (nhắc nhở ai làm gì)

Dịch: Bố mẹ tôi nhắc tôi trồng hoa.

Question 6: I asked Martha ............... to enter law school.

   A. are you planning   B. is she planning

   C. was she planning   D. if she was planning

Đáp án: D

Câu hỏi Yes/No trong câu gián tiếp dùng if hoặc whether ở đầu.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp